Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Divya Sthala Stotram lyrics in tamil

images 2023 12 20T193639.363 3

அர்ஜுந உவாச |
ப⁴க³வந்ஸர்வபூ⁴தாத்மந் ஸர்வபூ⁴தேஷு வை ப⁴வாந் |
பரமாத்மஸ்வரூபேண ஸ்தி²தம் வேத்³மி தத³வ்யயம் || 1

க்ஷேத்ரேஷு யேஷு யேஷு த்வம் சிம்தநீயோ மயாச்யுத |
சேதஸ꞉ ப்ரணிதா⁴நார்த²ம் தந்மமாக்²யாதுமர்ஹஸி || 2

யத்ர யத்ர ச யந்நாம ப்ரீதயே ப⁴வத꞉ ஸ்துதௌ |
ப்ரஸாத³ஸுமுகோ² நாத² தந்மமாஶேஷதோ வத³ || 3

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச |
ஸர்வக³꞉ ஸர்வபூ⁴தோ(அ)ஹம் ந ஹி கிம்சித்³மயா விநா |
சராசரே ஜக³த்யஸ்மிந் வித்³யதே குருஸத்தம || 4

ததா²பி யேஷு ஸ்தா²நேஷு சிம்தநீயோ(அ)ஹமர்ஜுந |
ஸ்தோதவ்யோ நாமபி⁴ர்யைஸ்து ஶ்ரூயதாம் தத்³வதா³மி தே || 5

புஷ்கரே பும்ட³ரீகாக்ஷம் க³யாயாம் ச க³தா³த⁴ரம் |
லோஹத³ம்டே³ ததா² விஷ்ணும் ஸ்துவம்ஸ்தரதி து³ஷ்க்ருதம் || 6

ராக⁴வம் சித்ரகூடே து ப்ரபா⁴ஸே தை³த்யஸூத³நம் |
வ்ரும்தா³வநே ச கோ³விம்த³ம் மா ஸ்துவந் புண்யபா⁴க்³ப⁴வேத் || 7

ஜயம் ஜயம்த்யாம் தத்³வச்ச ஜயம்தம் ஹஸ்திநாபுரே |
வராஹம் கர்த³மாலே து காஶ்மீரே சக்ரபாணிநம் || 8

ஜநார்த³நம் ச குப்³ஜாம்ரே மது²ராயாம் ச கேஶவம் |
குப்³ஜகே ஶ்ரீத⁴ரம் தத்³வத்³க³ம்கா³த்³வாரே ஸுரோத்தமம் || 9

ஶாலக்³ராமே மஹாயோகி³ம் ஹரிம் கோ³வர்த⁴நாசலே |
பிம்டா³ரகே சதுர்பா³ஹும் ஶம்கோ²த்³தா⁴ரே ச ஶம்கி²நம் || 10

வாமநம் ச குருக்ஷேத்ரே யமுநாயாம் த்ரிவிக்ரமம் |
விஶ்வேஶ்வரம் ததா² ஶோணே கபிலம் பூர்வஸாக³ரே || 11

ஶ்வேதத்³வீபபதிம் சாபி க³ம்கா³ஸாக³ரஸம்க³மே |
பூ⁴த⁴ரம் தே³விகாநத்³யாம் ப்ரயாகே³ சைவ மாத⁴வம் || 12

நரநாராயணாக்²யம் ச ததா² ப³த³ரிகாஶ்ரமே |
ஸமுத்³ரே த³க்ஷிணே ஸ்தவ்யம் பத்³மநாபே⁴தி பா²ல்கு³ந || 13

த்³வாரகாயாம் ததா² க்ருஷ்ணம் ஸ்துவம்ஸ்தரதி து³ர்க³திம் |
ராமநாத²ம் மஹேம்த்³ராத்³ரௌ ஹ்ருஷீகேஶம் ததா²ர்பு³தே³ || 14

அஶ்வதீர்தே² ஹயக்³ரீவம் விஶ்வரூபம் ஹிமாசலே |
ந்ருஸிம்ஹம் க்ருதஶௌசே து விபாஶாயாம் த்³விஜப்ரியம் || 15

நைமிஷே யஜ்ஞபுருஷம் ஜம்பூ³மார்கே³ ததா²ச்யுதம் |
அநம்தம் ஸைம்த⁴வாரண்யே த³ம்ட³கே ஶார்ங்க³தா⁴ரிணம் || 16

உத்பலாவர்தகே ஶௌரிம் நர்மதா³யாம் ஶ்ரிய꞉ பதிம் |
தா³மோத³ரம் ரைவதகே நம்தா³யாம் ஜலஶாயிநம் || 17

ஸர்வயோகே³ஶ்வரம் சைவ ஸிம்து⁴ஸாக³ரஸம்க³மே |
ஸஹ்யாத்³ரௌ தே³வதே³வேஶம் வைகும்ட²ம் மாத⁴வே வநே || 18 [*மாக³தே⁴*]

ஸர்வபாபஹரம் விம்த்⁴யே சோட்³ரேஷு புருஷோத்தமம் |
ஹ்ருத³யே சாபி கௌம்தேய பரமாத்மாநமாத்மந꞉ || 19

வடே வடே வைஶ்ரவணம் சத்வரே சத்வரே ஶிவம் |
பர்வதே பர்வதே ராமம் ஸர்வத்ர மது⁴ஸூத³நம் || 20

நரம் பூ⁴மௌ ததா² வ்யோம்நி கௌம்தேய க³ருட³த்⁴வஜம் |
வாஸுதே³வம் ச ஸர்வத்ர ஸம்ஸ்மரேஜ்ஜ்யோதிஷாம்பதிம் || 21

அர்சயந் ப்ரணமந் ஸ்துந்வந் ஸம்ஸ்மரம்ஶ்ச த⁴நம்ஜய |
ஏதேஷ்வேதாநி நாமாநி நர꞉ பாபாத்ப்ரமுச்யதே || 22

ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு மந்நாம்நாமேதேஷாம் ப்ரீணயேந்நர꞉ |
த்³விஜாநாம் ப்ரீணநம் க்ருத்வா ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே || 23

நாமாந்யேதாநி கௌம்தேய ஸ்தா²நாந்யேதாநி சாத்மவாந் |
ஜபந்வை பம்ச பம்சாஶத்த்ரிஸம்த்⁴யம் மத்பராயண꞉ || 24

த்ரீணி ஜந்மாநி யத்பாபம் சாவஸ்தா²த்ரிதயே க்ருதம் |
தத்க்ஷாலயத்யஸம்தி³க்³த⁴ம் ஜாயதே ச ஸதாம் குலே || 25

த்³விகாலம் வா ஜபந்நேவ தி³வாராத்ரௌ ச யத்க்ருதம் |
தஸ்மாத்³விமுச்யதே பாபாத் ஸத்³பா⁴வபரமோ நர꞉ || 26

ஜப்தாந்யேதாநி கௌம்தேய ஸக்ருச்ச்²ரத்³தா⁴ஸமந்விதம் |
மோசயம்தி நரம் பாபாத்³யத்தத்ரைவ தி³நே க்ருதம் || 27

த⁴ந்யம் யஶஸ்யம் ஆயுஷ்யம் ஜயம் குரு குலோத்³வஹ |
க்³ரஹாநுகூலதாம் சைவ கரோத்யாஶு ந ஸம்ஶய꞉ || 28

உபோஷிதோ மத்பரம꞉ ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு மாநவ꞉ |
க்ருதாயதநவாஸஶ்ச ப்ராப்நோத்யபி⁴மதம் ப²லம் || 29

உத்க்ராம்திரப்யஶேஷேஷு ஸ்தா²நேஷ்வேதேஷு ஶஸ்யதே |
அந்யஸ்தா²நாச்ச²தகு³ணமேதேஷ்வநஶநாதி³கம் || 30

யஸ்து மத்பரம꞉ காலம் கரோத்யேதேஷு மாநவ꞉ |
தே³வாநாமபி பூஜ்யோ(அ)ஸௌ மம லோகே மஹீயதே || 31

ஸ்தா²நேஷ்வதை²தேஷு ச யே வஸம்தி
ஸம்பூஜயம்தே மம ஸர்வகாலம் |
ததே³ஹ சாம்தே த்ரிதி³வம் ப்ரயாம்தி
நாகம் ச லோகம் ஸமவாப்நுவம்தி || 32

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரே த்ருதீயக²ம்டே³ மார்கம்டே³யவஜ்ரஸம்வாதே³ அர்ஜுநம் ப்ரதி க்ருஷ்ணோபதே³ஶே ஸ்தா²நவிஶேஷகீர்தநமாஹாத்ம்யவர்ணநோ நாம பம்சவிம்ஶத்யுத்தரஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ |

lord vishnu slokas,vishnu sahasranamam,vedantha desika stotram,desika stotram by malola kannan & ranganathan,malola kannan & ranganathan recites desuka stotram,vishnu,hayagreeva stotram,sri maha vishnu stotram,vishnu stotram,108 divya desam,sri vishnu sahasranamavali,sri vishnu sahasranamam,desika stotam,lord vishnu,lord vishnu slokas by malola kannan,vishnu sahasranamam by malola kannan,vishnu sahasranamam tamil,vishnu sahasranamam ms subbulakshmi

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *