Sri Vishnu Stuti lyrics in kannada

Sri Vishnu Stuti lyrics in kannada

images 99 1

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |
ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾರಾಶೇ ನಮಸ್ತೇ ನಂದವಿಕ್ರಮ || ೧ || [ಕರುಣಾಂಶೇ]

ಗೋವಿಂದಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯಾವ್ಯಯಾಯ ಚ |
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೨ ||

ಲೋಕಸ್ಥಾಯ ಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ಅಕ್ಷರಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಅನಂತಾಯಾದಿಬೀಜಾಯ ಆದ್ಯಾಯಾಽಖಿಲರೂಪಿಣೇ || ೩ ||

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ |
ಜಲಸ್ಥಾಯ ಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯ ಸರ್ವಗಾಯಾಽಮಲಾತ್ಮನೇ || ೪ ||

ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಘನಾಶಿನೇ |
ನಮಃ ಕಾಲಾಯ ಕಲಯೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ಚ || ೫ ||

ನಮೋ ದಾಂತಾಯ ಶಾಂತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ವಿಶಾಲಾಯ ವೇಧಸೇ ವಿಶ್ವವಾಸಿನೇ || ೬ ||

ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ || ೭ ||

ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಭಾಸ್ವತೇ |
ಆಗ್ರೇಸರಾಯ ತೂಲಾಯ ಆಗ್ರೇಸರಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೮ ||

ಜನಾರ್ದನಾಯ ಜೈತ್ರಾಯ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ಜೀವಿನೇ |
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಜ್ಞಾನಾಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಜ್ಞಾನದಾಯಾಖಿಲಾತ್ಮನೇ |
ಧುರಂಧರಾಯ ಧುರ್ಯಾಯ ಧರಾಧಾರಾಯತೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶರ್ವಾಯ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕವೈರಿಣೇ |
ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯಪತಯೇ ಗುರವೇ ಗುಣಧಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ಕಾರುಣ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಕಾಂತಾಯಾಮೃತಮೂರ್ತಯೇ |
ಕೇಶವಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ದಾಮೋದರಾಯ ಚ || ೧೨ ||

ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಶರ್ವಾಯ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೇ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಿನೇ || ೧೩ ||

ನಾನಾಭೇದವಿಭೇದಾಯ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣೋ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕರುಣಾಕರ || ೧೪ ||

ಇತಿ ವಿಪ್ರಕೃತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ ||

vishnu stuti,vishnu,vishnu sahasranamam,vishnu mantra,lord vishnu,vishnu stuti with lyrics,vishnu stuti mantra,discourse in kannada,vayu stuti kannada,shri vishnu stuti,vishnu sahasranama in kannada,vishnu sahasranamam in kannada,vishnu stuti in sanskrit,vishnu stotram,vishnu stuti in hindi,vishnu songs,shuklambaradharam vishnum,vayu stuti kannada lyrics,most powerful mantra of lord vishnu,vishnu sahasranamam kannada lyrics,sri vishnu stuti

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *