May 21, 2024

Sri Yama Ashtakam in kannada

Yama on buffalo 1

ಸಾವಿತ್ರ್ಯುವಾಚ |
ತಪಸಾ ಧರ್ಮಮಾರಾಧ್ಯ ಪುಷ್ಕರೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪುರಾ |
ಧರ್ಮಂ ಸೂರ್ಯಃಸುತಂ ಪ್ರಾಪ ಧರ್ಮರಾಜಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಸಮತಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ |
ಅತೋ ಯನ್ನಾಮ ಶಮನಮಿತಿ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಯೇನಾನ್ತಶ್ಚ ಕೃತೋ ವಿಶ್ವೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವಿನಾಂ ಪರಮ್ |
ಕಾಮಾನುರೂಪಂ ಕಾಲೇನ ತಂ ಕೃತಾನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಬಿಭರ್ತಿ ದಂಡಂ ದಂಡಾಯ ಪಾಪಿನಾಂ ಶುದ್ಧಿಹೇತವೇ |
ನಮಾಮಿ ತಂ ದಂಡಧರಂ ಯಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸರ್ವಜೀವಿನಾಮ್ || ೪ ||

ವಿಶ್ವಂ ಚ ಕಲಯತ್ಯೇವ ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಚ ಸಂತತಮ್ |
ಅತೀವ ದುರ್ನಿವಾರ್ಯಂ ಚ ತಂ ಕಾಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ತಪಸ್ವೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೋ ಯಃ ಸಂಯಮೀ ಸಂಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಜೀವಾನಾಂ ಕರ್ಮಫಲದಸ್ತಂ ಯಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಶ್ಚ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮಿತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಭವೇತ್ |
ಪಾಪಿನಾಂ ಕ್ಲೇಶದೋ ಯಸ್ತಂ ಪುಣ್ಯಮಿತ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಯಜ್ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಂಽಶೇನ ಜ್ವಲನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸಾ |
ಯೋ ಧ್ಯಾಯತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಮೀಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಣನಾಮ ಯಮಂ ಮುನೇ |
ಯಮಸ್ತಾಂ ಶಕ್ತಿಭಜನಂ ಕರ್ಮಪಾಕಮುವಾಚ ಹ || ೯ ||

ಇದಂ ಯಮಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಯಮಾತ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೧೦ ||

ಮಹಾಪಾಪೀ ಯದಿ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಯಮಃ ಕರೋತಿ ಸಂಶುದ್ಧಂ ಕಾಯವ್ಯೂಹೇನ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ನವಮಸ್ಕಂಧೇ ಏಕತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ |

yama ashtakam in tamil,mahalakshmi ashtakam in sanskrit,om sri guru raghavendraya namaha in kannada,damodar ashtakam with lyrics in hindi,ashtakam,mahalakshmi ashtakam,mahalakshmi ashtakam by anuradha paudwal,bilvashtakam with kannada lyrics,kannada lakshmi songs,laxmi ashtakam anuradha,annapurna ashtakam,annapoorna ashtakam,lakshmi ashtakam anuradha,shiva stotra kannada,damodar ashtakam,shiva stothra kannada,kannada shiva bhakthi,damodara ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!