Sudarshana Mala Mantra Stotram lyrics in kannada

Sudarshana Mala Mantra Stotram lyrics in kannada

images 79 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಮಾಲಾಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರರೂಪೀ ಶ್ರೀಹರಿರ್ದೇವತಾ ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಬೀಜಂ ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಆಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವಿಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸುಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಧೀಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಸಂಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಜ್ವಾಲಾಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ – ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕಲ್ಪಾಂತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯಂತಂ
ರಕ್ತಾಕ್ಷಂ ಪಿಂಗಕೇಶಂ ರಿಪುಕುಲಭಯದಂ ಭೀಮದಂಷ್ಟ್ರಾಟ್ಟಹಾಸಮ್ |
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಬ್ಜಂ ಪೃಥುತರಮುಸಲಂ ಚಾಪಬಾಣಾಂಕುಶಾದೀನ್
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ದೋರ್ಭಿರಾದ್ಯಂ ಮನಸಿ ಮುರರಿಪುಂ ಭಾವಯೇಚ್ಚಕ್ರರಾಜಮ್ ||

ಅಥ ಮಂತ್ರಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಪರಾಯ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಕರ್ಮ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರೌಷಧಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೋಚಯ ಮೋಚಯ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ ದೀಪ್ತ್ರೇ ಜ್ವಾಲಾಪರೀತಾಯ ಸರ್ವದಿಕ್ಷೋಭಣಕರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಮಾಲಾಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

sudarshana mantra,sudarshana mantra lyrics in telugu,sudarshana maha mantra,sudarshana chakra mantra,sudarshana gayatri mantra,sudarshana mantram,sudharshana mantra,mantra,sudarshana mantra benefits,sudarshana maha mantra with lyrics,sudarshana,sudarsana mantra,navagraha stotram kannada,navagraha stotram in kannada,sudarshana mantra mp3,maha sudarshana mantra,navagraha gayatri mantra in kannada,powerful sudarshana mantra,sudarshana mantra lyrics in tamil

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *