February 21, 2024

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka in kannada

images 17 1

ಶಾಂತಿ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ಇಂದ್ರೋಽನಲೋ ದಂಡಧರಶ್ಚ ರಕ್ಷಃ
ಪ್ರಾಚೇತಸೋ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಶರ್ವಾಃ |
ಮಜ್ಜನ್ಮ ಋಕ್ಷೇ ಮಮ ರಾಶಿ ಸಂಸ್ಥೇ
ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಂ ಶಮಯಂತು ಸರ್ವೇ ||

ಗ್ರಹಣ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಶ್ಲೋಕಾಃ –
ಯೋಽಸೌ ವಜ್ರಧರೋ ದೇವಃ ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಮತಃ |
ಸಹಸ್ರನಯನಃ ಶಕ್ರಃ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೧

ಮುಖಂ ಯಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಮಿತದ್ಯುತಿಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಅಗ್ನಿಃ ಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೨

ಯಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಾನಾಂ ಯಮೋ ಮಹಿಷವಾಹನಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೩

ರಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಲಯಾನಲಸನ್ನಿಭಃ |
ಉಗ್ರಃ ಕರಾಲೋ ನಿರ‍ೃತಿಃ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೪

ನಾಗಪಾಶಧರೋ ದೇವಃ ಸದಾ ಮಕರವಾಹನಃ |
ವರುಣೋ ಜಲಲೋಕೇಶೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೫

ಯಃ ಪ್ರಾಣರೂಪೋ ಲೋಕಾನಾಂ ವಾಯುಃ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಪ್ರಿಯಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಂ ವ್ಯಪೋಹತು || ೬

ಯೋಽಸೌ ನಿಧಿಪತಿರ್ದೇವಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಧರೋ ವರಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ಕಲುಷಂ ಮೇ ವ್ಯಪೋಹತು || ೭

ಯೋಽಸೌ ಶೂಲಧರೋ ರುದ್ರಃ ಶಂಕರೋ ವೃಷವಾಹನಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೋತ್ಥಾಂ ದೋಷಂ ನಾಶಯತು ದ್ರುತಮ್ || ೮

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |

surya grahana,surya grahana shanti parihara shloka,surya grahana 2022 in kannada,chandra grahana in kannada,grahana in kannada,chandra grahana mantra,chandra grahana effects in kannada,chandra grahana november 2022 in kannada,surya grahana dosha parihara,surya grahana kannada 2020,chandra grahan 2023 date and time in kannada,surya grahana in tula rashi,surya grahana shanti details,navagraha gayatri mantra in kannada,surya grahana shanti 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!