May 24, 2024

bhakti songs hindi

Narmadashtakam lyrics in hindi सबिन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितंद्विषत्सु पापजातजातकादिवारिसम्युतम् ।कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदेत्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि...
error: Content is protected !!