Dashavatara Stotram lyrics in kannada

Dashavatara Stotram lyrics in kannada

Dashavatara Stotram lyrics in kannada ದೇವೋ ನಶ್ಶುಭಮಾತನೋತು ದಶಧಾ ನಿರ್ವರ್ತಯನ್ಭೂಮಿಕಾಂರಂಗೇ ಧಾಮನಿ ಲಬ್ಧನಿರ್ಭರರಸೈರಧ್ಯಕ್ಷಿತೋ ಭಾವುಕೈಃ |ಯದ್ಭಾವೇಷು ಪೃಥಗ್ವಿಧೇಷ್ವನುಗುಣಾನ್ಭಾವಾನ್ಸ್ವಯಂ ಬಿಭ್ರತೀಯದ್ಧರ್ಮೈರಿಹ…