Atma Panchakam in tamil

Atma Panchakam in tamil நா(அ)ஹம் தே³ஹோ நேந்த்³ரியாண்யந்தரங்க³ம்நா(அ)ஹங்கார꞉ ப்ராணவர்கோ³ ந சா(அ)ஹம் |தா³ராபத்யக்ஷேத்ரவித்தாதி³தூ³ர-ஸ்ஸாக்ஷீ நித்ய꞉ ப்ரத்யகா³த்மா ஶிவோ(அ)ஹம் ||…