Brahma Stotram in hindi

Brahma Stotram in hindi

Brahma Stotram in hindi देवा ऊचुः ।ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने ।ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ १…