Karthika Snanam in tamil

Karthika Snanam in tamil ப்ரார்த²ன –ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸ்னானம் கார்தீக ஸம்ப⁴வம் |நிர்விக்⁴னம் குரு மே தே³வ தா³மோத³ர…