Brahma Stotram in kannada

Brahma Stotram in kannada

Brahma Stotram in kannada ದೇವಾ ಊಚುಃ |ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನದುಗ್ಧೋದಧಿ ವಿಧಾಯಿನೇ |ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವದಿದೃಕ್ಷೂಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧…