Narmadashtakam lyrics in hindi

Narmadashtakam lyrics in hindi

Narmadashtakam lyrics in hindi सबिन्दुसिन्धुसुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितंद्विषत्सु पापजातजातकादिवारिसम्युतम् ।कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदेत्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ॥ १ ॥ त्वदम्बुलीनदीनमीनदिव्यसम्प्रदायकंकलौ मलौघभारहारिसर्वतीर्थनायकम्…