Pitru Tarpanam in telugu

Pitru Tarpanam in telugu

Pitru Tarpanam in telugu ముఖ్యగమనిక: తండ్రి బ్రతికి ఉంటే పితృతర్పణము చేయరాదు. కావలసిన సామాన్లు –* దర్భలు* నల్లనువ్వులు*…