pratah smarana stotram lyrics in telugu

pratah smarana stotram lyrics in telugu ప్రాతః స్మరామి హృది సంస్ఫురదాత్మతత్త్వంసచ్చిత్సుఖం పరమహంసగతిం తురీయమ్ |యత్స్వప్నజాగరసుషుప్తమవైతి నిత్యంతద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం…