Brahma Stotram in telugu

Brahma Stotram in telugu

Brahma Stotram in telugu దేవా ఊచుః |బ్రహ్మణే బ్రహ్మవిజ్ఞానదుగ్ధోదధి విధాయినే |బ్రహ్మతత్త్వదిదృక్షూణాం బ్రహ్మదాయ నమో నమః || ౧…