Manisha Panchakam in hindi

Manisha Panchakam in hindi सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन्मुक्तिदायकम् ।काशीक्षेत्रम्प्रति सह गौर्या मार्गे तु शङ्करम् ॥ अन्त्यवेषधरं…

Atma Panchakam in hindi

Atma Panchakam in hindi नाऽहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गंनाऽहङ्कारः प्राणवर्गो न चाऽहम् ।दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर-स्साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥…