Sri Tulasi Kavacham in hindi

Sri Tulasi Kavacham in hindi

Sri Tulasi Kavacham in hindi अस्य श्रीतुलसीकवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहादेव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुलसीदेवता, मम ईप्सितकामना सिद्ध्यर्थे जपे…
Sri Tulasi Slokam in hindi

Sri Tulasi Slokam in hindi

Sri Tulasi Slokam in hindi यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः ।यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥नमस्तुलसि…