Tungabhadra Stuti in kannada

Tungabhadra Stuti in kannada

Tungabhadra Stuti in kannada

images 8 1

ಶ್ರೀವಿಭಾಂಡಕ ಉವಾಚ |
ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತೇ ಗಿರಿಜೇ ಪಾಪಭಂಜಿನಿ |
ದರ್ಶನಾನ್ಮುಕ್ತಿದೇ ದೇವಿ ಮಹಾಪಾತಕಿನಾಮಪಿ || ೧ ||

ವಾಗ್ದೇವೀ ತ್ವಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಗಿರಿಜಾಸಿ ಶಚೀ ತಥಾ |
ಪ್ರಭಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮರೀಚಿಸ್ತ್ವಂ ಕಲಾನಿಧೇಃ || ೨ ||

ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾಯಾ ತ್ವಮೇವ ಹಿ |
ತೃಣಗುಲ್ಮಲತಾವೃಕ್ಷಾಃ ಸಿದ್ಧಾ ದೇವಾ ಉದೀರಿತಾಃ || ೩ ||

ದೃಷ್ಟಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ತಥಾ ಪೀತಾ ವಂದಿತಾ ಚಾವಗಾಹಿತಾ |
ಮುಕ್ತಿದೇ ಪಾಪಿನಾಂ ದೇವಿ ಶತಕೃತ್ವೋ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಹರಿದೇಹಜೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವೇದಗಿರಿಜೇ ಶ್ರೀಶೈಲಪದಭಾಜಿನಿ || ೧ ||

ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಪ್ರಿಯೇಽನಘೇ |
ವಿಶ್ವಂಭರೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿಲಸತ್ಕೂಲಸಂಯುತೇ |
ವಿಲೋಕಯ ವಿನೋದೇನ ಕುರು ಮಾಂ ವಿಗತೈನಸಮ್ || ೨ ||

ತ್ವದ್ವಾತವೀಜಿತಾ ಭೂತಾ ವಿಮಲಾಘಾ ಭವಂತಿ ಹಿ |
ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ ಪಾನಾದ್ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಂ ನು ವಿದ್ಯತೇ || ೩ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಶತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಶತತ್ರಯಮ್ |
ಪೀತ್ವಾ ಜನ್ಮಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯ ಮಂಗಳೇ || ೪ ||

ಪುತ್ರಾನ್ ದಾರಾನ್ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಯೇ ನರಾಃ |
ಕಾಮಾನ್ಮಜ್ಜನಶೀಲಾಸ್ತೇ ಯಾಂತಿ ತತ್ಫಲಮಂಜಸಾ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಾಂತಿ ಹರೇಃ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾವದಾಚಂದ್ರತಾರಕಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ತುಂಗಭದ್ರಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾಸ್ತುತಿಃ |

tungabhadra,tungabhadra dam,tungabhadra stuti – तुङ्गभद्रास्तुतिः,tungabhadra dam images,tungabhadra dam visuals,drone footage of tungabhadra dam,shiv stuti,ma tunga bhagwati satuti geet,tumgabhadra dam latest news,dwadas jyotirlinga stuti,tunga bhadra,chandrashekharapurathappan stuthi,shrwaan me shiv stuti,shiva sthuti,tunga teeradi,lord shiva sthuti,tunga,tungaa,gange cha yamune saraswati,bhakti songs,cm chandrababu naidu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *