April 24, 2024

Vairagya Panchakam lyrics in kannada

images 52 1

ಕ್ಷೋಣೀ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ-
ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಧನ್ಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ |
ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ ಯೋಽಸೌ ದಯಾಳುಃ ಪುರಾ
ದಾನಾ ಮುಷ್ಟಿಮುಚೇ ಕುಚೇಲ ಮುನಯೇ ದತ್ತೇ ಸ್ಮ ವಿತ್ತೇಶತಾಮ್ || ೧ ||

ಶಿಲಂ ಕಿಮನಲಂ ಭವೇದನಲಮೌದರಂ ಬಾಧಿತುಂ
ಪಯಃ ಪ್ರಸೃತಿ ಪೂರಕಂ ಕಿಮು ನ ಧಾರಕಂ ಸಾರಸಂ |
ಅಯತ್ನ ಮಲ ಮಲ್ಲಕಂ ಪಥಿ ಪಟಚ್ಚರಂ ಕಚ್ಚರಂ
ಭಜಂತಿ ವಿಬುಧಾ ಮುಧಾ ಹ್ಯಹಹ ಕುಕ್ಷಿತಃ ಕುಕ್ಷಿತಃ || ೨ ||

ಜ್ವಲತು ಜಲಧಿ ಕ್ರೋಡ ಕ್ರೀಡತ್ಕೃಪೀಡ ಭವ ಪ್ರಭಾ-
ಪ್ರತಿಭಟ ಪಟು ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಾಕುಲೋ ಜಠರಾನಲಃ |
ತೃಣಮಪಿ ವಯಂ ಸಾಯಂ ಸಂಫುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಮತಲ್ಲಿಕಾ
ಪರಿಮಳಮುಚಾ ವಾಚಾ ಯಾಚಾಮಹೇ ನ ಮಹೀಶ್ವರಾನ್ || ೩ ||

ದುರೀಶ್ವರ ದ್ವಾರ ಬಹಿರ್ವಿತರ್ದಿಕಾ-
ದುರಾಸಿಕಾಯೈ ರಚಿತೋಽಯಮಂಜಲಿಃ |
ಯದಂಜನಾಭಂ ನಿರಪಾಯಮಸ್ತಿ ಮೇ
ಧನಂಜಯ ಸ್ಯಂದನ ಭೂಷಣಂ ಧನಂ || ೪ ||

ಶರೀರ ಪತನಾವಧಿ ಪ್ರಭು ನಿಷೇವಣಾಪಾದನಾತ್
ಅಬಿಂಧನ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಶಮದಂ ಧನಂ ದಂಧನಂ |
ಧನಂಜಯ ವಿವರ್ಧನಂ ಧನಮುದೂಢ ಗೋವರ್ಧನಂ
ಸುಸಾಧನಮಬಾಧನಂ ಸುಮನಸಾಂ ಸಮಾರಾಧನಂ || ೫ ||

ನಾಸ್ತಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಮಯಾ ಕಿಂಚಿದಾರ್ಜಿತಂ |
ಅಸ್ತಿ ಮೇ ಹಸ್ತಿ ಶೈಲಾಗ್ರೇ ವಸ್ತು ಪೈತಾಮಹಂ ಧನಂ || ೬ ||

ಇತಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕೇನ ರಚಿತಂ ವೈರಗ್ಯಪಂಚಕಂ |

vairagya panchakam,kannada,vairagya,nirvana shatakam in kannada,atma shatakam in kannada,nirvana shatakam lyrics in kannada,nirvana shatakam meaning in kannada,discourse in kannada,smashana vairagyam,ashrams in india,cc in 21 languages,sadhanapanchakam,nirvana shatakam adi shankaracharya,nirvana shatakam by adi shankara,#sadhanapanchakam,#sopanapanchakam,swami chinmayananda,nyasadasakam by nagai veeraragavachar,adishankaracharya,adi shankaracharya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!