Vakya Vritti lyrics in tamil

Vakya Vritti lyrics in tamil

Vakya Vritti lyrics in tamil

images 2023 12 22T133846.020 3

ஸர்க³ஸ்தி²திப்ரளயஹேதுமசிந்த்யஶக்திம்
விஶ்வேஶ்வரம் விதி³தவிஶ்வமனந்தமூர்திம் |
நிர்முக்தப³ந்த⁴னமபாரஸுகா²ம்பு³ராஶிம்
ஶ்ரீவல்லப⁴ம் விமலபோ³த⁴க⁴னம் நமாமி || 1 ||

யஸ்ய ப்ரஸாதா³த³ஹமேவ விஷ்ணு꞉
மய்யேவ ஸர்வம் பரிகல்பிதம் ச |
இத்த²ம் விஜானாமி ஸதா³த்மரூபம்
தஸ்யாங்க்⁴ரிபத்³மம் ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி நித்யம் || 2 ||

தாபத்ரயார்கஸந்தப்த꞉ கஶ்சிது³த்³விக்³னமானஸ꞉ |
ஶமாதி³ஸாத⁴னைர்யுக்த꞉ ஸத்³கு³ரும் பரிப்ருச்ச²தி || 3 ||

அனாயாஸேன யேனாஸ்மான்முச்யேயம் ப⁴வப³ந்த⁴னாத் |
தன்மே ஸங்க்ஷிப்ய ப⁴க³வன் கைவல்யம் க்ருபயா வத³ || 4 ||

கு³ருருவாச |
ஸாத்⁴வீ தே வசனவ்யக்தி꞉ ப்ரதிபா⁴தி வதா³மி தே |
இத³ம் ததி³தி விஸ்பஷ்டம் ஸாவதா⁴னமனா꞉ ஶ்ருணு || 5 ||

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யோத்த²ம் யஜ்ஜீவபரமாத்மனோ꞉ |
தாதா³த்ம்யம் விஷயஜ்ஞானம் ததி³த³ம் முக்திஸாத⁴னம் || 6 ||

ஶிஷ்ய உவாச |
கோ ஜீவ꞉ க꞉ பரஶ்சாத்மா தாதா³த்ம்யம் வா கத²ம் தயோ꞉ |
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யம் வா கத²ம் தத்ப்ரதிபாத³யேத் || 7 ||

கு³ருருவாச |
அத்ர ப்³ரூம꞉ ஸமாதா⁴னம் கோ(அ)ன்யோ ஜீவஸ்த்வமேவ ஹி |
யஸ்த்வம் ப்ருச்ச²ஸி மாம் கோ(அ)ஹம் ப்³ரஹ்மைவாஸி ந ஸம்ஶய꞉ || 8 ||

ஶிஷ்ய உவாச |
பதா³ர்த²மேவ ஜானாமி நாத்³யாபி ப⁴க³வன் ஸ்பு²டம் |
அஹம் ப்³ரஹ்மேதி வாக்யார்த²ம் ப்ரதிபத்³யே கத²ம் வத³ || 9 ||

கு³ருருவாச |
ஸத்யமாஹ ப⁴வானத்ர விஜ்ஞானம் நைவ வித்³யதே |
ஹேது꞉ பதா³ர்த²போ³தோ⁴ ஹி வாக்யார்தா²வக³தேரிவ || 10 ||

அந்த꞉கரணதத்³வ்ருத்திஸாக்ஷீ சைதன்யவிக்³ரஹ꞉ |
ஆனந்த³ரூப꞉ ஸத்யஸ்ஸன் கிம் நாத்மானம் ப்ரபத்³யதே || 11 ||

ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபம் தீ⁴ஸாக்ஷிணம் போ³த⁴விக்³ரஹம் |
சிந்தயாத்மதயா நித்யம் த்யக்த்வா தே³ஹாதி³கா³ம் தி⁴யம் || 12 ||

ரூபாதி³மான்யத꞉ பிண்ட³ஸ்ததோ நாத்மா க⁴டாதி³வத் |
வியதா³தி³மஹாபூ⁴தவிகாரத்வாச்ச கும்ப⁴வத் || 13 ||

அனாத்மா யதி³ பிண்டோ³(அ)யமுக்தஹேதுப³லான்மத꞉ |
கராமலகவத்ஸாக்ஷாதா³த்மானம் ப்ரதிபாத³ய || 14 ||

க⁴டத்³ரஷ்டா க⁴டாத்³பி⁴ன்ன꞉ ஸர்வதா² ந க⁴டோ யதா² |
தே³ஹே த்³ருஷ்டா ததா² தே³ஹோ நாஹமித்யவதா⁴ரயத் || 15 ||

ஏவமிந்த்³ரியத்³ருங்னாஹமிந்த்³ரியாணீதி நிஶ்சினு |
மனோபு³த்³தி⁴ஸ்ததா² ப்ராணோ நாஹமித்யவதா⁴ரய || 16 ||

ஸங்கா⁴தோ(அ)பி ததா² நாஹமிதி த்³ருஶ்யவிலக்ஷணம் |
த்³ரஷ்டாரமனுமானேன நிபுணம் ஸம்ப்ரதா⁴ரய || 17 ||

தே³ஹேந்த்³ரியாத³யோ பா⁴வா ஹானாதி³வ்யாப்ருதிக்ஷமா꞉ |
யஸ்ய ஸன்னிதி⁴மாத்ரேண ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 18 ||

அனாபன்னவிகார꞉ ஸன்னயஸ்காந்தவதே³வ ய꞉ |
பு³த்³த்⁴யாதீ³ம்ஶ்சாலயேத்ப்ரத்யக்ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 19 ||

அஜடா³த்மவதா³பா⁴ந்தி யத்ஸான்னித்⁴யாஜ்ஜடா³ அபி |
தே³ஹேந்த்³ரியமன꞉ப்ராணா꞉ ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 20 ||

ஆக³மன்மே மனோ(அ)ன்யத்ர ஸாம்ப்ரதம் ச ஸ்தி²ரீக்ருதம் |
ஏவம் யோ வேத்தி தீ⁴வ்ருத்திம் ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 21 ||

ஸ்வப்னஜாக³ரிதே ஸுப்திம் பா⁴வாபா⁴வௌ தி⁴யாம் ததா² |
யோ வேத்த்யவிக்ரிய꞉ ஸாக்ஷாத்ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 22 ||

க⁴டாவபா⁴ஸகோ தீ³போ க⁴டாத³ன்யோ யதே²ஷ்யதே |
தே³ஹாவபா⁴ஸகோ தே³ஹீ ததா²ஹம் போ³த⁴விக்³ரஹ꞉ || 23 ||

புத்ரவித்தாத³யோ பா⁴வா யஸ்ய ஶேஷதயா ப்ரியா꞉ |
த்³ரஷ்டா ஸர்வப்ரியதம꞉ ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 24 ||

பரப்ரேமாஸ்பத³தயா மா ந பூ⁴வமஹம் ஸதா³ |
பூ⁴யாஸமிதி யோ த்³ரஷ்டா ஸோ(அ)ஹமித்யவதா⁴ரய || 25 ||

ய꞉ ஸாக்ஷிலக்ஷணோ போ³த⁴ஸ்த்வம்பதா³ர்த²꞉ ஸ உச்யதே |
ஸாக்ஷித்வமபி போ³த்³த்⁴ருத்வமவிகாரிதயாத்மன꞉ || 26 ||

தே³ஹேந்த்³ரியமன꞉ப்ராணாஹங்க்ருதிப்⁴யோ விலக்ஷண꞉ |
ப்ரோஜ்ஜி²தாஶேஷஷட்³பா⁴வவிகாரஸ்த்வம்பதா³பி⁴த⁴꞉ || 27 ||

த்வமர்த²மேவம் நிஶ்சித்ய தத³ர்த²ம் சிந்தயேத்புன꞉ |
அதத்³வ்யாவ்ருத்திரூபேண ஸாக்ஷாத்³விதி⁴முகே²ன ச || 28 ||

நிரஸ்தாஶேஷஸம்ஸாரதோ³ஷோ(அ)ஸ்தூ²லாதி³லக்ஷண꞉ |
அத்³ருஶ்யத்வாதி³கு³ணக꞉ பராக்ருததமோமல꞉ || 29 ||

நிரஸ்தாதிஶயானந்த³꞉ ஸத்யப்ரஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ |
ஸத்தாஸ்வலக்ஷண꞉ பூர்ண பரமாத்மேதி கீ³யதே || 30 ||

ஸர்வஜ்ஞத்வம் பரேஶத்வம் ததா² ஸம்பூர்ணஶக்திதா |
வேதை³꞉ ஸமர்த்²யதே யஸ்ய தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 31 ||

யஜ்ஞானாத்ஸர்வவிஜ்ஞானம் ஶ்ருதிஷு ப்ரதிபாதி³தம் |
ம்ருதா³த்³யனேகத்³ருஷ்டாந்தைஸ்தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 32 ||

யதா³னந்த்யம் ப்ரதிஜ்ஞாய ஶ்ருதிஸ்தத்ஸித்³த⁴யே ஜகௌ³ |
தத்கார்யத்வம் ப்ரபஞ்சஸ்ய தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 33 ||

விஜிஜ்ஞாஸ்யதயா யச்ச வேதா³ந்தேஷு முமுக்ஷுபி⁴꞉ |
ஸமர்த்²யதே(அ)தியத்னேன தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 34 ||

ஜீவாத்மனா ப்ரவேஶஶ்ச நியந்த்ருத்வம் ச தான்ப்ரதி |
ஶ்ரூயதே யஸ்ய வேதே³ஷு தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 35 ||

கர்மணாம் ப²லதா³த்ருத்வம் யஸ்யைவ ஶ்ரூயதே ஶ்ருதௌ |
ஜீவனா ஹேதுகர்த்ருத்வம் தத்³ப்³ரஹ்மேத்யவதா⁴ரய || 36 ||

தத்த்வம்பதா³ர்தௌ² நிர்ணீதௌ வாக்யார்த²ஶ்சிந்த்யதே(அ)து⁴னா |
தாதா³த்ம்யமத்ர வாக்யார்த²ஸ்தயோரேவ பதா³ர்த²யோ꞉ || 37 ||

ஸம்ஸர்கோ³ வா விஶிஷ்டோ வா வாக்யார்தோ² நாத்ர ஸம்மதி꞉ |
அக²ண்டை³கரஸத்வேன வாக்யார்தோ² விது³ஷாம் மத꞉ || 38 ||

ப்ரத்யக்³போ³தோ⁴ ய ஆபா⁴தி ஸோ(அ)த்³வயானந்த³லக்ஷண꞉ |
அத்³வயானந்த³ரூபஶ்ச ப்ரத்யக்³போ³தை⁴கலக்ஷண꞉ || 39 ||

இத்த²மன்யோன்யதாதா³த்ம்யப்ரதிபத்திர்யதா³ ப⁴வேத் |
அப்³ரஹ்மத்வம் த்வமர்த²ஸ்ய வ்யாவர்தேத ததை²வ ஹி || 40 ||

தத³ர்த²ஸ்ய ச பாரோக்ஷ்யம் யத்³யேதம் கிம் தத꞉ ஶ்ருணு |
பூர்ணானந்தை³கரூபேண ப்ரத்யக்³போ³தோ⁴(அ)வதிஷ்ட²தே || 41 ||

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யம் ச தாதா³த்ம்யப்ரதிபாத³னே |
லக்ஷ்யௌ தத்த்வம்பதா³ர்தௌ² த்³வாவுபாதா³ய ப்ரவர்ததே || 42 ||

ஹித்வா த்³வௌ ஶப³லௌ வாச்யௌ வாக்யம் வாக்யார்த²போ³த⁴னே |
யதா² ப்ரவர்ததே(அ)ஸ்மாபி⁴ஸ்ததா² வ்யாக்²யாதமாத³ராத் || 43 ||

ஆலம்ப³னதயா(ஆ)பா⁴தி யோ(அ)ஸ்மத்ப்ரத்யயஶப்³த³யோ꞉ |
அந்த꞉கரணஸம்பி⁴ன்னபோ³த⁴꞉ ஸ த்வம் பதா³பி⁴த⁴꞉ || 44 ||

மாயோபாதி²ர்ஜக³த்³யோனி꞉ ஸர்வஜ்ஞத்வாதி³லக்ஷண꞉ |
பாரோக்ஷ்யஶப³ல꞉ ஸத்யாத்³யாத்மகஸ்தத்பதா³பி⁴த⁴꞉ || 45 ||

ப்ரத்யக்பரோக்ஷதைகஸ்ய ஸத்³விதீயத்வபூர்ணதா |
விருத்⁴யதே யதஸ்தஸ்மால்லக்ஷணா ஸம்ப்ரவர்ததே || 46 ||

மானாந்தரவிரோதே⁴ து முக்²யார்த²ஸ்ய பரிக்³ரஹே |
முக்²யார்தே²னாவினாபூ⁴தே ப்ரதீதிர்லக்ஷணோச்யதே || 47 ||

தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேஷு லக்ஷணா பா⁴க³லக்ஷணா |
ஸோ(அ)ஹமித்யாதி³வாக்யஸ்த²பத³யோரிவ நாபரா || 48 ||

அஹம் ப்³ரஹ்மேதிவாக்யார்த²போ³தோ⁴ யாவத்³த்³ருடீ⁴ ப⁴வேத் |
ஶமாதி³ஸஹிதஸ்தாவத³ப்⁴யஸேச்ச்²ரவணாதி³கம் || 49 ||

ஶ்ருத்யாசார்யப்ரஸாதே³ன த்³ருடோ⁴ போ³தோ⁴ யதா³ ப⁴வேத் |
நிரஸ்தாஶேஷஸம்ஸாரனிதா³ன꞉ புருஷஸ்ததா³ || 50 ||

விஶீர்ணகார்யகரணோ பூ⁴தஸூக்ஷ்மைரனாவ்ருத꞉ |
விமுக்தகர்மனிக³ட³꞉ ஸத்³ய ஏவ விமுச்யதே || 51 ||

ப்ராரப்³த⁴கர்மவேகே³ன ஜீவன்முக்தோ யதா³ ப⁴வேத் |
கிஞ்சித்காலமனாரப்³த⁴கர்மப³ந்த⁴ஸ்ய ஸங்க்ஷயே || 52 ||

நிரஸ்தாதிஶயானந்த³ம் வைஷ்ணவம் பரமம் பத³ம் |
புனராவ்ருத்திரஹிதம் கைவல்யம் ப்ரதிபத்³யதே || 53 ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசிதா வாக்யவ்ருத்தி꞉ ||

vakya vritti,laghu vakya vritti,vritti,vakya,maha vakya,mahavakya,mahavakyas,spiritual,meditation,spirituality,sarvapriyananda,#sarvapriyananda,spiritual discourses,swami sarvapriyananda,#swami sarvapriyanada,#swami sarvapriyananda,#sarvapriyananda latest,sarvapriyananda lectures,advaita,swami dayananda saraswati,chinmaya,narayana,#sarvapriyananda latest 2022,#swami sarvapriyananda latest,tattvamasi,tat tvam asi,foundation,realization

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *