Visuchika Nivarana Mantra in kannada

Visuchika Nivarana Mantra in kannada

Visuchika Nivarana Mantra in kannada

258px Ramabhadracharya Works Painting in Arundhati 1994 1

ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ |
ಅಥ ವರ್ಷಸಹಸ್ರೇಣ ತಾಂ ಪಿತಾಮಹ ಆಯಯೌ |
ದಾರುಣಂ ಹಿ ತಪಃ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ವಿಷಾಗ್ನಿರಪಿ ಶೀತಲಃ || ೧ ||

ಮನಸೈವ ಪ್ರಣಮ್ಯೈನಂ ಸಾ ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಾ ಸತೀ |
ಕೋ ವರಃ ಕ್ಷುಚ್ಛಮಾಯಾಽಲಮಿತಿ ಚಿಂತಾನ್ವಿತಾಽಭವತ್ || ೨ ||

ಆ ಸ್ಮೃತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇಽಹಂ ವರಮೇಕಮಿಮಂ ವಿಭುಮ್ |
ಅನಾಯಸೀ ಚಾಯಸೀ ಚ ಸ್ಯಾಮಹಂ ಜೀವಸೂಚಿಕಾ || ೩ ||

ಅಸ್ಯೋಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ಸೂಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ವಿಶಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸಹ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಯಂ ಸುರಭಿರ್ಯಥಾ || ೪ ||

ಯಥಾಭಿಮತಮೇತೇನ ಗ್ರಸೇಯಂ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷುದ್ವಿನಾಶಾಯ ಕ್ಷುದ್ವಿನಾಶಃ ಪರಂ ಸುಖಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಸಂಚಿಂತಯಂತೀಂ ತಾಮುವಾಚ ಕಮಲಾಲಯಃ |
ಅನ್ಯಾದೃಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ತನಿತಾಭ್ರರವೋಪಮಮ್ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಪುತ್ರಿ ಕರ್ಕಟಿಕೇ ರಕ್ಷಃಕುಲಶೈಲಾಭ್ರಮಾಲಿಕೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತ್ವಂ ತು ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಗೃಹಾಣಾಭಿಮತಂ ವರಮ್ || ೭ ||

ಕರ್ಕಟ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಭೂತಭವ್ಯೇಶ ಸ್ಯಾಮಹಂ ಜೀವಸೂಚಿಕಾ |
ಅನಾಯಸೀ ಚಾಯಸೀ ಚ ವಿಧೇಽರ್ಪಯಸಿ ಚೇದ್ವರಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ |
ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ತಾಮುಕ್ತ್ವಾ ಪುನರಾಹ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸೂಚಿಕಾ ಸೋಪಸರ್ಗಾ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ವಿಷೂಚಿಕಾ || ೯ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಲೋಕಹಿಂಸಾಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ದುರ್ಭೋಜನಾ ದುರಾರಂಭಾ ಮೂರ್ಖಾ ದುಃಸ್ಥಿತಯಶ್ಚ ಯೇ || ೧೦ ||

ದುರ್ದೇಶವಾಸಿನೋ ದುಷ್ಟಾಸ್ತೇಷಾಂ ಹಿಂಸಾಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಽಽಹೃದಯಂ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪದ್ಮಪ್ಲೀಹಾದಿ ಬಾಧನಾತ್ || ೧೧ ||

ವಾತಲೇಖಾತ್ಮಿಕಾ ವ್ಯಾಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯಸಿ ವಿಷೂಚಿಕಾ |
ಸಗುಣಂ ವಿಗುಣಂ ಚೈವ ಜನಮಾಸಾದಯಿಷ್ಯಸಿ || ೧೨ ||
ಗುಣಾನ್ವಿತಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥಂ ಮಂತ್ರೋಽಯಂ ತು ಮಯೋಚ್ಯತೇ |

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಹಿಮದ್ರೇರುತ್ತರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಕರ್ಕಟೀ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ || ೧೩ ||
ವಿಷೂಚಿಕಾಽಭಿಧಾನಾ ಸಾ ನಾಮ್ನಾಪ್ಯನ್ಯಾಯಬಾಧಿಕಾ |

ತಸ್ಯಾ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರಾಂ ರೀಂ ರಾಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಮೇನಾಂ ಓಂ ಹರ ಹರ ನಯ ನಯ ಪಚ ಪಚ ಮಥ ಮಥ
ಉತ್ಸಾದಯ ಉತ್ಸಾದಯ ದೂರೇ ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ಹಿಮವಂತಂ ಗಚ್ಛ ಜೀವ ಸಃ ಸಃ ಸಃ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಗತೋಽಸಿ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇತಿ ಮಂತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ನ್ಯಸ್ಯ ವಾಮಕರೋದರೇ |
ಮಾರ್ಜಯೇದಾತುರಾಕಾರಂ ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸಂಯುತಃ || ೧೪ ||

ಹಿಮಶೈಲಾಭಿಮುಖ್ಯೇನ ವಿದ್ರುತಾಂ ತಾಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ |
ಕರ್ಕಟೀ ಕರ್ಕಶಾಕ್ರಂದಾಂ ಮಂತ್ರಮುದ್ಗರಮರ್ದಿತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಆತುರಂ ಚಿಂತಯೇಚ್ಚಂದ್ರೇ ರಸಾಯನಹೃದಿಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅಜರಾಮರಣಂ ಯುಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಧಿವಿಭ್ರಮೈಃ || ೧೬ ||

ಸಾಧಕೋ ಹಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ವಾಚಾಂತಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಕ್ರಮೇಣಾನೇನ ಸಕಲಾಂ ಪ್ರೋಚ್ಛಿನತ್ತಿ ವಿಷೂಚಿಕಾಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಗಗನಗತಸ್ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಃ
ಗಗನಗಸಿದ್ಧಗೃಹೀತ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಃ |
ಗತ ಉಪಗತಶಕ್ರವಂದ್ಯಮಾನೋ
ನಿಜಪುರಮಕ್ಷಯಮಾಯಮುಜ್ಜ್ವಲಶ್ರೀಃ || ೧೮ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಮಹಾರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣೇ ವಿಷೂಚಿಕಾಮಂತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

kannada,mantra,kannada mantra,annapoorna mantra,vishwaroopa mantra,mantra chanting,vishalakshi shaktipeeta mantra,balarishta dosha nivarana,balarishta dosha nivaran,remedies for balarishta dosha nivarana,evening mantra,mantra ki shakti,yantra,powerful vishwaroopa mantra,vishalalshi shaktipeeta mantra,all god mantra,powerful mantra,balarishta dosha remedies in telugu,mantra of all gods,shaktipeeta mantra,very powerful mantra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *