Agni Stotram in telugu

Agni Stotram in telugu

Agni Stotram in telugu

images 9

స్ఫులింగినీ చ యా జిహ్వా యతః సకలపుద్గలాః |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౧ ||

యా తే విశ్వా సదా జిహ్వా ప్రాణినాం శర్మదాయినీ |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౨ ||

పింగాక్ష లోహితగ్రీవ కృష్ణవర్ణ హుతాశన |
త్రాహి మాం సర్వదోషేభ్యః సంసారాదుద్ధరేహ మామ్ || ౩౩ ||

ప్రసీద వహ్నే సప్తార్చిః కృశానో హవ్యవాహన |
అగ్నిపావకశుక్రాది నామాష్టభిరుదీరితః || ౩౪ ||

అగ్నేఽగ్రే సర్వభూతానాం సముద్భూత విభావసో |
ప్రసీద హవ్యవాహాఖ్య అభిష్టుత మయావ్యయ || ౩౫ ||

త్వమక్షయో వహ్నిరచింత్యరూపః
సమృద్ధిమన్ దుష్ప్రసహోఽతితీవ్రః |
త్వమవ్యయం భీమమశేషలోకం
సమూర్తికో హంత్యథవాతివీర్యః || ౩౬ ||

త్వముత్తమం సత్త్వమశేషసత్వ-
-హృత్పుండరీకస్త్వమనంతమీడ్యమ్ |
త్వయా తతం విశ్వమిదం చరాచరం
హుతాశనైకో బహుధా త్వమత్ర || ౩౭ ||

త్వమక్షయః సగిరివనా వసుంధరా
నభః ససోమార్కమహర్దివాఖిలమ్ |
మహోదధేర్జఠరగతంచ వాడవో
భవాన్విభూత్యా పరయా కరే స్థితః || ౩౮ ||

హుతాశనస్త్వమితి సదాభిపూజ్యసే
మహాక్రతౌ నియమపరైర్మహర్షిభిః |
అభిష్టుతః పివసి చ సోమమధ్వరే
వషట్కృతాన్యపి చ హవీం‍షి భూతయే || ౩౯ ||

త్వం విప్రైః సతతమిహేజ్యసే ఫలార్థం
వేదాంగేష్వథ సకలేషు గీయసే త్వమ్ |
త్వద్ధేతోర్యజనపరాయణా ద్విజేంద్రా
వేదాంగాన్యధిగమయంతి సర్వకాలే || ౪౦ ||

త్వం బ్రహ్మా యజనపరస్తథైవ విష్ణుః
భూతేశః సురపతిరర్యమా జలేశః |
సూర్యేందు సకలసురాసురాశ్చ హవ్యైః
సంతోష్యాభిమతఫలాన్యథాప్నువంతి || ౪౧ ||

అర్చిర్భిః పరమమహోపఘాతదుష్టం
సంస్పృష్టం తవ శుచి జాయతే సమస్తమ్ |
స్నానానాం పరమమతీవ భస్మనా సత్
సంధ్యాయాం మునిభిరతీవ సేవ్యసే తత్ || ౪౨ ||

ప్రసీద వహ్నే శుచినామధేయ
ప్రసీద వాయో విమలాతిదీప్తే |
ప్రసీద మే పావక వైద్యుతాద్య
ప్రసీద హవ్యాశన పాహి మాం త్వమ్ || ౪౩ ||

యత్తే వహ్నే శివం రూపం యే చ తే సప్త హేతయః |
తః పాహి నః స్తుతో దేవ పితా పుత్రమివాత్మజమ్ || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే భౌత్యమన్వంతరే అగ్ని స్తోత్రం నామ ఏకోనశతోఽధ్యాయః ||

agni stotram in telugu,agni sthotram in telugu,kanakadhara stotram telugu lyrics,telugu stotram,telugu lyrics,stotram,agni suktam telugu,# agni stotram in hindi,songs in telugu,powerful mantra in telugu,nitya pooja in telugu,agni suktam with lyrics in telugu,durga stotram,#agni stotram,mahabharatam telugu,skanda puranam telugu,telugu vlogs,lord vishnu songs in telugu,markandeya puranam telugu,telugu devotional songs,hanumad vaibavam telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *