Sri Damodara Stotram lyrics in hindi

Sri Damodara Stotram lyrics in hindi

Sri Damodara Stotram lyrics in hindi सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतस्सुधीः ।विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् ॥ १…