May 21, 2024

Sri Vishnu Panjara Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 22T131350.065 1

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಅಹಂ ಬೀಜಮ್ | ಸೋಹಂ ಶಕ್ತಿಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಸರ್ವದೇಹರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನಾರದ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಮುಖೇ | ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪರಮಾತ್ಮದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ | ಅಹಂ ಬೀಜಂ ಗುಹ್ಯೇ | ಸೋಹಂ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾದಯೋಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ ಪಾದಾಗ್ರೇ | ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಇತಿ ಮಂತ್ರಃ |

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಃ |

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಇತಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |

ಅಹಂ ಬೀಜಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಮಂತ್ರತ್ರಯೇಣ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಪರಂ ಪರಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಕೃತೇರನಾದಿಮೇಕಂ ನಿವಿಷ್ಟಂ ಬಹುಧಾ ಗುಹಾಯಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಯಂ ಸರ್ವಚರಾಚರಸ್ಥಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಮ್ || ೧ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಕಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ |
ಉಗ್ರತೇಜೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿಕೃಂತನಮ್ || ೨ ||

ತ್ರಿಪುರಂ ದಹಮಾನಸ್ಯ ಹರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿತಮ್ |
ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೩ ||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಗೋವಿಂದೋ ಜಂಘೇ ಚೈವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ |
ಊರೂ ಮೇ ಕೇಶವಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಚೈವ ಜನಾರ್ದನಃ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ಚೈವಾಚ್ಯುತಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಚೈವ ತು ವಾಮನಃ |
ಉದರಂ ಪದ್ಮನಾಭಶ್ಚ ಪೃಷ್ಠಂ ಚೈವ ತು ಮಾಧವಃ || ೫ ||

ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಂ ತಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ದಕ್ಷಿಣಂ ಮಧುಸೂದನಃ |
ಬಾಹೂ ವೈ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಹೃದಿ ದಾಮೋದರಸ್ತಥಾ || ೬ ||

ಕಂಠಂ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಮುಖಮಂಡಲಮ್ |
ಮಾಧವಃ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಹೃಷೀಕೇಶಶ್ಚ ನಾಸಿಕೇ || ೭ ||

ನೇತ್ರೇ ನಾರಾಯಣೋ ರಕ್ಷೇಲ್ಲಲಾಟಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ |
ಕಪೋಲೌ ಕೇಶವೋ ರಕ್ಷೇದ್ವೈಕುಂಠಃ ಸರ್ವತೋದಿಶಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಂಗಾನಾಂ ರಕ್ಷಕೋ ಭವೇತ್ |
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಧರಸ್ತಥಾ || ೯ ||

ದಕ್ಷಿಣೇ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಮಾಧವೋಽವತು |
ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ವಾರುಣ್ಯಾಂ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಃ || ೧೦ ||

ಗದಾಧರಸ್ತು ಕೌಬೇರ್ಯಾಮೀಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೇಶವಃ |
ಆಕಾಶೇ ಚ ಗದಾ ಪಾತು ಪಾತಾಳೇ ಚ ಸುದರ್ಶನಮ್ || ೧೧ ||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಸರ್ವಗಾತ್ರೇಷು ಪ್ರವಿಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಃ |
ವಿಷ್ಣುಪಂಜರವಿಷ್ಟೋಽಹಂ ವಿಚರಾಮಿ ಮಹೀತಲೇ || ೧೨ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇಽಪಥೇ ಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ನದೀಷು ಚ ರಣೇ ಚೈವ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯೇಷು ಚ || ೧೩ ||

ಡಾಕಿನೀಪ್ರೇತಭೂತೇಷು ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನೇಶ್ವರ || ೧೪ ||

ರಕ್ಷಂತು ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ |
ಜಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಸ್ಥಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾಮನಃ || ೧೫ ||

ಅಟವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ ||
ದಿವಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸೂರ್ಯೋ ರಾತ್ರೌ ರಕ್ಷತು ಚಂದ್ರಮಾಃ || ೧೬ ||

ಪಂಥಾನಂ ದುರ್ಗಮಂ ರಕ್ಷೇತ್ಸರ್ವಮೇವ ಜನಾರ್ದನಃ |
ರೋಗವಿಘ್ನಹತಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೧೭ ||

ಸ್ತ್ರೀಹಂತಾ ಬಾಲಘಾತೀ ಚ ಸುರಾಪೋ ವೃಷಲೀಪತಿಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೮ ||

ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ || ೧೯ ||

ಆಪದೋ ಹರತೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಥಸಂಪದಾ |
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಪಠತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಷ್ಣುಪಂಜರಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೦ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ |
ಗೋಸಹಸ್ರಫಲಂ ತಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ || ೨೧ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ |
ಸರ್ವಕಾಮಂ ಲಭೇದಸ್ಯ ಪಠನಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಜಲೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಲೇ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಪರ್ವತಮಸ್ತಕೇ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಕುಲೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಇಂದ್ರನಾರದಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪಂಜರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

vishnu panjara stotram,vishnu panjara stotram in telugu,shri vishnu panjar stotram,vishnu panjar stotram,stotram,lord vishnu panjar stotram,vishnu,vishnu panjara stotram in sanskrit,shri vishnu panjara stotram in hindi,varahi stotram in kannada lyrics,sri varahi devi stotram in kannada,varahi devi stotram in kannada,varahi vajra panjaram in kannada,vishnu sahasranamam,vishnu stotram,varahi vajra panjara stotram kannada,shri vishnu panjara stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!