Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 22T142847.571 1

ಗೋವಿನ್ದ ಮಾಧವ ಮುಕುನ್ದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ
ಶಮ್ಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ |
ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೧ ||

ಗಙ್ಗಾಧರಾಽನ್ಧಕರಿಪೋ ಹರ ನೀಲಕಣ್ಠ
ವೈಕುಣ್ಠ ಕೈಟಭರಿಪೋ ಕಮಠಾಽಬ್ಜಪಾಣೇ |
ಭೂತೇಶ ಖಣ್ಡಪರಶೋ ಮೃಡ ಚಣ್ಡಿಕೇಶ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೨ ||

ವಿಷ್ಣೋ ನೃಸಿಂಹ ಮಧುಸೂದನ ಚಕ್ರಪಾಣೇ
ಗೌರೀಪತೇ ಗಿರಿಶ ಶಙ್ಕರ ಚನ್ದ್ರಚೂಡ |
ನಾರಾಯಣಾಽಸುರನಿಬರ್ಹಣ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೩ ||

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋಗ್ರ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣ ಕಾಮಶತ್ರೋ
ಶ್ರೀಕಾನ್ತ ಪೀತವಸನಾಽಮ್ಬುದನೀಲ ಶೌರೇ |
ಈಶಾನ ಕೃತ್ತಿವಸನ ತ್ರಿದಶೈಕನಾಥ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಮಧುರಿಪೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ್ಯ
ಶ್ರೀಕಣ್ಠ ದಿಗ್ವಸನ ಶಾನ್ತ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ |
ಆನನ್ದಕನ್ದ ಧರಣೀಧರ ಪದ್ಮನಾಭ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೫ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತ್ರಿಪುರಸೂದನ ದೇವದೇವ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ಗರುಡಧ್ವಜ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷೋರಗಾಭರಣ ಬಾಲಮೃಗಾಙ್ಕಮೌಲೇ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೬ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಘವ ರಮೇಶ್ವರ ರಾವಣಾರೇ
ಭೂತೇಶ ಮನ್ಮಥರಿಪೋ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥ |
ಚಾಣೂರಮರ್ದನ ಹೃಷೀಕಪತೇ ಮುರಾರೇ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೭ ||

ಶೂಲಿನ್ ಗಿರೀಶ ರಜನೀಶಕಲಾವತಂಸ
ಕಂಸಪ್ರಣಾಶನ ಸನಾತನ ಕೇಶಿನಾಶ |
ಭರ್ಗ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭವ ಭೂತಪತೇ ಪುರಾರೇ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೮ ||

ಗೋಪೀಪತೇ ಯದುಪತೇ ವಸುದೇವಸೂನೋ
ಕರ್ಪೂರಗೌರ ವೃಷಭಧ್ವಜ ಫಾಲನೇತ್ರ |
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಧರ್ಮಧುರೀಣ ಗೋಪ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೯ ||

ಸ್ಥಾಣೋ ತ್ರಿಲೋಚನ ಪಿನಾಕಧರ ಸ್ಮರಾರೇ
ಕೃಷ್ಣಾಽನಿರುದ್ಧ ಕಮಲಾಕರ ಕಲ್ಮಷಾರೇ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತ್ರಿಪಥಗಾರ್ದ್ರಜಟಾಕಲಾಪ
ತ್ಯಾಜ್ಯಾ ಭಟಾ ಯ ಇತಿ ಸನ್ತತಮಾಮನನ್ತಿ || ೧೦ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಾಧಿಕಶತೇನ ಸುಚಾರುನಾಮ್ನಾಂ
ಸನ್ದರ್ಭಿತಾಂ ಲಲಿತರತ್ನಕದಮ್ಬಕೇನ |
ಸನ್ನಾಯಕಾಂ ದೃಢಗುಣಾಂ ನಿಜಕಣ್ಠಗತಾಂ ಯೋ
ಕುರ್ಯಾದಿಮಾಂ ಸ್ರಜಮಹೋ ಸ ಯಮಂ ನ ಪಶ್ಯೇತ್ || ೧೧ ||

ಗಣಾವೂಚುಃ –
ಇತ್ಥಂ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರ ನಿಜಭೃತ್ಯಗಣಾನ್ಸದೈವ
ಸಂಶಿಕ್ಷಯೇದವನಿಗಾನ್ಸ ಹಿ ಧರ್ಮರಾಜಃ |
ಅನ್ಯೇಽಪಿ ಯೇ ಹರಿಹರಾಙ್ಕಧರಾ ಧರಾಯಾಂ
ತೇ ದೂರತಃ ಪುನರಹೋ ಪರಿವರ್ಜನೀಯಾಃ || ೧೨ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ –
ಯೋ ಧರ್ಮರಾಜ ರಚಿತಾಂ ಲಲಿತಪ್ರಬನ್ಧಾಂ
ನಾಮಾವಳಿಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷಬೀಜಹನ್ತ್ರೀಮ್ |
ಧೀರೋಽತ್ರ ಕೌಸ್ತುಭಭೃತಃ ಶಶಿಭೂಷಣಸ್ಯ
ನಿತ್ಯಂ ಜಪೇತ್ ಸ್ತನರಸಂ ನ ಪಿಬೇತ್ಸ ಮಾತುಃ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶೃಣ್ವನ್ಕಥಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಶಿವ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಿಯೇಽನಘಾಮ್ |
ಪ್ರಹರ್ಷವಕ್ತ್ರಃ ಪುರತೋ ದದರ್ಶ ಸರಸೀಂ ಪುರೀಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಣ್ಡಪೂರ್ವಾರ್ಧೇ ಯಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಹರಿಹರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *