May 24, 2024

Apamarjana Stotram lyrics in Telugu

images 2023 12 20T213811.959

శ్రీదాల్భ్య ఉవాచ |
భగవన్ప్రాణినః సర్వే విషరోగాద్యుపద్రవైః |
దుష్టగ్రహాభిఘాతైశ్చ సర్వకాలముపద్రుతాః || ౧ ||

ఆభిచారికకృత్యాభిః స్పర్శరోగైశ్చ దారుణైః |
సదా సంపీడ్యమానాస్తు తిష్ఠంతి మునిసత్తమ || ౨ ||

కేన కర్మవిపాకేన విషరోగాద్యుపద్రవాః |
న భవంతి నృణాం తన్మే యథావద్వక్తుమర్హసి || ౩ ||

శ్రీ పులస్త్య ఉవాచ |
వ్రతోపవాసైర్యైర్విష్ణుః నాన్యజన్మని తోషితః,
తే నరా మునిశార్దూల విషరోగాదిభాగినః. || ౪ || [*గ్రహ*]

యైర్న తత్ప్రవణం చిత్తం సర్వదైవ నరైః కృతమ్ |
విషగ్రహజ్వరాణాం తే మనుష్యా దాల్భ్య భాగినః || ౫ ||

ఆరోగ్యం పరమామృద్ధిం మనసా యద్యదిచ్ఛతి |
తత్తదాప్నోత్యసందిగ్ధం పరత్రాచ్యుతతోషకృత్ || ౬ ||

నాధీన్ ప్రాప్నోతి న వ్యాధీన్న విషగ్రహబంధనమ్ |
కృత్యా స్పర్శభయం వాఽపి తోషితే మధుసూదనే || ౭ ||

సర్వదుఃఖశమస్తస్య సౌమ్యాస్తస్య సదా గ్రహాః |
దేవానామప్రధృష్యోఽసౌ తుష్టో యస్య జనార్దనః || ౮ ||

యః సమః సర్వభూతేషు యథాఽఽత్మని తథా పరే |
ఉపవాసాది దానేన తోషితే మధుసూదనే || ౯ ||

తోషితాస్తత్ర జాయన్తే నరాః పూర్ణమనోరథాః |
అరోగాః సుఖినో భోగాన్భోక్తారో మునిసత్తమ || ౧౦ ||

న తేషాం శత్రవో నైవ స్పర్శరోగాభిచారికాః |
గ్రహరోగాదికం వాఽపి పాపకార్యం న జాయతే || ౧౧ ||

అవ్యాహతాని కృష్ణస్య చక్రాదీన్యాయుధాని చ |
రక్షన్తి సకలాపద్భ్యో యేన విష్ణురుపాసితః || ౧౨ ||

శ్రీ దాల్భ్య ఉవాచ |
అనారాధితగోవిందా యే నరా దుఃఖభాగినః |
తేషాం దుఃఖాభితప్తానాం యత్కర్తవ్యం దయాళుభిః || ౧౩ ||

పశ్యద్భిః సర్వభూతస్థం వాసుదేవం మహామునే |
సమదృష్టిభిరీశేశం తన్మహ్యం బ్రూహ్యశేషతః || ౧౪ ||

శ్రీపులస్త్య ఉవాచ |
శ్రోతు కామోసి వై దాల్భ్య శృణుష్వ సుసమాహితః |
అపామార్జనకం వక్ష్యే న్యాసపూర్వమిదం పరమ్ || ౧౫ ||

[* ప్రయోగ విధి –
గృహీత్వా తు సమూలాగ్రాన్కుశాన్ శుద్ధానుపస్కృతాన్ |
మార్జయేత్సర్వగాత్రాణి కుశాగ్రైర్దాల్భ్య శాంతికృత్ || ౧౬ ||
శరీరే యస్య తిష్ఠంతి కుశాగ్రజలబిందవః |
నశ్యంతి సర్వపాపాని గరుడేనేవ పన్నగాః || ౧౭ ||
కుశమూలే స్థితో బ్రహ్మా కుశ మధ్యే జనార్దనః |
కుశాగ్రే శంకరం విద్యాత్త్రయోదేవా వ్యవస్థితాః || ౧౮ ||
విష్ణుభక్తో విశేషేణ శుచిస్తద్గతమానసః |
రోగగ్రహవిషార్తానాం కుర్యాచ్ఛాంతిమిమాం శుభామ్ || ౧౯ ||
శుభేహని శుచిర్భూత్వా సాధకస్యానుకూలతః |
నక్షత్రే చ విపజ్జన్మవధప్రత్యగ్వివర్జితే || ౨౦ ||
వారేఽర్కభౌమయోర్మంత్రీ శుచౌదేశే ద్విజోత్తమః |
గోచర్మమాత్రం భూదేశం గోమయేనోపలిప్య చ || ౨౧ ||
తత్ర భారద్వయవ్రీహీంస్తదర్ధం వా తదర్ధకమ్ |
నిక్షిప్యస్తండిలం కృత్వా లిఖేత్పద్మం చతుర్దళమ్ || ౨౨ ||
సౌవర్ణం రాజతం తామ్రం మృన్మయం వా నవం దృఢమ్ |
అవ్రణం కలశం శుద్ధం స్థాపయేత్తండులోపరి || ౨౩ ||
తత్రోదకం సమానీయ శుద్ధం నిర్మలమేవ చ |
ఏకం శతం కుశాన్ సాగ్రాన్ స్థాపయేత్కలశోపరి || ౨౪ ||
కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః |
మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః || ౨౫ ||
కుక్షౌ తు సాగరాస్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరాః |
శేషాస్తు దేవతాస్సర్వాః కలశం తు సమాశ్రితాః || ౨౬ ||
ఘటం పుమాం సంజానీయాత్తోయపూర్ణం తు విన్యసేత్ |
రత్నం చ విన్యసేద్ధీమాన్ సూత్రం తు గళ ఉచ్యతే || ౨౭ ||
వస్త్రం తు త్వక్సమాఖ్యాతం నారికేళం శిరస్తథా |
కూర్చం వై కేశ ఇత్యాహురిత్యేకం కుంభలక్షణమ్ || ౨౮ ||
దంష్ట్రాయాం వసుధాం సశైలనగరారణ్యాపగాం హుంకృతౌ
వాగీశం శ్వసితేఽనిలం రవివిధూ బాహ్వోస్తు దక్షాన్యయోః |
కుక్షావష్టవసూన్ దిశశ్శ్రవణయోర్దస్రౌ దృశోః పాదయోః
పద్మోత్థం హృదయే హరిం పృథగభిధ్యాయేన్ముఖే శంకరమ్ || ౨౯ ||
నారసింహం సమభ్యర్చ్య వామనం చ ప్రయత్నతః |
పూజయేత్తత్ర కలశముపచారైః సమంత్రకైః || ౩౦ ||
వారాహం నారసింహం చ వామనం విష్ణుమేవ చ |
ఆవాహ్య తేషు ప్రత్యేకం కుమ్భేష్వేతాన్ సమర్చయేత్ || ౩౧ ||
అథవైకఘటం వాపి స్థాపయేత్సాధకోత్తమః |
పిధాయ కుంభద్వారాణి విధినా చూతపల్లవైః || ౩౨ ||
నారికేళ ఫలైశ్చాపి మంత్రైరేతైర్యథావిధి |
మంత్రైరేతైర్యథాలింగం కుర్యాద్దిగ్బంధనం తతః || ౩౩ ||
వారాహం నారసింహం చ వామనం విష్ణుమేవ చ |
ధ్యాత్వా సమాహితో భూత్వా దిక్షు నామాని విన్యసేత్ || ౩౪ ||

|| అథ అపామార్జన న్యాసవిధిః (కవచం) ||

పూర్వే నారాయణః పాతు వారిజాక్షస్తు దక్షిణే |
ప్రద్యుమ్నః పశ్చిమే పాతు వాసుదేవస్తథోత్తరే || ౩౫ ||

ఐశాన్యాం రక్షతాద్విష్ణుః ఆగ్నేయ్యాం చ జనార్దనః |
నైరృత్యాం పద్మనాభస్తు వాయవ్యాం మధుసూదనః || ౩౬ ||

ఊర్ధ్వే గోవర్ధనోద్ధర్తా హ్యధరాయాం త్రివిక్రమః |
ఏతాభ్యో దశదిగ్భ్యశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః || ౩౭ ||

ఏవం కృత్వా తు దిగ్బంధం విష్ణుం సర్వత్ర సంస్మరన్ |
అవ్యగ్రచిత్తః కుర్వీత న్యాసకర్మ యథా విధి || ౩౮ ||

అంగుష్ఠాగ్రే తు గోవిందం తర్జన్యాం తు మహీధరమ్ |
మధ్యమాయాం హృషీకేశమనామిక్యాం త్రివిక్రమమ్ || ౩౯ ||

కనిష్ఠాయాం న్యసేద్విష్ణుం కరపృష్ఠే తు వామనమ్ |
ఏవమేవాంగుళిన్యాసః పశ్చాదంగేషు విన్యసేత్ || ౪౦ ||

శిఖాయాం కేశవం న్యస్య మూర్ధ్ని నారాయణం న్యసేత్ |
మాధవం చ లలాటే తు గోవిందం తు భ్రువోర్న్యసేత్ || ౪౧ ||

చక్షుర్మధ్యే న్యసేద్విష్ణుం కర్ణయోర్మధుసూదనమ్ |
త్రివిక్రమం కంఠమూలే వామనం తు కపోలయోః || ౪౨ ||

నాసారంధ్రద్వయే చాపి శ్రీధరం కల్పయేద్భుధః |
ఉత్తరోష్ఠే హృషీకేశం పద్మనాభం తథాఽధరే || ౪౩ ||

దామోదరం దంతపంక్తౌ వారాహం చుబుకే తథా |
జిహ్వాయాం వాసుదేవం చ తాల్వోశ్చైవ గదాధరమ్ || ౪౪ ||

వైకుంఠం కంఠమధ్యే తు అనంతం నాసికోపరి |
దక్షిణే తు భుజే విప్రో విన్యసేత్ పురుషోత్తమమ్ || ౪౫ ||

వామే భుజే మహాయోగం రాఘవం హృది విన్యసేత్ |
కుక్షౌ పృథ్వీధరం చైవ పార్శ్వయోః కేశవం న్యసేత్ || ౪౬ ||

వక్షఃస్థలే మాధవం చ కక్షయోర్యోగశాయినమ్ |
పీతాంబరం స్తనతటే హరిం నాభ్యాం తు విన్యసేత్ || ౪౭ ||

దక్షిణే తు కరే దేవం తతః సంకర్షణం న్యసేత్ |
వామే రిపుహరం విద్యాత్కటిమధ్యే జనార్దనమ్ || ౪౮ ||

పృష్ఠే క్షితిధరం విద్యాదచ్యుతం స్కంధయోరపి |
వామకుక్షౌ వారిజాక్షం దక్షిణే జలశాయినమ్ || ౪౯ ||

స్వయంభువం మేఢ్రమధ్యే ఊర్వోశ్చైవ గదాధరమ్ |
జానుమధ్యే చక్రధరం జంఘయోరమృతం న్యసేత్ || ౫౦ ||

గుల్ఫయోర్నారసింహం చ పాదయోరమితత్విషమ్ |
అంగుళీషు శ్రీధరం చ పద్మాక్షం సర్వసంధిషు || ౫౧ ||

నఖేషు మాధవం చైవ న్యసేత్పాదతలేఽచ్యుతమ్ |
రోమకూపే గుడాకేశం కృష్ణం రక్తాస్థిమజ్జసు || ౫౨ ||

మనోబుద్ధ్యోరహంకారే చిత్తే న్యస్య జనార్దనమ్ |
అచ్యుతానంత గోవిందాన్ వాతపిత్తకఫేషు చ || ౫౩ ||

ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా యత్కార్యం ద్విజతచ్ఛృణు |
పాదమూలే తు దేవస్య శంఖం చైవ తు విన్యసేత్ || ౫౪ ||

వనమాలాం హృది న్యస్య సర్వదేవాభిపూజితామ్ |
గదాం వక్షఃస్థలే న్యస్య చక్రం చైవ తు పృష్ఠతః || ౫౫ ||

శ్రీవత్సమురసి న్యస్య పంచాంగం కవచం న్యసేత్ |
ఆపాదమస్తకం చైవ విన్యసేత్పురుషోత్తమమ్ || ౫౬ ||

ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా సాక్షాన్నారాయణో భవేత్ |
తనుర్విష్ణుమయీ తస్య యత్కించిన్న స భాషతే || ౫౭ ||

అపామార్జనకో న్యాసః సర్వవ్యాధివినాశనః |
ఆత్మనశ్చ పరస్యాపి విధిరేష సనాతనః || ౫౮ ||

వైష్ణవేన తు కర్తవ్యః సర్వసిద్ధిప్రదాయకః |
విష్ణుస్తదూర్ధ్వం రక్షేత్తు వైకుంఠో విదిశోదిశః || ౫౯ ||

పాతు మాం సర్వతో రామో ధన్వీ చక్రీ చ కేశవః |
ఏతత్సమస్తం విన్యస్య పశ్చాన్మంత్రాన్ ప్రయోజయేత్ || ౬౦ ||

|| అథ మూల మంత్రః ||

ఓం నమో భగవతే క్లేశాపహర్త్రే నమః |

పూజాకాలే తు దేవస్య జపకాలే తథైవ చ |
హోమకాలే చ కర్తవ్యం త్రిసంధ్యాసు చ నిత్యశః || ౬౧ ||

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం జ్ఞానం విత్తం ఫలం లభేత్ |
యద్యత్సుఖతరం లోకే తత్సర్వం ప్రాప్నుయాన్నరః || ౬౨ ||

ఏవం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య హరిం సర్వార్థదాయకమ్ |
అభయం సర్వభూతేభ్యో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి |
శ్రీవిష్ణులోకం స గచ్ఛత్యోం నమ ఇతి || ౬౩ ||

|| అథ అపామార్జన న్యాసః ||

అస్య శ్రీమదపామార్జన స్తోత్రమహామంత్రస్య పులస్త్యో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః ఓం శ్రీవరాహ-నృసింహ-వామన-విష్ణు-సుదర్శన-పాంచజన్యా దేవతాః ఓం హరాముకస్యదురితమితి బీజమ్ ఓం అచ్యుతానంతగోవిందేతి శక్తిః ఓం జ్వలత్పావకలోచనేతి కీలకమ్ ఓం వజ్రాయుధనఖస్పర్శేతి కవచమ్ శ్రీ-వరాహ-నృసింహ-వామన-విష్ణు-సుదర్శన-పాంచజన్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే సర్వారిష్టపరిహారార్థే జపే వినియోగః |

ఓం శ్రీవరాహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీనృసింహాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీవామనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీవిష్ణవే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీసుదర్శనాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీపాంచజన్యాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

ఓం వరాహాయ నృసింహాయ వామనాయ మహాత్మనే జ్ఞానాయ హృదయాయ నమః |
ఓం నమః కమలకింజల్కపీత నిర్మలవాసనే ఐశ్వర్యాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం నమః పుష్కరనేత్రాయ కేశవాయాదిచక్రిణే శక్త్యై శిఖాయై వషట్ |
ఓం దామోదరాయ దేవాయ అనంతాయ మహాత్మనే బలాయ కవచాయ హుం |
ఓం కాశ్యపాయాతిహ్రస్వాయ ఋగ్వజుస్సామమూర్తయే తేజసే నేత్రాభ్యాం వౌషట్ |
ఓం నమః పరమార్థాయ పురుషాయ మహాత్మనే వీర్యాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

|| అథ అపామార్జన ధ్యానమ్ ||

అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
వరాహరూపిణం దేవం సంస్మరన్నర్చయేజ్జపేత్ || ౬౪ ||

ఓం జలౌఘమగ్నా సచరాచరా ధరా
విషాణకోట్యాఖిల విశ్వమూర్తినా |
సముద్ధృతా యేన వరాహరూపిణా
స మే స్వయంభూర్భగవాన్ ప్రసీదతు || ౬౫ ||

చంచచ్చంద్రార్ధదంష్ట్రం స్ఫురదురుదశనం విద్యుదుద్ద్యోతజిహ్వం
గర్జత్పర్జన్యనాదం స్ఫురితరవిరుచం చక్షురక్షుద్రరౌద్రమ్ |
త్రస్తాశాహస్తియూధం జ్వలదనలసటా కేసరోద్భాసమానం
రక్షో రక్తాభిషిక్తం ప్రహరతుదురితం ధ్యాయతాం నారసింహమ్ || ౬౬ ||

అతివిపులసుగాత్రం రుక్మపాత్రస్థమన్నం
సులలితదధిఖండం పాణినా దక్షిణేన |
కలశమమృతపూర్ణం వామహస్తే దధానం
తరతిసకలదుఃఖం వామనం భావయేద్యః || ౬౭ ||

విష్ణుం భాస్వత్కిరీటాం గదవలయగళాకల్పహారోజ్జ్వలాంగం
శ్రోణీభూషాసువక్షో మణిమకుటమహాకుండలైర్మండితాంగమ్ |
హస్తోద్యచ్ఛంఖచక్రామ్బుజ గదమమలం పీతకౌశేయవాసం
విద్యోతద్భాసముద్యద్దినకరసదృశం పద్మసంస్థం నమామి || ౬౮ ||

శంఖం చక్రం సచాపం పరశుమసిమిషూన్మూలపాశాంకుశాగ్నీన్
బిభ్రాణం వజ్రఖేటం హలముసలగదాకుంతమత్యుగ్రదంష్ట్రమ్ |
జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
ధ్యాయేత్షట్కోణసంస్థం సకలరిపుజనప్రాణసంహారి చక్రమ్ || ౬౯ ||

కల్పాంతార్క ప్రకాశం త్రిభువనమఖిలం తేజసాపూరయంతం
రక్తాక్షం పింగకేశం రిపుకులభయదం భీమదంష్ట్రాట్టహాసమ్ |
శంఖం చక్రం గదాబ్జం పృథుతరముసలం చాప పాశాంకుశాన్ స్వైః
బిభ్రాణం దోర్భిరష్టౌ మనసి మురరిపుం భావయేచ్చక్రసంజ్ఞమ్ || ౭౦ ||

|| అథ అపామార్జన మూల మంత్రాః ||

ఓం నమో భగవతే శ్రీమహావరాహాయ దంష్ట్రోద్ధృత విశ్వంభరాయ హిరణ్యాక్షగర్వసర్వంకషాయ మమ విఘ్నాన్ ఛింధి ఛింధి ఛేదయ ఛేదయ స్వాహా || ౧ ||
ఓం నమో భగవతే శ్రీమహానృసింహాయ దంష్ట్రాకరాళవదనాయ ఖరనఖరాగ్రవిదారిత హిరణ్యకశపువక్షస్స్థలాయ జ్వాలామాలావిభూషణాయ మమ విఘ్నాన్ సంహర సంహర హాహాహీహీహూహూ హుం ఫట్ స్వాహా || ౨ ||
ఓం నమో భగవతే మహామాయాయ శ్రీవామనాయ పదత్రయాక్రాంతజగత్త్రయాయ ఋగ్యజుస్సామమూర్తయే మమ విఘ్నాన్ ధ్వంసయ ధ్వంసయ త్రాసయ త్రాసయ ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం శ్రీం క్లీం ఠాఠాఠాఠాఠా ఆఆఆఆఆ ఈఈఈఈఈ ఊఊఊఊఊ హుం ఫట్ స్వాహా || ౩ ||
ఓం నమో భగవతే శ్రీమహావిష్ణవే యక్షరక్షాంసి మమ విఘ్నాన్ మథ మథ స్వాహా || ౪ ||
ఓం నమో భగవతే శ్రీసుదర్శనాయ మహాచక్రరాజాయ మాం రక్ష రక్ష మమ శత్రూన్నాశయ నాశయ దర దర దారయ దారయ ఛింది ఛింధి భింధి భింధి జ్వల జ్వల జ్వాలయ జ్వాలయ సహస్రకిరణాన్ ప్రజ్వల ప్రజ్వల శిఖా ఉత్ప్రేషయోత్ప్రేషయ దహనాత్మక చట చట చాటయ చాటయ గర్జయ గర్జయ త్రాసయ త్రాసయ చూర్ణయ చూర్ణయ పరప్రయుక్తానాం మంత్రాణామష్టోత్తరశతం స్ఫోటయ స్ఫోటయ పరశక్తీః పేషయ పేషయ పరమంత్రాన్ సంహర సంహర మాం రక్ష రక్ష సహస్రార హుం ఫట్ స్వాహా || ౫ ||

ఏతాన్మంత్రాన్ జపేన్మంత్రీ ఉస్పృశ్య ఘటోదకమ్ |
అష్టోత్తరశతం మౌనీ జపేత్సిద్ధిర్భవిష్యతి || ౭౧ ||

|| అపామార్జన ధ్యానమ్ ||

బృహద్ధామ బృహద్గాత్రం బృహద్దంష్ట్రం త్రిలోచనమ్ |
సమస్తవేదవేదాంగయుక్తాంగం భూషణైర్యుతమ్ || ౭౨ ||

ఉద్ధృత్యభూమిం పాతాలాద్ధస్తాభ్యాం పరిగృహ్యతామ్ |
ఆలింగ్యభూమిమురసామూర్ధ్ని జిఘ్రంతమచ్యుతమ్ || ౭౩ ||

రత్నవైడూర్యముక్తాదిభూషణైరుపశోభితమ్ |
పీతాంబరధరం దేవం శుక్లమాల్యానులేపనమ్ || ౭౪ ||

త్రయస్త్రింశాదిదేవైశ్చస్తూయమానం తు సర్వదా |
ఋషిభిస్సనకాద్యైశ్చ సేవ్యమానమహర్నిశమ్ || ౭౫ ||

నృత్యన్తీభిశ్చాప్సరోభిర్గీయమానం చ కిన్నరైః |
ఇత్థం ధ్యాత్వా యథా న్యాయ్యం జపేన్మంత్రమతంద్రితః || ౭౬ ||

సౌవర్ణమండపాంతస్స్థం పద్మం ధ్యాయేత్సకేసరమ్ |
సకర్ణీకైర్దళైరిష్టైరష్టభిః పరిశోభితమ్ || ౭౭ ||

కళంకరహితం దేవం పూర్ణచంద్రసమప్రభమ్ |
శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రిలోచనమ్ || ౭౮ ||

జపాకుసుమసంకాశం రక్తహస్తతలాన్వితమ్ |
పద్మాసనసమా(సీనం)రూఢం యోగపట్టపరిష్కృతమ్ || ౭౯ ||

పీతవస్త్రపరీతాంగం శుక్లవస్త్రోత్తరీయకమ్ |
కటిసూత్రేణ హైమేన నూపురేణవిరాజితమ్ || ౮౦ ||

వనమాలాదిశోభాఢ్యం ముక్తాహారోపశోభితమ్ |
పంకజాస్యం చతుర్బాహుం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్ || ౮౧ ||

ప్రాతస్సూర్యసమప్రఖ్యకుండలాభ్యాం విరాజితమ్ |
అనేకసూర్యసంకాశదీప్యన్మకుటమస్తకమ్ || ౮౨ ||

కేయూరకాంతిసంస్పర్ధిముద్రికారత్నశోభితమ్ |
జానూపరిన్యస్తకరద్వంద్వముక్తానఖాంకురమ్ || ౮౩ ||

జంఘాభరణసంస్పర్ధి సుశోభం కంకణత్విషా |
చతుర్థీచంద్రసంకాశ సుదంష్ట్రముఖపంకజమ్ || ౮౪ ||

ముక్తాఫలాభసుమహాదంతావళివిరాజితమ్ |
చాంపేయపుష్పసంకాశ సునాసముఖపంకజమ్ || ౮౫ ||

అతిరక్తోష్ఠవదనం రక్తాస్యమరిభీషణమ్ |
వామాంకస్థాం శ్రియం భక్తాం శాంతాం దాంతాం గరీయసీమ్ || ౮౬ ||

అర్హణీయోరుసంయుక్తాం సునాసాం శుభలక్షణామ్ |
సుభ్రూం సుకేశీం సుశ్రోణీం సుభుజాం సుద్విజాననామ్ || ౮౭ ||

సుప్రతీకాం చ సుగతిం చతుర్హస్తాం విచింతయేత్ |
దుకూలచేలచార్వంగీం హరిణీం సర్వకామదామ్ || ౮౮ ||

తప్తకాంచనసంకాశాం సర్వాభరణభూషితామ్ |
సువర్ణకలశప్రఖ్య పీనోన్నతపయోధరామ్ || ౮౯ ||

గృహీత పద్మయుగళ బాహుభ్యాం చ విరాజితామ్ |
గృహీత మాతులుంగాఖ్య జాంబూనదకరాం తథా || ౯౦ ||

ఏవం దేవీం నృసింహస్య వామాంకోపరి చింతయేత్ |

|| పునర్ధ్యానమ్ ||
ఓం జలౌఘమగ్నా సచరాచరా ధరా
విషాణకోట్యాఖిల విశ్వమూర్తినా |
సముద్ధృతా యేన వరాహరూపిణా
స మే స్వయంభూర్భగవాన్ ప్రసీదతు ||

చంచచ్చంద్రార్ధదంష్ట్రస్ఫురదురుదశనం విద్యుదుద్ద్యోతజిహ్వం
గర్జత్పర్జన్యనాదం స్ఫురితరవిరుచం చక్షురక్షుద్రరౌద్రమ్ |
త్రస్తాశాహస్తియూధం జ్వలదనలసటా కేసరోద్భాసమానం
రక్షోరక్తాభిషిక్తం ప్రహరతుదురితం ధ్యాయతాం నారసింహమ్ ||

అతివిపులసుగాత్రం రుక్మపాత్రస్థమన్నం
సులలితదధిఖండం పాణినా దక్షిణేన |
కలశమమృతపూర్ణం వామహస్తే దధానం
తరతిసకలదుఃఖం వామనం భావయేద్యః ||

విష్ణుం భాస్వత్కిరీటాం గదవలయగళాకల్పహారోజ్జ్వలాంగం
శ్రోణీభూషాసువక్షో మణిమకుటమహాకుండలైర్మండితాంగమ్ |
హస్తోద్యచ్ఛంఖచక్రామ్బుజ గదమమలం పీతకౌశేయవాసం
విద్యోతద్భాసముద్యద్దినకరసదృశం పద్మసంస్థం నమామి ||

శంఖం చక్రం సచాపం పరశుమసిమిషూన్మూలపాశాంకుశాగ్నీన్
బిభ్రాణం వజ్రఖేటం హలముసలగదాకుంతమత్యుగ్రదంష్ట్రమ్ |
జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
ధ్యాయేత్షట్కోణసంస్థం సకలరిపుజనప్రాణసంహారి చక్రమ్ ||

ఓం నమో భగవతే శ్రీమహావరాహాయ క్రోడరూపిణే మమ విఘ్నాన్ దహ దహ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే శ్రీమహానృసింహాయ కరాళదంష్ట్రవదనాయ మమ విఘ్నాన్ పచ పచ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే శ్రీమాయా వామనాయ త్రైలోక్యవిక్రాన్తాయ మమ శత్రూన్ ఛేదయ చ్ఛేదయ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే శ్రీమహావిష్ణవే యక్షరక్షాంసి మమ విఘ్నాన్ మథ మథ స్వాహా |
ఓం నమో భగవతే శ్రీసుదర్శనాయాఽసురాంతకాయ మమ విఘ్నాన్ హన హన స్వాహా |

|| అథ అపామార్జన ఫలప్రార్థనమ్ ||

ఓం నమః పరమార్థాయ పురుషాయ మహాత్మనే |
అరూపాయ విరూపాయ వ్యాపినే పరమాత్మనే || ౯౨ ||

నిష్కల్మషాయ శుద్ధాయ ధ్యానయోగపరాయ చ |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిద్ధ్యతు మే వచః || ౯౩ ||

నారాయణాయ శుద్ధాయ విశ్వేశాయేశ్వరాయ చ |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౪ ||

అచ్యుతాయ చ గోవింద పద్మనాభాయసంహృతే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౫ ||

త్రివిక్రమాయ రామాయ వైకుంఠాయ హరాయ చ |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౬ ||

దామోదరాయ దేవాయ అనంతాయ మహాత్మనే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౭ ||

జనార్దనాయ కృష్ణాయ ఉపేంద్ర శ్రీధరాయ చ |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౮ ||

హృషీకేశాయ కూర్మాయ మాధవాయాఽచ్యుతాయ చ |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౯౯ ||

యోగీశ్వరాయ గుహ్యాయ గూఢాయ పరమాత్మనే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౧౦౦ ||

భక్తప్రియాయ దేవాయ విష్వక్సేనాయ శార్ఙ్గిణే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౧౦౧ ||

ప్రద్యుమ్నాయాఽనిరుద్ధాయ పురుషాయ మహాత్మనే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౧౦౨ ||

అథోక్షజాయ దక్షాయ మత్స్యాయ మధుహారిణే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౧౦౩ ||

వరాహాయ నృసింహాయ వామనాయ మహాత్మనే |
నమస్కృత్య ప్రవక్ష్యామి యత్తత్సిధ్యతు మే వచః || ౧౦౪ ||

వరాహేశ నృసింహేశ వామనేశ త్రివిక్రమ |
హయగ్రీవేశ సర్వేశ హృషీకేశ హరాఽశుభమ్ || ౧౦౫ ||

అపరాజితచక్రాద్యైశ్చతుర్భిః పరమాయుధైః |
అఖండితానుభావైశ్చ సర్వదుఃఖహరో భవ || ౧౦౬ ||

హరాముకస్యదురితం దుష్కృతం దురుపద్రవమ్ |
మృత్యుబంధార్తిభయదమరిష్టస్య చ యత్ఫలమ్ || ౧౦౭ ||

పరాభిధ్యానసహితం ప్రయుక్తాం చాఽభిచారికమ్ |
గరస్పర్శమహారోగప్రయుక్తం జరయాఽజర || ౧౦౮ ||

ఓం నమో వాసుదేవాయ నమః కృష్ణాయ శార్ఙ్గిణే |
నమః పుష్కరనేత్రాయ కేశవాయాదిచక్రిణే || ౧౦౯ ||

నమః కమలకింజల్కదీప్తనిర్మలవాససే |
మహాహవరిపుస్కంధ ఘృష్టచక్రాయ చక్రిణే || ౧౧౦ ||

దంష్ట్రాగ్రేణ క్షితిధృతే త్రయీమూర్తిమతే నమః |
మహాయజ్ఞవరాహాయ శేషభోగోపశాయినే || ౧౧౧ ||

తప్తహాటకకేశాంతజ్వలత్పావకలోచన |
వజ్రాయుధనఖస్పర్శ దివ్యసింహ నమోఽస్తు తే || ౧౧౨ ||

కాశ్యపాయాతిహ్రస్వాయ ఋగ్యజుస్సామమూర్తయే |
తుభ్యం వామనరూపాయ క్రమతేగాం నమో నమః || ౧౧౩ ||

వరాహాశేషదుష్టాని సర్వపాపఫలాని వై |
మర్ద మర్ద మహాదంష్ట్ర మర్ద మర్ద చ తత్ఫలమ్ || ౧౧౪ ||

నారసింహ కరాళస్య దంతప్రాంతానలోజ్జ్వల |
భంజ భంజ నినాదేన దుష్టాన్యస్యార్తినాశన || ౧౧౫ ||

ఋగ్యజుస్సామరూపాభి-ర్వాగ్భిర్వామనరూపధృత్ |
ప్రశమం సర్వదుఃఖాని నయత్వస్య జనార్దనః || ౧౧౬ ||

కౌబేరం తే ముఖం రౌద్రం నందినో నందమావహ |
గరం మృత్యుభయం ఘోరం విషం నాశయ మే జ్వరమ్ || ౧౧౭ ||

త్రిపాద్భస్మప్రహరణస్త్రిశిరా రక్తలోచనః |
సమేప్రీతస్సుఖం దద్యాత్సర్వామయపతిర్జ్వరః || ౧౧౮ ||

ఆద్యంతవంతః కవయః పురాణాః
సన్మార్గవంతో హ్యనుశాసితారః |
సర్వజ్వరాన్ ఘ్నన్తు మమాఽనిరుద్ధ
ప్రద్యుమ్న సంకర్షణ వాసుదేవాః || ౧౧౯ ||

ఐకాహికం ద్వ్యాహికం చ తథా త్రిదివస జ్వరమ్ |
చాతుర్థికం తథా త్యుగ్రం తథైవ సతత జ్వరమ్ || ౧౨౦ ||

దోషోత్థం సన్నిపాతోత్థం తథైవాగంతుక జ్వరమ్ |
శమం నయాశు గోవింద చ్ఛింధిచ్ఛింధ్యస్య వేదనామ్ || ౧౨౧ ||

నేత్రదుఃఖం శిరోదుఃఖం దుఃఖం చోదరసంభవమ్ |
అతిశ్వాసమనిశ్వాసం పరితాపం చ వేపథుమ్ || ౧౨౨ ||

గుదఘ్రాణాంఘ్రిరోగాంశ్చ కుక్షిరోగం తథా క్షయమ్ |
కామలాదీంస్తథారోగా-న్ప్రమేహాంశ్చాతిదారుణాన్ || ౧౨౩ ||

భగందరాతిసారాంశ్చ ముఖరోగాంశ్చ ఫల్గునీన్ |
అశ్మరీ మూత్రకృచ్ఛ్రాంశ్చ రోగానన్యాంశ్చ దారుణాన్ || ౧౨౪ ||

యే వాతప్రభవారోగా యే చ పిత్తసముద్భవాః |
కఫోద్భవాశ్చ యే రోగాః యే చాన్యేసాన్నిపాతికాః || ౧౨౫ ||

ఆగంతుకాశ్చ యే రోగాః లూతావిస్ఫోటకాదయః |
సర్వే తే ప్రశమం యాంతు వాసుదేవాఽపమార్జనాత్ || ౧౨౬ ||

విలయం యాంతు తే సర్వే విష్ణోరుచ్చారణేన తు |
క్షయం గచ్ఛంత్వశేషాస్తే చక్రేణోపహతాహరేః || ౧౨౭ ||

అచ్యుతాఽనంతగోవింద నామోచ్చారణ భేషజాత్ |
నశ్యన్తి సకలరోగాః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౧౨౮ ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే |
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి న దైవం కేశవాత్పరమ్ || ౧౨౯ ||

స్థావరం జంగమం వాపి కృత్రిమం వాపి యద్విషమ్ |
దంతోద్భూతం నఖోద్భూతమాకాశప్రభవం విషమ్ || ౧౩౦ ||

లూతాదిప్రభవం చైవ విషమత్యంతదుస్సహమ్ |
శమం నయతు తత్సర్వం కీర్తితో మే జనార్దనః || ౧౩౧ ||

గ్రహాన్ ప్రేతగ్రహాన్భూతాం స్తథా వై డాకినీగ్రహాన్ |
వేతాళాంశ్చ పిశాచాంశ్చ గంధర్వాన్యక్షరాక్షసాన్ || ౧౩౨ ||

శాకినీ పూతనాద్యాంశ్చ తథా వైనాయకగ్రహాన్ |
ముఖమండలికాన్క్రూరాన్ రేవతీన్వృద్ధరేవతీన్ || ౧౩౩ ||

వృశ్చికాఖ్యాన్ గ్రహాంశ్చోగ్రాంస్తథా మాతృగణానపి |
బాలస్య విష్ణోశ్చరితం హంతు బాలగ్రహానిమాన్ || ౧౩౪ ||

వృద్ధానాం యే గ్రహాః కేచిద్యే చ బాలగ్రహాః క్వచిత్ |
నారసింహస్య తే దృష్ట్యా దగ్ధా యే చాపి యౌవనే || ౧౩౫ ||

సదా కరాళవదనో నారసింహో మహారవః |
గ్రహానశేషాన్నిశ్శేషాన్కరోతు జగతో హరిః || ౧౩౬ ||

నారసింహ మహాసింహ జ్వాలామాలోజ్జ్వలానన |
గ్రహానశేషాన్సర్వేశ ఖాదఖాదాఽగ్నిలోచన || ౧౩౭ ||

యే రోగా యే మహోత్పాతాః యద్విషం యే మహాగ్రహాః |
యాని చ క్రూరభూతాని గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః || ౧౩౮ ||

శస్త్రక్షతేషు యే రోగాః జ్వాలాకర్దమకాదయః |
యాని చాన్యాని దుష్టాని ప్రాణిపీడాకరాణి వై |
తాని సర్వాణి సర్వాత్మన్పరమాత్మఞ్జనార్దన || ౧౩౯ ||

కించిద్రూపం సమాస్థాయ వాసుదేవాశునాశయ |
క్షిప్త్వా సుదర్శనం చక్రం జ్వాలామాలావిభూషణమ్ || ౧౪౦ ||

సర్వదుష్టోపశమనం కురు దేవవరాఽచ్యుత |
సుదర్శనమహాచక్ర గోవిందస్య వరాయుధ || ౧౪౧ ||

తీక్ష్ణపావకసంకాశ కోటిసూర్యసమప్రభ |
త్రైలోక్యరక్షాకర్తా త్వం దుష్టదానవదారణ || ౧౪౨ ||

తీక్ష్ణధారమహావేగ ఛింది ఛింది మహాజ్వరమ్ |
ఛింధి వాతం చ లూతం చ ఛింధి ఘోరం మహద్విషమ్ || ౧౪౩ ||

క్రిమిదాహశ్చ శూలశ్చ విషజ్వాలా చ కర్దమాః |
సుదర్శనేన చక్రేణ శమం యాంతి న సంశయః || ౧౪౪ ||

త్రైలోక్యస్యాఽభయం కర్తుమాజ్ఞాపయ జనార్దన |
సర్వదుష్టాని రక్షాంసి క్షపయాశ్వరిభీషణ || ౧౪౫ ||

ప్రాచ్యాం ప్రతీచ్యాం దిశి చ దక్షిణోత్తరతస్తథా |
రక్షాం కరోతు భగవాన్ బహురూపీ జనార్దనః || ౧౪౬ ||

వ్యాఘ్రసింహవరాహాదిష్వగ్ని చోరభయేషు చ |
రక్షాం కరోతు భగవాన్ బహురూపీ జనార్దనః || ౧౪౭ ||

భువ్యంతరిక్షే చ తథా పార్శ్వతః పృష్ఠతోఽగ్రతః |
రక్షాం కరోతు భగవాన్ నారసింహః స్వగర్జితైః || ౧౪౮ ||

యథా విష్ణుర్జగత్సర్వం సదేవాసురమానుషమ్ |
తేన సత్యేన సకలం దుష్టమస్య ప్రశామ్యతు || ౧౪౯ ||

యథా యజ్ఞేశ్వరో విష్ణుర్వేదాంతేష్వభిధీయతే |
తేన సత్యేన సకలం దుష్టమస్య ప్రశామ్యతు || ౧౫౦ ||

పరమాత్మా యథా విష్ణుర్వేదాంతేష్వపి గీయతే |
తేన సత్యేన సకలం దుష్టమస్య ప్రశామ్యతు || ౧౫౧ ||

యథా విష్ణోః స్తుతే సద్యః సంక్షయం యాతి పాతకమ్ | [విష్ణౌ]
తేన సత్యేన సకలం యన్మయోక్తం తథాఽస్తు తత్ || ౧౫౨ ||

జలే రక్షతు వారాహః స్థలే రక్షతు వామనః |
అటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః || ౧౫౩ ||

శాంతిరస్తు శివం చాఽస్తు ప్రణశ్యత్వశుభం చ యత్ |
వాసుదేవశరీరోత్థైః కుశైః సంమార్జితో మయా || ౧౫౪ ||

అపామార్జతు గోవిందో నరో నారాయణస్తథా |
మమాఽస్తు సర్వదుఃఖానాం ప్రశమో వచనాద్ధరేః || ౧౫౫ ||

శాంతాః సమస్తారోగాస్తే గ్రహాస్సర్వేవిషాణి చ |
భూతాని చ ప్రశాంతాని సంస్మృతే మధుసూదనే || ౧౫౬ ||

ఏతత్సమస్తరోగేషు భూతగ్రహభయేషు చ |
అపామార్జనకం శస్త్రం విష్ణునామాభిమంత్రితమ్ || ౧౫౭ ||

ఏతే కుశా విష్ణుశరీరసంభవా
జనార్దనోహం స్వయమేవ చాగతః |
హతం మయా దుష్టమశేషమస్య
స్వస్థో భవత్వేష యథా వచో హరేః || ౧౫౮ ||

శాంతిరస్తు శివం చాస్తు దుష్టమస్య ప్రశామ్యతు |
యదస్య దురితం కించిత్తత్క్షిప్తం లవణాంభసి || ౧౫౯ ||

స్వాస్థ్యమస్తు శివం చాస్తు హృషీకేశస్య కీర్తనాత్ |
యత ఏవాగతం పాపం తత్రైవ ప్రతిగచ్ఛతు || ౧౬౦ ||

|| అథ అపామార్జన మాహాత్మ్యమ్ ||

ఏతద్రోగాదిపీడాసు జనానాం హితమిచ్ఛతా |
విష్ణుభక్తేన కర్తవ్యమపామార్జనకం పరమ్ || ౧౬౧ ||

అనేన సర్వదుఃఖాని శమం యాంతి న సంశయః |
వ్యాధ్యపస్మార కుష్ఠాది పిశాచోరగ రాక్షసాః || ౧౬౨ ||

తస్య పార్శ్వం న గచ్ఛంతి స్తోత్రమేతత్తు యః పఠేత్ |
యశ్చ ధారయతే విద్వాన్ శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః || ౧౬౩ ||

గ్రహాస్తం నోపసర్పంతి న రోగేణ చ పీడితః |
ధన్యో యశస్యః శత్రుఘ్నః స్తవోయం మునిసత్తమ || ౧౬౪ ||

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ విష్ణోర్మాహాత్మ్యముత్తమమ్ |
ఏతత్ స్తోత్రం పరం పుణ్యం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ || ౧౬౫ ||

పఠతాం శృణ్వతాం చైవ జపేదాయుష్యవర్ధనమ్ |
వినాశాయ చ రోగాణామపమృత్యుజయాయ చ || ౧౬౬ ||

ఇదం స్తోత్రం జపేచ్ఛాంతః కుశైః సంమార్జయేచ్ఛుచిః |
వారాహం నారసింహం చ వామనం విష్ణుమేవ చ || ౧౬౭ ||

స్మరన్ జపేదిదం స్తోత్రం సర్వదుఃఖోపశాంతయే |
సర్వభూతహితార్థాయ కుర్యాత్తస్మాత్సదైవహి || ౧౬౮ ||
కుర్యాత్తస్మాత్సదైవహ్యోం నమ ఇతి |

ఇతి శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరపురాణే శ్రీదాల్భ్యపులస్త్యసంవాదే శ్రీమదపామార్జనస్తోత్రం నామైకోనత్రింశోధ్యాయః |

apamarjana stotram in telugu,apamarjana stotram,telugu,shiva stotram in telugu,stotram,apamarjana stothram,apaamarjana stotram by nanduri,apaduddharaka rama stotram in sanskrit,apa marjana stotram,apamarjan stothram by bhaktavatsalam,apamarjana sthothram,pooja tv telugu,poojatv telugu,telugu stories,apamarjana,telugu astrology,stotra parayanam,dadi vamana stotram,mrutyunjaya mantram telugu lo,markandeya puranam telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!