Atmarpana Stuti lyrics in tamil

Atmarpana Stuti lyrics in tamil

Atmarpana Stuti lyrics in tamil

images 53 2

கஸ்தே போ³த்³து⁴ம் ப்ரப⁴வதி பரம் தே³வதே³வ ப்ரபா⁴வம்
யஸ்மாதி³த்த²ம் விவித⁴ரசனா ஸ்ருஷ்டிரேஷா ப³பூ⁴வ |
ப⁴க்திக்³ராஹ்யஸ்த்வமிஹ தத³பி த்வாமஹம் ப⁴க்திமாத்ராத்
ஸ்தொதும் வாஞ்சா²ம்யதிமஹதி³த³ம் ஸாஹஸம் மே ஸஹஸ்வ || 1 ||

க்ஷித்யாதீ³னாமவயவவதாம் நிஶ்சிதம் ஜன்ம தாவத்
தன்னாஸ்த்யெவ க்வசன கலிதம் கர்த்ரதி⁴ஷ்டா²னஹீனம் |
நாதி⁴ஷ்டா²தும் ப்ரப⁴வதி ஜடோ³ நாப்யனீஶஶ்ச பா⁴வ꞉
தஸ்மாதா³த்³யஸ்த்வமஸி ஜக³தாம் நாத² ஜானே விதா⁴தா || 2 ||

இந்த்³ரம் மித்ரம் வருணமனிலம் பத்³மஜம் விஷ்ணுமீஶம்
ப்ராஹுஸ்தே தே பரமஶிவ தே மாயயா மோஹிதாஸ்த்வாம் |
ஏதை꞉ ஸார்த⁴ம் ஸகலமபி யச்ச²க்திலேஶே ஸமாப்தம்
ஸ த்வம் தே³வ꞉ ஶ்ருதிஷு விதி³த꞉ ஶம்பு⁴ரித்யாதி³தே³வ꞉ || 3 ||

ஆனந்தா³ப்³தே⁴꞉ கிமபி ச க⁴னீபா⁴வமாஸ்தா²ய ரூபம்
ஶக்த்யா ஸார்த⁴ம் பரமமுமயா ஶாஶ்வதம் போ⁴க³மிச்ச²ன் |
அத்⁴வாதீதே ஶுசிதி³வஸக்ருத்கோடிதீ³ப்ரே கபர்தி³ன்
ஆத்³யே ஸ்தா²னே விஹரஸி ஸதா³ ஸேவ்யமானோ க³ணேஶை꞉ || 4 ||

த்வம் வேதா³ந்தைர்விவித⁴மஹிமா கீ³யஸே விஶ்வனேத꞉
த்வம் விப்ராத்³யைர்வரத³ நிகி²லைரிஜ்யஸே கர்மபி⁴꞉ ஸ்வை꞉ |
த்வம் த்³ருஷ்டானுஶ்ரவிகவிஷயானந்த³மாத்ராவித்ருஷ்ணை꞉
அந்தர்க்³ரந்தி²ப்ரவிலயக்ருதே சிந்த்யஸே யோகி³ப்³ருந்தை³꞉ || 5 ||

த்⁴யாயந்தஸ்த்வாம் கதிசன ப⁴வம் து³ஸ்தரம் நிஸ்தரந்தி
த்வத்பாதா³ப்³ஜம் விதி⁴வதி³தரே நித்யமாராத⁴யந்த꞉ |
அன்யே வர்ணாஶ்ரமவிதி⁴ரதா꞉ பாலயந்தஸ்த்வதா³ஜ்ஞாம்
ஸர்வம் ஹித்வா ப⁴வஜலனிதா⁴வேஷ மஜ்ஜாமி கோ⁴ரே || 6 ||

உத்பத்³யாபி ஸ்மரஹர மஹத்யுத்தமானாம் குலே(அ)ஸ்மின்
ஆஸ்வாத்³ய த்வன்மஹிமஜலதே⁴ரப்யஹம் ஶீகராணூன் |
த்வத்பாதா³ர்சவிமுக²ஹ்ருத³யஶ்சாபலாதி³ந்த்³ரியாணாம்
வ்யக்³ரஸ்துச்செ²ஷ்வஹஹ ஜனநம் வ்யர்த²யாம்யேஷ பாப꞉ || 7 ||

அர்கத்³ரோணப்ரப்⁴ருதிகுஸுமைரர்சனம் தே விதே⁴யம்
ப்ராப்யம் தேன ஸ்மரஹர ப²லம் மோக்ஷஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ |
ஏதஜ்ஜானந்னபி ஶிவ ஶிவ வ்யர்த²யன்காலமாத்மன்
ஆத்மத்³ரோஹீ கரணவிவஶோ பூ⁴யஸாத⁴꞉ பதாமி || 8 ||

கிம் வா குர்வே விஷமவிஷயஸ்வைரிணா வைரிணாஹம்
ப³த்³த⁴꞉ ஸ்வாமின் வபுஷி ஹ்ருத³யக்³ரந்தி²னா ஸார்த⁴மஸ்மின் |
உக்ஷ்ணா த³ர்பஜ்வரப⁴ரஜுஷா ஸாகமேகத்ர நத்³த⁴꞉
ஶ்ராம்யன்வத்ஸ꞉ ஸ்மரஹர யுகே³ தா⁴வதா கிம் கரோது || 9 ||

நாஹம் ரோத்³து⁴ம் கரணனிசயம் து³ர்னயம் பாரயாமி
ஸ்மாரம் ஸ்மாரம் ஜனிபத²ருஜம் நாத² ஸீதா³மி பீ⁴த்யா |
கிம் வா குர்வே கிமுசிதமிஹ க்வாத்³ய க³ச்சா²மி ஹந்த
த்வத்பாதா³ப்³ஜப்ரபத³னம்ருதே நைவ பஶ்யாம்யுபாயம் || 10 ||

உல்லங்க்⁴யாஜ்ஞாமுடு³பதிகலாசூட³ தே விஶ்வவந்த்³ய
த்யக்தாசார꞉ பஶுவத³து⁴னா முக்தலஜ்ஜஶ்சராமி |
ஏவம் நானாவித⁴ப⁴வததிப்ராப்ததீ³ர்கா⁴பராத⁴꞉
க்லேஶாம்போ⁴தி⁴ம் கத²மஹம்ருதே த்வத்ப்ரஸாதா³த்தரேயம் || 11 ||

க்ஷாம்யஸ்யேவ த்வமிஹ கருணாஸாக³ர꞉ க்ருத்ஸ்னமாக³꞉
ஸம்ஸாரோத்த²ம் கி³ரிஶ ஸப⁴யப்ரார்த²னாதை³ன்யமாத்ராத் |
யத்³யப்யேவம் ப்ரதிகலமஹம் வ்யக்தமாக³ஸ்ஸஹஸ்ரம்
குர்வன் மூக꞉ கத²மிவ ததா² நிஸ்த்ரப꞉ ப்ரார்த²யேயம் || 12 ||

ஸர்வம் க்ஷேப்தும் ப்ரப⁴வதி ஜன꞉ ஸம்ஸ்ருதிப்ராப்தமாக³꞉
சேத꞉ ஶ்வாஸப்ரஶமஸமயே த்வத்பதா³ப்³ஜே நிதா⁴ய |
தஸ்மின்காலே யதி³ மம மனோ நாத² தோ³ஷத்ரயார்தம்
ப்ரஜ்ஞாஹீனம் புரஹர ப⁴வேத் தத்கத²ம் மே க⁴டேத || 13 ||

ப்ராணோத்க்ராந்திவ்யதிகரத³லத்ஸந்தி⁴ப³ந்தே⁴ ஶரீரே
ப்ரேமாவேஶப்ரஸரத³மிதாக்ரந்தி³தே ப³ந்து⁴வர்கே³ |
அந்த꞉ ப்ரஜ்ஞாமபி ஶிவ ப⁴ஜன்னந்தராயைரனந்தை꞉
ஆவித்³தோ⁴(அ)ஹம் த்வயி கத²மிமாமர்பயிஷ்யாமி பு³த்³தி⁴ம் || 14 ||

அத்³யைவ த்வத்பத³னலினயொரர்பயாம்யந்தராத்மன்
ஆத்மானம் மே ஸஹ பரிகரைரத்³ரிகன்யாதி⁴னாத² |
நாஹம் போ³த்³து⁴ம் ஶிவ தவ பத³ம் நக்ரியா யொக³சர்யா꞉
கர்தும் ஶக்னோம்யனிதரக³தி꞉ கேவலம் த்வாம் ப்ரபத்³யே || 15 ||

ய꞉ ஸ்ரஷ்டாரம் நிகி²லஜக³தாம் நிர்மமே பூர்வமீஶ꞉
தஸ்மை வேதா³னதி³த ஸகலான்யஶ்ச ஸாகம் புராணை꞉ |
தம் த்வாமாத்³யம் கு³ருமஹமஸாவாத்மபு³த்³தி⁴ப்ரகாஶம்
ஸம்ஸாரார்த꞉ ஶரணமது⁴னா பார்வதீஶம் ப்ரபத்³யே || 16 ||

ப்³ரஹ்மாதீ³ன் ய꞉ ஸ்மரஹர பஶூன்மோஹபாஶேன ப³த்³த்⁴வா
ஸர்வானேகஶ்சித³சித³தி⁴க꞉ காரயித்வா(ஆ)த்மக்ருத்யம் |
யஶ்சைதேஷு ஸ்வபத³ஶரணான்வித்³யயா மோசயித்வா
ஸாந்த்³ரானந்த³ம் க³மயதி பரம் தா⁴ம தம் த்வாம் ப்ரபத்³யே || 17 ||

ப⁴க்தாக்³ர்யாணாம் கத²மபி பரைர்யோ(அ)சிகித்ஸ்யாமமர்த்யை꞉
ஸம்ஸாராக்²யாம் ஶமயதி ருஜம் ஸ்வாத்மபோ³தௌ⁴ஷதே⁴ன |
தம் ஸர்வாதீ⁴ஶ்வர ப⁴வமஹாதீ³ர்க⁴தீவ்ராமயேன
க்லிஷ்டோ(அ)ஹம் த்வாம் வரத³ ஶரணம் யாமி ஸம்ஸாரவைத்³யம் || 18 ||

த்⁴யாதோ யத்னாத்³விஜிதகரணைர்யோகி³பி⁴ர்யோ விம்ருக்³ய꞉
தேப்⁴ய꞉ ப்ராணோத்க்ரமணஸமயே ஸன்னிதா⁴யாத்மனைவ |
தத்³வ்யாசஷ்டே ப⁴வப⁴யஹரம் தாரகம் ப்³ரஹ்ம தே³வ꞉
தம் ஸேவே(அ)ஹம் கி³ரிஶ ஸததம் ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ரும் த்வாம் || 19 ||

தா³ஸொ(அ)ஸ்மீதி த்வயி ஶிவ மயா நித்யஸித்³த⁴ம் நிவேத்³யம்
ஜானாஸ்யேதத் த்வமபி யத³ஹம் நிர்க³தி꞉ ஸம்ப்⁴ரமாமி |
நாஸ்த்யெவான்யன்மம கிமபி தே நாத² விஜ்ஞாபனீயம்
காருண்யான்மே ஶரணவரணம் தீ³னவ்ருத்தெர்க்³ருஹாண || 20 ||

ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரப்ரப்⁴ருதிபி⁴ரபி ஸ்வேப்ஸிதப்ரார்த²னாய
ஸ்வாமின்னக்³ரே சிரமவஸரஸ்தோஷயத்³பி⁴꞉ ப்ரதீக்ஷ்ய꞉ |
த்³ராகே³வ த்வாம் யதி³ஹ ஶரணம் ப்ரார்த²யே கீடகல்ப꞉
தத்³விஶ்வாதீ⁴ஶ்வர தவ க்ருபாமேவ விஶ்வஸ்ய தீ³னே || 21 ||

கர்மஜ்ஞானப்ரசயமகி²லம் து³ஷ்கரம் நாத² பஶ்யன்
பாபாஸக்தம் ஹ்ருத³யமபி சாபாரயன்ஸன்னிரோத்³து⁴ம் |
ஸம்ஸாராக்²யே புரஹர மஹத்யந்த⁴கூபே விஷீத³ன்
ஹஸ்தாலம்ப³ ப்ரபதனமித³ம் ப்ராப்யதே நிர்ப⁴யோஸ்மி || 22 ||

த்வாமேவைகம் ஹதஜனிபதே² பாந்த²மஸ்மின் ப்ரபஞ்சே
மத்வா ஜன்மப்ரசயஜலதே⁴꞉ பி³ப்⁴யத꞉ பாரஶூன்யாத் |
யத்தே த⁴ன்யா꞉ ஸுரவர முக²ம் த³க்ஷிணம் ஸம்ஶ்ரயந்தி
க்லிஷ்டம் கோ⁴ரே சிரமிஹ ப⁴வே தேன மாம் பாஹி நித்யம் || 23 ||

ஏகோ(அ)ஸி த்வம் ஶிவ ஜனிமதாமீஶ்வரோ ப³ந்த⁴முக்த்யோ꞉
க்லேஶாங்கா³ராவலிஷு லுட²த꞉ கா க³திஸ்த்வாம் வினா மே |
தஸ்மாத³ஸ்மின்னிஹ பஶுபதே கோ⁴ரஜன்மப்ரவாஹே
கி²ன்னம் தை³ன்யாகரமதிப⁴யம் மாம் ப⁴ஜஸ்வ ப்ரபன்னம் || 24 ||

யோ தே³வானாம் ப்ரத²மமஶுப⁴த்³ராவகோ ப⁴க்திபா⁴ஜாம்
பூர்வம் விஶ்வாதி⁴க ஶதத்⁴ருதிம் ஜாயமானம் மஹர்ஷி꞉ |
த்³ருஷ்ட்யாபஶ்யத்ஸகலஜக³தீஸ்ருஷ்டிஸாமர்த்²யதா³த்ர்யா
ஸ த்வம் க்³ரந்தி²ப்ரவிலயக்ருதே வித்³யயா யோஜயாஸ்மான் || 25 ||

யத்³யாகாஶம் ஶுப⁴த³ மனுஜாஶ்சர்மவத்³வேஷ்டயேயு꞉
து³꞉க²ஸ்யாந்தம் தத³பி புருஷஸ்த்வாமவிஜ்ஞாய நைதி |
விஜ்ஞானம் ச த்வயி ஶிவ ருதே த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன லப்⁴யம்
தத்³து³꞉கா²ர்த꞉ கமிஹ ஶரணம் யாமி தே³வம் த்வத³ன்யம் || 26 ||

கிம் கூ³டா⁴ர்தை²ரக்ருதகவசோகு³ம்ப⁴னை꞉ கிம் புராணை꞉
தந்த்ராத்³யைர்வா புருஷமதிபி⁴ர்து³ர்னிரூப்யைகமத்யை꞉ |
கிம் வா ஶாஸ்த்ரைரப²லகலஹோல்லாஸமாத்ரப்ரதா⁴னை꞉
வித்³யா வித்³யேஶ்வர க்ருததி⁴யாம் கேவலம் த்வத்ப்ரஸாதா³த் || 27 ||

பாபிஷ்டோ(அ)ஹம் விஷயசபல꞉ ஸந்ததத்³ரோஹஶாலீ
கார்பண்யைகஸ்தி²ரனிவஸதி꞉ புண்யக³ந்தா⁴னபி⁴ஜ்ஞ꞉ |
யத்³யப்யேவம் தத³பி ஶரணம் த்வத்பதா³ப்³ஜம் ப்ரபன்னம்
நைனம் தீ³னம் ஸ்மரஹர தவோபேக்ஷிதும் நாத² யுக்தம் || 28 ||

ஆலோச்யைவம் மயி யதி³ ப⁴வான்னாத² தோ³ஷானநந்தான்
அஸ்மத்பாதா³ஶ்ரயணபத³வீம் நார்ஹதீதி க்ஷிபேன்மாம் |
அத்³யைவேமம் ஶரணவிரஹாத்³வித்³தி⁴ பீ⁴த்யைவ நஷ்டம்
க்³ராமோ க்³ருஹ்ணாத்யஹிததனயம் கிம் நு மாத்ரா நிரஸ்தம் || 29 ||

க்ஷந்தவ்யம் வா நிகி²லமபி மே பூ⁴தபா⁴வி வ்யலீகம்
து³ர்வ்யாபாரப்ரவணமத²வா ஶிக்ஷணீயம் மனோ மே |
ந த்வேவார்த்யா நிரதிஶயயா த்வத்பதா³ப்³ஜம் ப்ரபன்னம்
த்வத்³வின்யஸ்தாகி²லப⁴ரமமும் யுக்தமீஶ ப்ரஹாதும் || 30 ||

ஸர்வஜ்ஞஸ்த்வம் நிரவதி⁴க்ருபாஸாக³ர꞉ பூர்ணஶக்தி꞉
கஸ்மாதே³னம் ந க³ணயஸி மாமாபத³ப்³தௌ⁴ நிமக்³னம் |
ஏகம் பாபாத்மகமபி ருஜா ஸர்வதோ(அ)த்யந்ததீ³னம்
ஜந்தும் யத்³யுத்³த⁴ரஸி ஶிவ கஸ்தாவதாதிப்ரஸங்க³꞉ || 31 ||

அத்யந்தார்திவ்யதி²தமக³திம் தே³வ மாமுத்³த⁴ரேதி
க்ஷுண்ணோ மார்க³ஸ்த்வ ஶிவ புரா கேன வா(அ)னாத²னாத² |
காமாலம்பே³ ப³த தத³தி⁴காம் ப்ரார்த²னாரீதிமன்யாம்
த்ராயஸ்வைனம் ஸபதி³ க்ருபயா வஸ்துதத்த்வம் விசிந்த்ய || 32 ||

ஏதாவந்தம் ப்⁴ரமணனிசயம் ப்ராபிதோ(அ)யம் வராக꞉
ஶ்ராந்த꞉ ஸ்வாமின்னக³திரது⁴னா மொசனீயஸ்த்வயாஹம் |
க்ருத்யாக்ருத்யவ்யபக³தமதிர்தீ³னஶாகா²ம்ருகோ³(அ)யம்
ஸந்தாட்³யைனம் த³ஶனவிவ்ருதிம் பஶ்யதஸ்தே ப²லம் கிம் || 33 |

மாதா தாத꞉ ஸுத இதி ஸமாப³த்⁴ய மாம் மோஹபாஶை-
ராபாத்யைவம் ப⁴வஜலனிதௌ⁴ ஹா கிமீஶ த்வயாப்தம் |
ஏதாவந்தம் ஸமயமியதீமார்திமாபாதி³தே(அ)ஸ்மின்
கல்யாணீ தே கிமிதி ந க்ருபா காபி மே பா⁴க்³யரேகா² || 34 ||

பு⁴ங்க்ஷே கு³ப்தம் ப³த ஸுக²னிதி⁴ம் தாத ஸாதா⁴ரணம் த்வம்
பி⁴க்ஷாவ்ருத்திம் பரமபி⁴னயன்மாயயா மாம் விப⁴ஜ்ய |
மர்யாதா³யா꞉ ஸகலஜக³தாம் நாயக꞉ ஸ்தா²பகஸ்த்வம்
யுக்தம் கிம் தத்³வத³ விப⁴ஜனம் யோஜயஸ்வாத்மனா மாம் || 35 ||

ந த்வா ஜன்மப்ரலயஜலதே⁴ருத்³த⁴ராமீதி சேத்³தீ⁴꞉
ஆஸ்தாம் தன்மே ப⁴வது ச ஜனிர்யத்ர குத்ராபி ஜாதௌ |
த்வத்³ப⁴க்தானாமனிதரஸுகை²꞉ பாத³தூ⁴ளீகிஶோரை꞉
ஆரப்³த⁴ம் மே ப⁴வது ப⁴க³வன் பா⁴வி ஸர்வம் ஶரீரம் || 36 ||

கீடா நாகா³ஸ்தரவ இதி வா கிம் ந ஸந்தி ஸ்த²லேஷு
த்வத்பாதா³ம்போ⁴ருஹபரிமளோத்³வாஹிமந்தா³னிலேஷு |
தேஷ்வேகம் வா ஸ்ருஜ புனரிமம் நாத² தீ³னார்திஹாரின்
ஆதோஷான்மாம் ம்ருட³ ப⁴வமஹாங்க³ரனத்³யாம் லுட²ந்தம் || 37 ||

காலே கண்ட²ஸ்பு²ரத³ஸுகலாலேஶஸத்தாவலோக-
வ்யக்³ரோத³க்³ரவ்யஸனிஸகலஸ்னிக்³த⁴ருத்³தோ⁴பகண்டே² |
அந்தஸ்தோதை³ரவதி⁴ரஹிதாமார்திமாபத்³யமானே-
(அ)ப்யங்க்⁴ரித்³வந்த்³வே தவ நிவிஶதாமந்தராத்மன் மமாத்மா || 38 ||

அந்தர்பா³ஷ்பாகுலிதனயனானந்தரங்கா³னபஶ்யன்
அக்³ரே கோ⁴ஷம் ருதி³தப³ஹுலம் காதராணாமஶ்ருண்வன் |
அத்யுத்க்ராந்திஶ்ரமமக³ணயன்னந்தகாலே கபர்தி³ன்
அங்க்⁴ரித்³வந்த்³வே தவனிவிஶதாமந்தராத்மன் மமாத்மா || 39 ||

சாருஸ்மேரானநஸரஸிஜம் சந்த்³ரரேகா²வதம்ஸம்
பு²ல்லன்மல்லீகுஸுமகலிகாதா³மஸௌபா⁴க்³யசோரம் |
அந்த꞉ பஶ்யாம்யசலஸுதயா ரத்னபீடே² நிஷண்ணம்
லோகாதீதம் ஸததஶிவத³ம் ரூபமப்ராக்ருதம் தே || 40 ||

ஸ்வப்னே வாபி ஸ்வரஸவிகஸத்³தி³வ்யபங்கேருஹாப⁴ம்
பஶ்யேயம் கிம் தவ பஶுபதே பாத³யுக்³மம் கதா³சித் |
க்வாஹம் பாப꞉ க்வ தவ சரணாலோகபா⁴க்³யம் ததா²பி
ப்ரத்யாஶாம் மே க⁴டயதி புனர்விஶ்ருதா தே(அ)னுகம்பா || 41 ||

பி⁴க்ஷாவ்ருத்திம் சர பித்ருவனே பூ⁴தஸங்கை⁴ர்ப்⁴ரமேத³ம்
விஜ்ஞாதம் தே சரிதமகி²லம் விப்ரலிப்ஸோ꞉ கபாலின் |
ஆவைகுண்ட²த்³ருஹிணமகி²லப்ராணினாமீஶ்வரஸ்த்வம்
நாத² ஸ்வப்னே(அ)ப்யஹமிஹ ந தே பாத³பத்³மம் த்யஜாமி || 42 ||

ஆலேபனம் ப⁴ஸிதமாவஸத²꞉ ஶ்மஶானம்
அஸ்தீ²னி தே ஸததமாப⁴ரணானி ஸந்து |
நிஹ்னோதுமீஶ ஸகலஶ்ருதிபாரஸித்³த⁴ம்
ஐஶ்வர்யமம்பு³ஜப⁴வோ(அ)பி ச ந க்ஷமஸ்தே || 43 ||

விவித⁴மபி கு³ணௌக⁴ம் வேத³யந்த்வர்த²வாதா³꞉
பரிமிதவிப⁴வானாம் பாமராணாம் ஸுராணாம் |
தனுஹிமகரமௌலே தாவதா த்வத்பரத்வே
கதி கதி ஜக³தீ³ஶா꞉ கல்பிதா நோ ப⁴வேயு꞉ || 44 ||

விஹர பித்ருவனே வா விஶ்வபாரே புரே வா
ரஜதகி³ரிதடே வா ரத்னஸானுஸ்த²லே வா |
தி³ஶ ப⁴வது³பகண்ட²ம் தே³ஹி மே ப்⁴ருத்யபா⁴வம்
பரமஶிவ தவ ஶ்ரீபாது³காவாஹகானாம் || 45 ||

ப³லமப³லமமீஷாம் ப³ல்வஜானாம் விசிந்த்யம்
கத²மபி ஶிவ காலக்ஷேபமாத்ரப்ரதா⁴னை꞉ |
நிகி²லமபி ரஹஸ்யம் நாத² நிஷ்க்ருஷ்ய ஸாக்ஷாத்
ஸரஸிஜப⁴வமுக்²யை꞉ ஸாதி⁴தம் ந꞉ ப்ரமாணம் || 46 ||

ந கிஞ்சின்மேனே(அ)த꞉ ஸமபி⁴லஷணீயம் த்ரிபு⁴வனே
ஸுக²ம் வா து³꞉க²ம் வா மம ப⁴வது யத்³பா⁴வி ப⁴க³வன் |
ஸமுன்மீலத்பாதோ²ருஹகுஹரஸௌபா⁴க்³யமுஷிதே
பத³த்³வந்த்³வே சேத꞉ பரிசயமுபேயான்மம ஸதா³ || 47 ||

உத³ரப⁴ரணமாத்ரம் ஸாத்⁴யமுத்³தி³ஶ்ய நீசே-
ஷ்வஸக்ருது³பனிப³த்³தா⁴மாஹிதோச்சி²ஷ்டபா⁴வாம் |
அஹமிஹ நுதிப⁴ங்கீ³மர்பயித்யோபஹாரம்
தவ சரணஸரோஜே தாதஜாதோ(அ)பராதீ⁴ || 48 ||

ஸர்வம் ஸதா³ஶிவ ஸஹஸ்வ மமாபராத⁴ம்
மக்³னம் ஸமுத்³த⁴ர மஹத்யமுமாபத³ப்³தௌ⁴ |
ஸர்வாத்மனா தவ பதா³ம்பு³ஜமேவ தீ³ன꞉
ஸ்வாமின்னநன்யஶரண꞉ ஶரணம் ப்ரபத்³யே || 49 ||

ஆத்மார்பணஸ்துதிரியம் ப⁴க³வன்னிப³த்³தா⁴
யத்³யப்யனந்யமனஸா ந மயா ததா²பி |
வாசாபி கேவலமயம் ஶரணம் வ்ருணீதே
தீ³னோ வராக இதி ரக்ஷ க்ருபானிதே⁴ மாம் || 50 ||

இதி ஆத்மார்பணஸ்துதி꞉ |

atmarpana stuti,atmarpana,tamil god,tamil gita,pitru dosha tamil,pitru stuti path,sarve pitru stuti,pitru stuti,pitra stuti,pitru stuti stotra,pitru stuti benefits,durga chandrakala stuti with lyrics,pithru tharpanam,#pitru stuthi,tirichy kalyanaraman,chanting,ramayanam,shiva mantra,gnaniyar ulagam,shanti,anmigam,pitru dosha mantra,shiva margabandhu,thirumoolar thirumanthiram,margabandhu stotram of appayya dikshita,gnaniyar,nataraja

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *