Atmarpana Stuti lyrics in kannada

Atmarpana Stuti lyrics in kannada

Atmarpana Stuti lyrics in kannada

images 53 1

ಕಸ್ತೇ ಬೋದ್ಧುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಪರಂ ದೇವದೇವ ಪ್ರಭಾವಂ
ಯಸ್ಮಾದಿತ್ಥಂ ವಿವಿಧರಚನಾ ಸೃಷ್ಟಿರೇಷಾ ಬಭೂವ |
ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಸ್ತ್ವಮಿಹ ತದಪಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಾತ್
ಸ್ತೊತುಂ ವಾಞ್ಛಾಮ್ಯತಿಮಹದಿದಂ ಸಾಹಸಂ ಮೇ ಸಹಸ್ವ || ೧ ||

ಕ್ಷಿತ್ಯಾದೀನಾಮವಯವವತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜನ್ಮ ತಾವತ್
ತನ್ನಾಸ್ತ್ಯೆವ ಕ್ವಚನ ಕಲಿತಂ ಕರ್ತ್ರಧಿಷ್ಠಾನಹೀನಮ್ |
ನಾಧಿಷ್ಠಾತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜಡೋ ನಾಪ್ಯನೀಶಶ್ಚ ಭಾವಃ
ತಸ್ಮಾದಾದ್ಯಸ್ತ್ವಮಸಿ ಜಗತಾಂ ನಾಥ ಜಾನೇ ವಿಧಾತಾ || ೨ ||

ಇನ್ದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮನಿಲಂ ಪದ್ಮಜಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ
ಪ್ರಾಹುಸ್ತೇ ತೇ ಪರಮಶಿವ ತೇ ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಾಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಏತೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ಸಕಲಮಪಿ ಯಚ್ಛಕ್ತಿಲೇಶೇ ಸಮಾಪ್ತಂ
ಸ ತ್ವಂ ದೇವಃ ಶೃತಿಷು ವಿದಿತಃ ಶಂಭುರಿತ್ಯಾದಿದೇವಃ || ೩ ||

ಆನಂದಾಬ್ಧೇಃ ಕಿಮಪಿ ಚ ಘನೀಭಾವಮಾಸ್ಥಾಯ ರೂಪಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಪರಮಮುಮಯಾ ಶಾಶ್ವತಂ ಭೋಗಮಿಚ್ಛನ್ |
ಅಧ್ವಾತೀತೇ ಶುಚಿದಿವಸಕೃತ್ಕೋಟಿದೀಪ್ರೇ ಕಪರ್ದಿನ್
ಆದ್ಯೇ ಸ್ಥಾನೇ ವಿಹರಸಿ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಗಣೇಶೈಃ || ೪ ||

ತ್ವಂ ವೇದಾನ್ತೈರ್ವಿವಿಧಮಹಿಮಾ ಗೀಯಸೇ ವಿಶ್ವನೇತಃ
ತ್ವಂ ವಿಪ್ರಾದ್ಯೈರ್ವರದ ನಿಖಿಲೈರಿಜ್ಯಸೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಸ್ವೈಃ |
ತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕವಿಷಯಾನನ್ದಮಾತ್ರಾವಿತೃಷ್ಣೈಃ
ಅನ್ತರ್ಗ್ರನ್ಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ಚಿನ್ತ್ಯಸೇ ಯೋಗಿಬೃಂದೈಃ || ೫ ||

ಧ್ಯಾಯನ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಕತಿಚನ ಭವಂ ದುಸ್ತರಂ ನಿಸ್ತರನ್ತಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಂ ವಿಧಿವದಿತರೇ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯನ್ತಃ |
ಅನ್ಯೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಿರತಾಃ ಪಾಲಯನ್ತಸ್ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ
ಸರ್ವಂ ಹಿತ್ವಾ ಭವಜಲನಿಧಾವೇಷ ಮಜ್ಜಾಮಿ ಘೋರೇ || ೬ ||

ಉತ್ಪದ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮರಹರ ಮಹತ್ಯುತ್ತಮಾನಾಂ ಕುಲೇಽಸ್ಮಿನ್
ಆಸ್ವಾದ್ಯ ತ್ವನ್ಮಹಿಮಜಲಧೇರಪ್ಯಹಂ ಶೀಕರಾಣೂನ್ |
ತ್ವತ್ಪಾದಾರ್ಚವಿಮುಖಹೃದಯಶ್ಚಾಪಲಾದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ
ವ್ಯಗ್ರಸ್ತುಚ್ಛೆಷ್ವಹಹ ಜನನಂ ವ್ಯರ್ಥಯಾಮ್ಯೇಷ ಪಾಪಃ || ೭ ||

ಅರ್ಕದ್ರೋಣಪ್ರಭೃತಿಕುಸುಮೈರರ್ಚನಂ ತೇ ವಿಧೇಯಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತೇನ ಸ್ಮರಹರ ಫಲಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ |
ಏತಜ್ಜಾನನ್ನಪಿ ಶಿವ ಶಿವ ವ್ಯರ್ಥಯನ್ಕಾಲಮಾತ್ಮನ್
ಆತ್ಮದ್ರೋಹೀ ಕರಣವಿವಶೋ ಭೂಯಸಾಧಃ ಪತಾಮಿ || ೮ ||

ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ವಿಷಮವಿಷಯಸ್ವೈರಿಣಾ ವೈರಿಣಾಹಂ
ಬದ್ಧಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವಪುಷಿ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿನಾ ಸಾರ್ಧಮಸ್ಮಿನ್ |
ಉಕ್ಷ್ಣಾ ದರ್ಪಜ್ವರಭರಜುಷಾ ಸಾಕಮೇಕತ್ರ ನದ್ಧಃ
ಶ್ರಾಮ್ಯನ್ವತ್ಸಃ ಸ್ಮರಹರ ಯುಗೇ ಧಾವತಾ ಕಿಂ ಕರೋತು || ೯ ||

ನಾಹಂ ರೋದ್ಧುಂ ಕರಣನಿಚಯಂ ದುರ್ನಯಂ ಪಾರಯಾಮಿ
ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ಜನಿಪಥರುಜಂ ನಾಥ ಸೀದಾಮಿ ಭೀತ್ಯಾ |
ಕಿಂ ವಾ ಕುರ್ವೇ ಕಿಮುಚಿತಮಿಹ ಕ್ವಾದ್ಯ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಹನ್ತ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಪ್ರಪದನಮೃತೇ ನೈವ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುಪಾಯಮ್ || ೧೦ ||

ಉಲ್ಲಂಘ್ಯಾಜ್ಞಾಮುಡುಪತಿಕಲಾಚೂಡ ತೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ
ತ್ಯಕ್ತಾಚಾರಃ ಪಶುವದಧುನಾ ಮುಕ್ತಲಜ್ಜಶ್ಚರಾಮಿ |
ಏವಂ ನಾನಾವಿಧಭವತತಿಪ್ರಾಪ್ತದೀರ್ಘಾಪರಾಧಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಭೋಧಿಂ ಕಥಮಹಮೃತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ತರೇಯಮ್ || ೧೧ ||

ಕ್ಷಾಮ್ಯಸ್ಯೇವ ತ್ವಮಿಹ ಕರುಣಾಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಾಗಃ
ಸಂಸಾರೋತ್ಥಂ ಗಿರಿಶ ಸಭಯಪ್ರಾರ್ಥನಾದೈನ್ಯಮಾತ್ರಾತ್ |
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ಪ್ರತಿಕಲಮಹಂ ವ್ಯಕ್ತಮಾಗಸ್ಸಹಸ್ರಂ
ಕುರ್ವನ್ ಮೂಕಃ ಕಥಮಿವ ತಥಾ ನಿಸ್ತ್ರಪಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಯಮ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಂ ಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ಪ್ರಭವತಿ ಜನಃ ಸಂಸೃತಿಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗಃ
ಚೇತಃ ಶ್ವಾಸಪ್ರಶಮಸಮಯೇ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ ನಿಧಾಯ |
ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಯದಿ ಮಮ ಮನೋ ನಾಥ ದೋಷತ್ರಯಾರ್ತಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಂ ಪುರಹರ ಭವೇತ್ ತತ್ಕಥಂ ಮೇ ಘಟೇತ || ೧೩ ||

ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಾನ್ತಿವ್ಯತಿಕರದಲತ್ಸನ್ಧಿಬಂಧೇ ಶರೀರೇ
ಪ್ರೇಮಾವೇಶಪ್ರಸರದಮಿತಾಕ್ರಂದಿತೇ ಬನ್ಧುವರ್ಗೇ |
ಅನ್ತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಪಿ ಶಿವ ಭಜನ್ನನ್ತರಾಯೈರನಂತೈಃ
ಆವಿದ್ಧೋಽಹಂ ತ್ವಯಿ ಕಥಮಿಮಾಮರ್ಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಮ್ || ೧೪ ||

ಅದ್ಯೈವ ತ್ವತ್ಪದನಲಿನಯೊರರ್ಪಯಾಮ್ಯನ್ತರಾತ್ಮನ್
ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸಹ ಪರಿಕರೈರದ್ರಿಕನ್ಯಾಧಿನಾಥ |
ನಾಹಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಿವ ತವ ಪದಂ ನಕ್ರಿಯಾ ಯೊಗಚರ್ಯಾಃ
ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ನೋಮ್ಯನಿತರಗತಿಃ ಕೇವಲಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೫ ||

ಯಃ ಸ್ರಷ್ಟಾರಂ ನಿಖಿಲಜಗತಾಂ ನಿರ್ಮಮೇ ಪೂರ್ವಮೀಶಃ
ತಸ್ಮೈ ವೇದಾನದಿತ ಸಕಲಾನ್ಯಶ್ಚ ಸಾಕಂ ಪುರಾಣೈಃ |
ತಂ ತ್ವಾಮಾದ್ಯಂ ಗುರುಮಹಮಸಾವಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಸಂಸಾರಾರ್ತಃ ಶರಣಮಧುನಾ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಯಃ ಸ್ಮರಹರ ಪಶೂನ್ಮೋಹಪಾಶೇನ ಬದ್ಧ್ವಾ
ಸರ್ವಾನೇಕಶ್ಚಿದಚಿದಧಿಕಃ ಕಾರಯಿತ್ವಾಽಽತ್ಮಕೃತ್ಯಮ್ |
ಯಶ್ಚೈತೇಷು ಸ್ವಪದಶರಣಾನ್ವಿದ್ಯಯಾ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ
ಸಾನ್ದ್ರಾನಂದಂ ಗಮಯತಿ ಪರಂ ಧಾಮ ತಂ ತ್ವಾಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೭ ||

ಭಕ್ತಾಗ್ರ್ಯಾಣಾಂ ಕಥಮಪಿ ಪರೈರ್ಯೋಽಚಿಕಿತ್ಸ್ಯಾಮಮರ್ತ್ಯೈಃ
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಾಂ ಶಮಯತಿ ರುಜಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧೌಷಧೇನ |
ತಂ ಸರ್ವಾಧೀಶ್ವರ ಭವಮಹಾದೀರ್ಘತೀವ್ರಾಮಯೇನ
ಕ್ಲಿಷ್ಟೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ವರದ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಮ್ || ೧೮ ||

ಧ್ಯಾತೋ ಯತ್ನಾದ್ವಿಜಿತಕರಣೈರ್ಯೋಗಿಭಿರ್ಯೋ ವಿಮೃಗ್ಯಃ
ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಸಮಯೇ ಸನ್ನಿಧಾಯಾತ್ಮನೈವ |
ತದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಭವಭಯಹರಂ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಃ
ತಂ ಸೇವೇಽಹಂ ಗಿರಿಶ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುಂ ತ್ವಾಮ್ || ೧೯ ||

ದಾಸೊಽಸ್ಮೀತಿ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಮಯಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಂ ನಿವೇದ್ಯಂ
ಜಾನಾಸ್ಯೇತತ್ ತ್ವಮಪಿ ಯದಹಂ ನಿರ್ಗತಿಃ ಸಂಭ್ರಮಾಮಿ |
ನಾಸ್ತ್ಯೆವಾನ್ಯನ್ಮಮ ಕಿಮಪಿ ತೇ ನಾಥ ವಿಜ್ಞಾಪನೀಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾನ್ಮೇ ಶರಣವರಣಂ ದೀನವೃತ್ತೆರ್ಗೃಹಾಣ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಪ್ರಭೃತಿಭಿರಪಿ ಸ್ವೇಪ್ಸಿತಪ್ರಾರ್ಥನಾಯ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗ್ರೇ ಚಿರಮವಸರಸ್ತೋಷಯದ್ಭಿಃ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯಃ |
ದ್ರಾಗೇವ ತ್ವಾಂ ಯದಿಹ ಶರಣಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಕೀಟಕಲ್ಪಃ
ತದ್ವಿಶ್ವಾಧೀಶ್ವರ ತವ ಕೃಪಾಮೇವ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೀನೇ || ೨೧ ||

ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಚಯಮಖಿಲಂ ದುಷ್ಕರಂ ನಾಥ ಪಶ್ಯನ್
ಪಾಪಾಸಕ್ತಂ ಹೃದಯಮಪಿ ಚಾಪಾರಯನ್ಸನ್ನಿರೋದ್ಧುಮ್ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೇ ಪುರಹರ ಮಹತ್ಯಂಧಕೂಪೇ ವಿಷೀದನ್
ಹಸ್ತಾಲಂಬ ಪ್ರಪತನಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ || ೨೨ ||

ತ್ವಾಮೇವೈಕಂ ಹತಜನಿಪಥೇ ಪಾನ್ಥಮಸ್ಮಿನ್‍ ಪ್ರಪಂಚೇ
ಮತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಚಯಜಲಧೇಃ ಬಿಭ್ಯತಃ ಪಾರಶೂನ್ಯಾತ್ |
ಯತ್ತೇ ಧನ್ಯಾಃ ಸುರವರ ಮುಖಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಸಂಶ್ರಯನ್ತಿ
ಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಘೋರೇ ಚಿರಮಿಹ ಭವೇ ತೇನ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೨೩ ||

ಏಕೋಽಸಿ ತ್ವಂ ಶಿವ ಜನಿಮತಾಮೀಶ್ವರೋ ಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯೋಃ
ಕ್ಲೇಶಾಂಗಾರಾವಲಿಷು ಲುಠತಃ ಕಾ ಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಮೇ |
ತಸ್ಮಾದಸ್ಮಿನ್ನಿಹ ಪಶುಪತೇ ಘೋರಜನ್ಮಪ್ರವಾಹೇ
ಖಿನ್ನಂ ದೈನ್ಯಾಕರಮತಿಭಯಂ ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || ೨೪ ||

ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಶುಭದ್ರಾವಕೋ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಪೂರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಶತಧೃತಿಂ ಜಾಯಮಾನಂ ಮಹರ್ಷಿಃ |
ದೃಷ್ಟ್ಯಾಪಶ್ಯತ್ಸಕಲಜಗತೀಸೃಷ್ಟಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾತ್ರ್ಯಾ
ಸ ತ್ವಂ ಗ್ರಂಥಿಪ್ರವಿಲಯಕೃತೇ ವಿದ್ಯಯಾ ಯೋಜಯಾಸ್ಮಾನ್ || ೨೫ ||

ಯದ್ಯಾಕಾಶಂ ಶುಭದ ಮನುಜಾಶ್ಚರ್ಮವದ್ವೇಷ್ಟಯೇಯುಃ
ದುಃಖಸ್ಯಾನ್ತಂ ತದಪಿ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಾಮವಿಜ್ಞಾಯ ನೈತಿ |
ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಋತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ನ ಲಭ್ಯಂ
ತದ್ದುಃಖಾರ್ತಃ ಕಮಿಹ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ದೇವಂ ತ್ವದನ್ಯಮ್ || ೨೬ ||

ಕಿಂ ಗೂಢಾರ್ಥೈರಕೃತಕವಚೋಗುಂಭನೈಃ ಕಿಂ ಪುರಾಣೈಃ
ತನ್ತ್ರಾದ್ಯೈರ್ವಾ ಪುರುಷಮತಿಭಿರ್ದುರ್ನಿರೂಪ್ಯೈಕಮತ್ಯೈಃ |
ಕಿಂ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೈರಫಲಕಲಹೋಲ್ಲಾಸಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ
ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರ ಕೃತಧಿಯಾಂ ಕೇವಲಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೨೭ ||

ಪಾಪಿಷ್ಟೋಽಹಂ ವಿಷಯಚಪಲಃ ಸನ್ತತದ್ರೋಹಶಾಲೀ
ಕಾರ್ಪಣ್ಯೈಕಸ್ಥಿರನಿವಸತಿಃ ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾನಭಿಜ್ಞಃ |
ಯದ್ಯಪ್ಯೇವಂ ತದಪಿ ಶರಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ನೈನಂ ದೀನಂ ಸ್ಮರಹರ ತವೋಪೇಕ್ಷಿತುಂ ನಾಥ ಯುಕ್ತಮ್ || ೨೮ ||

ಆಲೋಚ್ಯೈವಂ ಮಯಿ ಯದಿ ಭವಾನ್ನಾಥ ದೋಷಾನನನ್ತಾನ್
ಅಸ್ಮತ್ಪಾದಾಶ್ರಯಣಪದವೀಂ ನಾರ್ಹತೀತಿ ಕ್ಷಿಪೇನ್ಮಾಮ್ |
ಅದ್ಯೈವೇಮಂ ಶರಣವಿರಹಾದ್ವಿದ್ಧಿ ಭೀತ್ಯೈವ ನಷ್ಟಂ
ಗ್ರಾಮೋ ಗೃಹ್ಣಾತ್ಯಹಿತತನಯಂ ಕಿಂ ನು ಮಾತ್ರಾ ನಿರಸ್ತಮ್ || ೨೯ ||

ಕ್ಷಂತವ್ಯಂ ವಾ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಮೇ ಭೂತಭಾವಿ ವ್ಯಲೀಕಂ
ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಪ್ರವಣಮಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣೀಯಂ ಮನೋ ಮೇ |
ನ ತ್ವೇವಾರ್ತ್ಯಾ ನಿರತಿಶಯಯಾ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ
ತ್ವದ್ವಿನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲಭರಮಮುಂ ಯುಕ್ತಮೀಶ ಪ್ರಹಾತುಮ್ || ೩೦ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ನಿರವಧಿಕೃಪಾಸಾಗರಃ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಃ
ಕಸ್ಮಾದೇನಂ ನ ಗಣಯಸಿ ಮಾಮಾಪದಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಮ್ |
ಏಕಂ ಪಾಪಾತ್ಮಕಮಪಿ ರುಜಾ ಸರ್ವತೋಽತ್ಯನ್ತದೀನಂ
ಜನ್ತುಂ ಯದ್ಯುದ್ಧರಸಿ ಶಿವ ಕಸ್ತಾವತಾತಿಪ್ರಸಂಗಃ || ೩೧ ||

ಅತ್ಯನ್ತಾರ್ತಿವ್ಯಥಿತಮಗತಿಂ ದೇವ ಮಾಮುದ್ಧರೇತಿ
ಕ್ಷುಣ್ಣೋ ಮಾರ್ಗಸ್ತ್ವ ಶಿವ ಪುರಾ ಕೇನ ವಾಽನಾಥನಾಥ |
ಕಾಮಾಲಂಬೇ ಬತ ತದಧಿಕಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೀತಿಮನ್ಯಾಂ
ತ್ರಾಯಸ್ವೈನಂ ಸಪದಿ ಕೃಪಯಾ ವಸ್ತುತತ್ತ್ವಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ || ೩೨ ||

ಏತಾವನ್ತಂ ಭ್ರಮಣನಿಚಯಂ ಪ್ರಾಪಿತೋಽಯಂ ವರಾಕಃ
ಶ್ರಾನ್ತಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಗತಿರಧುನಾ ಮೊಚನೀಯಸ್ತ್ವಯಾಹಮ್ |
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವ್ಯಪಗತಮತಿರ್ದೀನಶಾಖಾಮೃಗೋಽಯಂ
ಸಂತಾಡ್ಯೈನಂ ದಶನವಿವೃತಿಂ ಪಶ್ಯತಸ್ತೇ ಫಲಂ ಕಿಮ್ || ೩೩ |

ಮಾತಾ ತಾತಃ ಸುತ ಇತಿ ಸಮಾಬಧ್ಯ ಮಾಂ ಮೋಹಪಾಶೈ-
ರಾಪಾತ್ಯೈವಂ ಭವಜಲನಿಧೌ ಹಾ ಕಿಮೀಶ ತ್ವಯಾಪ್ತಮ್ |
ಏತಾವನ್ತಂ ಸಮಯಮಿಯತೀಮಾರ್ತಿಮಾಪಾದಿತೇಽಸ್ಮಿನ್
ಕಲ್ಯಾಣೀ ತೇ ಕಿಮಿತಿ ನ ಕೃಪಾ ಕಾಪಿ ಮೇ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ || ೩೪ ||

ಭುಂಕ್ಷೇ ಗುಪ್ತಂ ಬತ ಸುಖನಿಧಿಂ ತಾತ ಸಾಧಾರಣಂ ತ್ವಂ
ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಪರಮಭಿನಯನ್ಮಾಯಯಾ ಮಾಂ ವಿಭಜ್ಯ |
ಮರ್ಯಾದಾಯಾಃ ಸಕಲಜಗತಾಂ ನಾಯಕಃ ಸ್ಥಾಪಕಸ್ತ್ವಂ
ಯುಕ್ತಂ ಕಿಂ ತದ್ವದ ವಿಭಜನಂ ಯೋಜಯಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಮಾಮ್ || ೩೫ ||

ನ ತ್ವಾ ಜನ್ಮಪ್ರಲಯಜಲಧೇರುದ್ಧರಾಮೀತಿ ಚೇದ್ಧೀಃ
ಆಸ್ತಾಂ ತನ್ಮೇ ಭವತು ಚ ಜನಿರ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಜಾತೌ |
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾನಾಮನಿತರಸುಖೈಃ ಪಾದಧೂಳೀಕಿಶೋರೈಃ
ಆರಬ್ಧಂ ಮೇ ಭವತು ಭಗವನ್ ಭಾವಿ ಸರ್ವಂ ಶರೀರಮ್ || ೩೬ ||

ಕೀಟಾ ನಾಗಾಸ್ತರವ ಇತಿ ವಾ ಕಿಂ ನ ಸಂತಿ ಸ್ಥಲೇಷು
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಪರಿಮಳೋದ್ವಾಹಿಮನ್ದಾನಿಲೇಷು |
ತೇಷ್ವೇಕಂ ವಾ ಸೃಜ ಪುನರಿಮಂ ನಾಥ ದೀನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ಆತೋಷಾನ್ಮಾಂ ಮೃಡ ಭವಮಹಾಂಗರನದ್ಯಾಂ ಲುಠನ್ತಮ್ || ೩೭ ||

ಕಾಲೇ ಕಂಠಸ್ಫುರದಸುಕಲಾಲೇಶಸತ್ತಾವಲೋಕ-
ವ್ಯಗ್ರೋದಗ್ರವ್ಯಸನಿಸಕಲಸ್ನಿಗ್ಧರುದ್ಧೋಪಕಂಠೇ |
ಅಂತಸ್ತೋದೈರವಧಿರಹಿತಾಮಾರ್ತಿಮಾಪದ್ಯಮಾನೇ-
ಽಪ್ಯಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವೇ ತವ ನಿವಿಶತಾಮನ್ತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ || ೩೮ ||

ಅಂತರ್ಬಾಷ್ಪಾಕುಲಿತನಯನಾನಂತರಂಗಾನಪಶ್ಯನ್
ಅಗ್ರೇ ಘೋಷಂ ರುದಿತಬಹುಲಂ ಕಾತರಾಣಾಮಶೃಣ್ವನ್ |
ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರಾನ್ತಿಶ್ರಮಮಗಣಯನ್ನಂತಕಾಲೇ ಕಪರ್ದಿನ್
ಅಂಘ್ರಿದ್ವಂದ್ವೇ ತವನಿವಿಶತಾಮನ್ತರಾತ್ಮನ್ ಮಮಾತ್ಮಾ || ೩೯ ||

ಚಾರುಸ್ಮೇರಾನನಸರಸಿಜಂ ಚಂದ್ರರೇಖಾವತಂಸಂ
ಫುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲೀಕುಸುಮಕಲಿಕಾದಾಮಸೌಭಾಗ್ಯಚೋರಮ್ |
ಅಂತಃ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಚಲಸುತಯಾ ರತ್ನಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಲೋಕಾತೀತಂ ಸತತಶಿವದಂ ರೂಪಮಪ್ರಾಕೃತಂ ತೇ || ೪೦ ||

ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾಪಿ ಸ್ವರಸವಿಕಸದ್ದಿವ್ಯಪಂಕೇರುಹಾಭಂ
ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕಿಂ ತವ ಪಶುಪತೇ ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಕದಾಚಿತ್ |
ಕ್ವಾಹಂ ಪಾಪಃ ಕ್ವ ತವ ಚರಣಾಲೋಕಭಾಗ್ಯಂ ತಥಾಪಿ
ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಮೇ ಘಟಯತಿ ಪುನರ್ವಿಶ್ರುತಾ ತೇಽನುಕಂಪಾ || ೪೧ ||

ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಂ ಚರ ಪಿತೃವನೇ ಭೂತಸಂಘೈರ್ಭ್ರಮೇದಂ
ವಿಜ್ಞಾತಂ ತೇ ಚರಿತಮಖಿಲಂ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸೋಃ ಕಪಾಲಿನ್ |
ಆವೈಕುಂಠದ್ರುಹಿಣಮಖಿಲಪ್ರಾಣಿನಾಮೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ
ನಾಥ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪ್ಯಹಮಿಹ ನ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಂ ತ್ಯಜಾಮಿ || ೪೨ ||

ಆಲೇಪನಂ ಭಸಿತಮಾವಸಥಃ ಶ್ಮಶಾನಂ
ಅಸ್ಥೀನಿ ತೇ ಸತತಮಾಭರಣಾನಿ ಸಂತು |
ನಿಹ್ನೋತುಮೀಶ ಸಕಲಶ್ರುತಿಪಾರಸಿದ್ಧಂ
ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಬುಜಭವೋಽಪಿ ಚ ನ ಕ್ಷಮಸ್ತೇ || ೪೩ ||

ವಿವಿಧಮಪಿ ಗುಣೌಘಂ ವೇದಯನ್ತ್ವರ್ಥವಾದಾಃ
ಪರಿಮಿತವಿಭವಾನಾಂ ಪಾಮರಾಣಾಂ ಸುರಾಣಾಮ್ |
ತನುಹಿಮಕರಮೌಲೇ ತಾವತಾ ತ್ವತ್ಪರತ್ವೇ
ಕತಿ ಕತಿ ಜಗದೀಶಾಃ ಕಲ್ಪಿತಾ ನೋ ಭವೇಯುಃ || ೪೪ ||

ವಿಹರ ಪಿತೃವನೇ ವಾ ವಿಶ್ವಪಾರೇ ಪುರೇ ವಾ
ರಜತಗಿರಿತಟೇ ವಾ ರತ್ನಸಾನುಸ್ಥಲೇ ವಾ |
ದಿಶ ಭವದುಪಕಂಠಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಭೃತ್ಯಭಾವಂ
ಪರಮಶಿವ ತವ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾವಾಹಕಾನಾಮ್ || ೪೫ ||

ಬಲಮಬಲಮಮೀಷಾಂ ಬಲ್ವಜಾನಾಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯಂ
ಕಥಮಪಿ ಶಿವ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಾತ್ರಪ್ರಧಾನೈಃ |
ನಿಖಿಲಮಪಿ ರಹಸ್ಯಂ ನಾಥ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸರಸಿಜಭವಮುಖ್ಯೈಃ ಸಾಧಿತಂ ನಃ ಪ್ರಮಾಣಮ್ || ೪೬ ||

ನ ಕಿಂಚಿನ್ಮೇನೇಽತಃ ಸಮಭಿಲಷಣೀಯಂ ತ್ರಿಭುವನೇ
ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಮಮ ಭವತು ಯದ್ಭಾವಿ ಭಗವನ್ |
ಸಮುನ್ಮೀಲತ್ಪಾಥೋರುಹಕುಹರಸೌಭಾಗ್ಯಮುಷಿತೇ
ಪದದ್ವಂದ್ವೇ ಚೇತಃ ಪರಿಚಯಮುಪೇಯಾನ್ಮಮ ಸದಾ || ೪೭ ||

ಉದರಭರಣಮಾತ್ರಂ ಸಾಧ್ಯಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನೀಚೇ-
ಷ್ವಸಕೃದುಪನಿಬದ್ಧಾಮಾಹಿತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಭಾವಾಮ್ |
ಅಹಮಿಹ ನುತಿಭಂಗೀಮರ್ಪಯಿತ್ಯೋಪಹಾರಂ
ತವ ಚರಣಸರೋಜೇ ತಾತಜಾತೋಽಪರಾಧೀ || ೪೮ ||

ಸರ್ವಂ ಸದಾಶಿವ ಸಹಸ್ವ ಮಮಾಪರಾಧಂ
ಮಗ್ನಂ ಸಮುದ್ಧರ ಮಹತ್ಯಮುಮಾಪದಬ್ಧೌ |
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜಮೇವ ದೀನಃ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪೯ ||

ಆತ್ಮಾರ್ಪಣಸ್ತುತಿರಿಯಂ ಭಗವನ್ನಿಬದ್ಧಾ
ಯದ್ಯಪ್ಯನನ್ಯಮನಸಾ ನ ಮಯಾ ತಥಾಪಿ |
ವಾಚಾಪಿ ಕೇವಲಮಯಂ ಶರಣಂ ವೃಣೀತೇ
ದೀನೋ ವರಾಕ ಇತಿ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಮ್ || ೫೦ ||

vasavi kanyaka parameshwari astottaram in kannada,vayu stuti kannada,sri vasavi kannika parameshwari songs,kannada devotional songs,vasavi kanyaka parameswari,sri vasavi atmarpana dinotsavam special,sri vasavi kanyaka parameswari songs,vasavi kanyaka parameswari songs,sri vasavi kannika parameshwari,atmarpana stuti,sri vasavi kanyaka parameswari temple,atmarpana,vayu stuti kannada lyrics,kannada song,vasavi matha songs in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *