Atmarpana Stuti lyrics in telugu

Atmarpana Stuti lyrics in telugu

images 53

కస్తే బోద్ధుం ప్రభవతి పరం దేవదేవ ప్రభావం
యస్మాదిత్థం వివిధరచనా సృష్టిరేషా బభూవ |
భక్తిగ్రాహ్యస్త్వమిహ తదపి త్వామహం భక్తిమాత్రాత్
స్తొతుం వాఞ్ఛామ్యతిమహదిదం సాహసం మే సహస్వ || ౧ ||

క్షిత్యాదీనామవయవవతాం నిశ్చితం జన్మ తావత్
తన్నాస్త్యెవ క్వచన కలితం కర్త్రధిష్ఠానహీనమ్ |
నాధిష్ఠాతుం ప్రభవతి జడో నాప్యనీశశ్చ భావః
తస్మాదాద్యస్త్వమసి జగతాం నాథ జానే విధాతా || ౨ ||

ఇన్ద్రం మిత్రం వరుణమనిలం పద్మజం విష్ణుమీశం
ప్రాహుస్తే తే పరమశివ తే మాయయా మోహితాస్త్వామ్ |
ఏతైః సార్ధం సకలమపి యచ్ఛక్తిలేశే సమాప్తం
స త్వం దేవః శృతిషు విదితః శంభురిత్యాదిదేవః || ౩ ||

ఆనందాబ్ధేః కిమపి చ ఘనీభావమాస్థాయ రూపం
శక్త్యా సార్ధం పరమముమయా శాశ్వతం భోగమిచ్ఛన్ |
అధ్వాతీతే శుచిదివసకృత్కోటిదీప్రే కపర్దిన్
ఆద్యే స్థానే విహరసి సదా సేవ్యమానో గణేశైః || ౪ ||

త్వం వేదాన్తైర్వివిధమహిమా గీయసే విశ్వనేతః
త్వం విప్రాద్యైర్వరద నిఖిలైరిజ్యసే కర్మభిః స్వైః |
త్వం దృష్టానుశ్రవికవిషయానన్దమాత్రావితృష్ణైః
అన్తర్గ్రన్థిప్రవిలయకృతే చిన్త్యసే యోగిబృందైః || ౫ ||

ధ్యాయన్తస్త్వాం కతిచన భవం దుస్తరం నిస్తరన్తి
త్వత్పాదాబ్జం విధివదితరే నిత్యమారాధయన్తః |
అన్యే వర్ణాశ్రమవిధిరతాః పాలయన్తస్త్వదాజ్ఞాం
సర్వం హిత్వా భవజలనిధావేష మజ్జామి ఘోరే || ౬ ||

ఉత్పద్యాపి స్మరహర మహత్యుత్తమానాం కులేఽస్మిన్
ఆస్వాద్య త్వన్మహిమజలధేరప్యహం శీకరాణూన్ |
త్వత్పాదార్చవిముఖహృదయశ్చాపలాదింద్రియాణాం
వ్యగ్రస్తుచ్ఛెష్వహహ జననం వ్యర్థయామ్యేష పాపః || ౭ ||

అర్కద్రోణప్రభృతికుసుమైరర్చనం తే విధేయం
ప్రాప్యం తేన స్మరహర ఫలం మోక్షసామ్రాజ్యలక్ష్మీః |
ఏతజ్జానన్నపి శివ శివ వ్యర్థయన్కాలమాత్మన్
ఆత్మద్రోహీ కరణవివశో భూయసాధః పతామి || ౮ ||

కిం వా కుర్వే విషమవిషయస్వైరిణా వైరిణాహం
బద్ధః స్వామిన్ వపుషి హృదయగ్రన్థినా సార్ధమస్మిన్ |
ఉక్ష్ణా దర్పజ్వరభరజుషా సాకమేకత్ర నద్ధః
శ్రామ్యన్వత్సః స్మరహర యుగే ధావతా కిం కరోతు || ౯ ||

నాహం రోద్ధుం కరణనిచయం దుర్నయం పారయామి
స్మారం స్మారం జనిపథరుజం నాథ సీదామి భీత్యా |
కిం వా కుర్వే కిముచితమిహ క్వాద్య గచ్ఛామి హన్త
త్వత్పాదాబ్జప్రపదనమృతే నైవ పశ్యామ్యుపాయమ్ || ౧౦ ||

ఉల్లంఘ్యాజ్ఞాముడుపతికలాచూడ తే విశ్వవంద్య
త్యక్తాచారః పశువదధునా ముక్తలజ్జశ్చరామి |
ఏవం నానావిధభవతతిప్రాప్తదీర్ఘాపరాధః
క్లేశాంభోధిం కథమహమృతే త్వత్ప్రసాదాత్తరేయమ్ || ౧౧ ||

క్షామ్యస్యేవ త్వమిహ కరుణాసాగరః కృత్స్నమాగః
సంసారోత్థం గిరిశ సభయప్రార్థనాదైన్యమాత్రాత్ |
యద్యప్యేవం ప్రతికలమహం వ్యక్తమాగస్సహస్రం
కుర్వన్ మూకః కథమివ తథా నిస్త్రపః ప్రార్థయేయమ్ || ౧౨ ||

సర్వం క్షేప్తుం ప్రభవతి జనః సంసృతిప్రాప్తమాగః
చేతః శ్వాసప్రశమసమయే త్వత్పదాబ్జే నిధాయ |
తస్మిన్కాలే యది మమ మనో నాథ దోషత్రయార్తం
ప్రజ్ఞాహీనం పురహర భవేత్ తత్కథం మే ఘటేత || ౧౩ ||

ప్రాణోత్క్రాన్తివ్యతికరదలత్సన్ధిబంధే శరీరే
ప్రేమావేశప్రసరదమితాక్రందితే బన్ధువర్గే |
అన్తః ప్రజ్ఞామపి శివ భజన్నన్తరాయైరనంతైః
ఆవిద్ధోఽహం త్వయి కథమిమామర్పయిష్యామి బుద్ధిమ్ || ౧౪ ||

అద్యైవ త్వత్పదనలినయొరర్పయామ్యన్తరాత్మన్
ఆత్మానం మే సహ పరికరైరద్రికన్యాధినాథ |
నాహం బోద్ధుం శివ తవ పదం నక్రియా యొగచర్యాః
కర్తుం శక్నోమ్యనితరగతిః కేవలం త్వాం ప్రపద్యే || ౧౫ ||

యః స్రష్టారం నిఖిలజగతాం నిర్మమే పూర్వమీశః
తస్మై వేదానదిత సకలాన్యశ్చ సాకం పురాణైః |
తం త్వామాద్యం గురుమహమసావాత్మబుద్ధిప్రకాశం
సంసారార్తః శరణమధునా పార్వతీశం ప్రపద్యే || ౧౬ ||

బ్రహ్మాదీన్ యః స్మరహర పశూన్మోహపాశేన బద్ధ్వా
సర్వానేకశ్చిదచిదధికః కారయిత్వాఽఽత్మకృత్యమ్ |
యశ్చైతేషు స్వపదశరణాన్విద్యయా మోచయిత్వా
సాన్ద్రానందం గమయతి పరం ధామ తం త్వామ్ ప్రపద్యే || ౧౭ ||

భక్తాగ్ర్యాణాం కథమపి పరైర్యోఽచికిత్స్యామమర్త్యైః
సంసారాఖ్యాం శమయతి రుజం స్వాత్మబోధౌషధేన |
తం సర్వాధీశ్వర భవమహాదీర్ఘతీవ్రామయేన
క్లిష్టోఽహం త్వాం వరద శరణం యామి సంసారవైద్యమ్ || ౧౮ ||

ధ్యాతో యత్నాద్విజితకరణైర్యోగిభిర్యో విమృగ్యః
తేభ్యః ప్రాణోత్క్రమణసమయే సన్నిధాయాత్మనైవ |
తద్వ్యాచష్టే భవభయహరం తారకం బ్రహ్మ దేవః
తం సేవేఽహం గిరిశ సతతం బ్రహ్మవిద్యాగురుం త్వామ్ || ౧౯ ||

దాసొఽస్మీతి త్వయి శివ మయా నిత్యసిద్ధం నివేద్యం
జానాస్యేతత్ త్వమపి యదహం నిర్గతిః సంభ్రమామి |
నాస్త్యెవాన్యన్మమ కిమపి తే నాథ విజ్ఞాపనీయం
కారుణ్యాన్మే శరణవరణం దీనవృత్తెర్గృహాణ || ౨౦ ||

బ్రహ్మోపేంద్రప్రభృతిభిరపి స్వేప్సితప్రార్థనాయ
స్వామిన్నగ్రే చిరమవసరస్తోషయద్భిః ప్రతీక్ష్యః |
ద్రాగేవ త్వాం యదిహ శరణం ప్రార్థయే కీటకల్పః
తద్విశ్వాధీశ్వర తవ కృపామేవ విశ్వస్య దీనే || ౨౧ ||

కర్మజ్ఞానప్రచయమఖిలం దుష్కరం నాథ పశ్యన్
పాపాసక్తం హృదయమపి చాపారయన్సన్నిరోద్ధుమ్ |
సంసారాఖ్యే పురహర మహత్యంధకూపే విషీదన్
హస్తాలంబ ప్రపతనమిదం ప్రాప్యతే నిర్భయోస్మి || ౨౨ ||

త్వామేవైకం హతజనిపథే పాన్థమస్మిన్‍ ప్రపంచే
మత్వా జన్మప్రచయజలధేః బిభ్యతః పారశూన్యాత్ |
యత్తే ధన్యాః సురవర ముఖం దక్షిణం సంశ్రయన్తి
క్లిష్టం ఘోరే చిరమిహ భవే తేన మాం పాహి నిత్యమ్ || ౨౩ ||

ఏకోఽసి త్వం శివ జనిమతామీశ్వరో బన్ధముక్త్యోః
క్లేశాంగారావలిషు లుఠతః కా గతిస్త్వాం వినా మే |
తస్మాదస్మిన్నిహ పశుపతే ఘోరజన్మప్రవాహే
ఖిన్నం దైన్యాకరమతిభయం మాం భజస్వ ప్రపన్నమ్ || ౨౪ ||

యో దేవానాం ప్రథమమశుభద్రావకో భక్తిభాజాం
పూర్వం విశ్వాధిక శతధృతిం జాయమానం మహర్షిః |
దృష్ట్యాపశ్యత్సకలజగతీసృష్టిసామర్థ్యదాత్ర్యా
స త్వం గ్రంథిప్రవిలయకృతే విద్యయా యోజయాస్మాన్ || ౨౫ ||

యద్యాకాశం శుభద మనుజాశ్చర్మవద్వేష్టయేయుః
దుఃఖస్యాన్తం తదపి పురుషస్త్వామవిజ్ఞాయ నైతి |
విజ్ఞానం చ త్వయి శివ ఋతే త్వత్ప్రసాదాన్న లభ్యం
తద్దుఃఖార్తః కమిహ శరణం యామి దేవం త్వదన్యమ్ || ౨౬ ||

కిం గూఢార్థైరకృతకవచోగుంభనైః కిం పురాణైః
తన్త్రాద్యైర్వా పురుషమతిభిర్దుర్నిరూప్యైకమత్యైః |
కిం వా శాస్త్రైరఫలకలహోల్లాసమాత్రప్రధానైః
విద్యా విద్యేశ్వర కృతధియాం కేవలం త్వత్ప్రసాదాత్ || ౨౭ ||

పాపిష్టోఽహం విషయచపలః సన్తతద్రోహశాలీ
కార్పణ్యైకస్థిరనివసతిః పుణ్యగన్ధానభిజ్ఞః |
యద్యప్యేవం తదపి శరణం త్వత్పదాబ్జం ప్రపన్నం
నైనం దీనం స్మరహర తవోపేక్షితుం నాథ యుక్తమ్ || ౨౮ ||

ఆలోచ్యైవం మయి యది భవాన్నాథ దోషాననన్తాన్
అస్మత్పాదాశ్రయణపదవీం నార్హతీతి క్షిపేన్మామ్ |
అద్యైవేమం శరణవిరహాద్విద్ధి భీత్యైవ నష్టం
గ్రామో గృహ్ణాత్యహితతనయం కిం ను మాత్రా నిరస్తమ్ || ౨౯ ||

క్షంతవ్యం వా నిఖిలమపి మే భూతభావి వ్యలీకం
దుర్వ్యాపారప్రవణమథవా శిక్షణీయం మనో మే |
న త్వేవార్త్యా నిరతిశయయా త్వత్పదాబ్జం ప్రపన్నం
త్వద్విన్యస్తాఖిలభరమముం యుక్తమీశ ప్రహాతుమ్ || ౩౦ ||

సర్వజ్ఞస్త్వం నిరవధికృపాసాగరః పూర్ణశక్తిః
కస్మాదేనం న గణయసి మామాపదబ్ధౌ నిమగ్నమ్ |
ఏకం పాపాత్మకమపి రుజా సర్వతోఽత్యన్తదీనం
జన్తుం యద్యుద్ధరసి శివ కస్తావతాతిప్రసంగః || ౩౧ ||

అత్యన్తార్తివ్యథితమగతిం దేవ మాముద్ధరేతి
క్షుణ్ణో మార్గస్త్వ శివ పురా కేన వాఽనాథనాథ |
కామాలంబే బత తదధికాం ప్రార్థనారీతిమన్యాం
త్రాయస్వైనం సపది కృపయా వస్తుతత్త్వం విచిన్త్య || ౩౨ ||

ఏతావన్తం భ్రమణనిచయం ప్రాపితోఽయం వరాకః
శ్రాన్తః స్వామిన్నగతిరధునా మొచనీయస్త్వయాహమ్ |
కృత్యాకృత్యవ్యపగతమతిర్దీనశాఖామృగోఽయం
సంతాడ్యైనం దశనవివృతిం పశ్యతస్తే ఫలం కిమ్ || ౩౩ |

మాతా తాతః సుత ఇతి సమాబధ్య మాం మోహపాశై-
రాపాత్యైవం భవజలనిధౌ హా కిమీశ త్వయాప్తమ్ |
ఏతావన్తం సమయమియతీమార్తిమాపాదితేఽస్మిన్
కల్యాణీ తే కిమితి న కృపా కాపి మే భాగ్యరేఖా || ౩౪ ||

భుంక్షే గుప్తం బత సుఖనిధిం తాత సాధారణం త్వం
భిక్షావృత్తిం పరమభినయన్మాయయా మాం విభజ్య |
మర్యాదాయాః సకలజగతాం నాయకః స్థాపకస్త్వం
యుక్తం కిం తద్వద విభజనం యోజయస్వాత్మనా మామ్ || ౩౫ ||

న త్వా జన్మప్రలయజలధేరుద్ధరామీతి చేద్ధీః
ఆస్తాం తన్మే భవతు చ జనిర్యత్ర కుత్రాపి జాతౌ |
త్వద్భక్తానామనితరసుఖైః పాదధూళీకిశోరైః
ఆరబ్ధం మే భవతు భగవన్ భావి సర్వం శరీరమ్ || ౩౬ ||

కీటా నాగాస్తరవ ఇతి వా కిం న సంతి స్థలేషు
త్వత్పాదాంభోరుహపరిమళోద్వాహిమన్దానిలేషు |
తేష్వేకం వా సృజ పునరిమం నాథ దీనార్తిహారిన్
ఆతోషాన్మాం మృడ భవమహాంగరనద్యాం లుఠన్తమ్ || ౩౭ ||

కాలే కంఠస్ఫురదసుకలాలేశసత్తావలోక-
వ్యగ్రోదగ్రవ్యసనిసకలస్నిగ్ధరుద్ధోపకంఠే |
అంతస్తోదైరవధిరహితామార్తిమాపద్యమానే-
ఽప్యంఘ్రిద్వంద్వే తవ నివిశతామన్తరాత్మన్ మమాత్మా || ౩౮ ||

అంతర్బాష్పాకులితనయనానంతరంగానపశ్యన్
అగ్రే ఘోషం రుదితబహులం కాతరాణామశృణ్వన్ |
అత్యుత్క్రాన్తిశ్రమమగణయన్నంతకాలే కపర్దిన్
అంఘ్రిద్వంద్వే తవనివిశతామన్తరాత్మన్ మమాత్మా || ౩౯ ||

చారుస్మేరాననసరసిజం చంద్రరేఖావతంసం
ఫుల్లన్మల్లీకుసుమకలికాదామసౌభాగ్యచోరమ్ |
అంతః పశ్యామ్యచలసుతయా రత్నపీఠే నిషణ్ణం
లోకాతీతం సతతశివదం రూపమప్రాకృతం తే || ౪౦ ||

స్వప్నే వాపి స్వరసవికసద్దివ్యపంకేరుహాభం
పశ్యేయం కిం తవ పశుపతే పాదయుగ్మం కదాచిత్ |
క్వాహం పాపః క్వ తవ చరణాలోకభాగ్యం తథాపి
ప్రత్యాశాం మే ఘటయతి పునర్విశ్రుతా తేఽనుకంపా || ౪౧ ||

భిక్షావృత్తిం చర పితృవనే భూతసంఘైర్భ్రమేదం
విజ్ఞాతం తే చరితమఖిలం విప్రలిప్సోః కపాలిన్ |
ఆవైకుంఠద్రుహిణమఖిలప్రాణినామీశ్వరస్త్వం
నాథ స్వప్నేఽప్యహమిహ న తే పాదపద్మం త్యజామి || ౪౨ ||

ఆలేపనం భసితమావసథః శ్మశానం
అస్థీని తే సతతమాభరణాని సంతు |
నిహ్నోతుమీశ సకలశ్రుతిపారసిద్ధం
ఐశ్వర్యమంబుజభవోఽపి చ న క్షమస్తే || ౪౩ ||

వివిధమపి గుణౌఘం వేదయన్త్వర్థవాదాః
పరిమితవిభవానాం పామరాణాం సురాణామ్ |
తనుహిమకరమౌలే తావతా త్వత్పరత్వే
కతి కతి జగదీశాః కల్పితా నో భవేయుః || ౪౪ ||

విహర పితృవనే వా విశ్వపారే పురే వా
రజతగిరితటే వా రత్నసానుస్థలే వా |
దిశ భవదుపకంఠం దేహి మే భృత్యభావం
పరమశివ తవ శ్రీపాదుకావాహకానామ్ || ౪౫ ||

బలమబలమమీషాం బల్వజానాం విచిన్త్యం
కథమపి శివ కాలక్షేపమాత్రప్రధానైః |
నిఖిలమపి రహస్యం నాథ నిష్కృష్య సాక్షాత్
సరసిజభవముఖ్యైః సాధితం నః ప్రమాణమ్ || ౪౬ ||

న కించిన్మేనేఽతః సమభిలషణీయం త్రిభువనే
సుఖం వా దుఃఖం వా మమ భవతు యద్భావి భగవన్ |
సమున్మీలత్పాథోరుహకుహరసౌభాగ్యముషితే
పదద్వంద్వే చేతః పరిచయముపేయాన్మమ సదా || ౪౭ ||

ఉదరభరణమాత్రం సాధ్యముద్దిశ్య నీచే-
ష్వసకృదుపనిబద్ధామాహితోచ్ఛిష్టభావామ్ |
అహమిహ నుతిభంగీమర్పయిత్యోపహారం
తవ చరణసరోజే తాతజాతోఽపరాధీ || ౪౮ ||

సర్వం సదాశివ సహస్వ మమాపరాధం
మగ్నం సముద్ధర మహత్యముమాపదబ్ధౌ |
సర్వాత్మనా తవ పదామ్బుజమేవ దీనః
స్వామిన్ననన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే || ౪౯ ||

ఆత్మార్పణస్తుతిరియం భగవన్నిబద్ధా
యద్యప్యనన్యమనసా న మయా తథాపి |
వాచాపి కేవలమయం శరణం వృణీతే
దీనో వరాక ఇతి రక్ష కృపానిధే మామ్ || ౫౦ ||

ఇతి ఆత్మార్పణస్తుతిః |

vasavi matha songs in telugu,telugu devotional songs,atmarpana stuti,mangalaharathi in telugu,telugu bhakti songs,atmarpana,devotional songs in telugu,kantaka parameswri songs in telugu,sri vasavi atmarpana dinotsavam special,viral videos in telugu,telugu devotiuonal songs,latest telugu devotional songs,telugu latest devotional songs,telugu chaganti,telugu devotional,atmarpana dinotsavam,telugu pravachanalu,telugu devotional song,telugu vlogs

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *