Balarama Kavacham lyrics in kannada

Balarama Kavacham lyrics in kannada

Balarama Kavacham lyrics in kannada

images 2023 12 19T080152.317 1

ದುರ್ಯೋಧನ ಉವಾಚ |
ಗೋಪೀಭ್ಯಃ ಕವಚಂ ದತ್ತಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೧ ||

ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಉವಾಚ |
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಲೇ ಕ್ಷೌಮಧರಃ ಕುಶಾಸನಃ
ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಃ ಕೃತಮಂತ್ರಮಾರ್ಜನಃ |
ಸ್ಮೃತ್ವಾಥ ನತ್ವಾ ಬಲಮಚ್ಯುತಾಗ್ರಜಂ
ಸಂಧಾರಯೇದ್ಧರ್ಮಸಮಾಹಿತೋ ಭವೇತ್ || ೨ ||

ಗೋಲೋಕಧಾಮಾಧಿಪತಿಃ ಪರೇಶ್ವರಃ
ಪರೇಷು ಮಾಂ ಪಾತು ಪವಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ |
ಭೂಮಂಡಲಂ ಸರ್ಷಪವದ್ವಿಲಕ್ಷ್ಯತೇ
ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮಾಂ ಪಾತು ಸ ಭೂಮಿಮಂಡಲೇ || ೩ ||

ಸೇನಾಸು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸೀರಪಾಣಿಃ
ಯುದ್ಧೇ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಹಲೀ ಚ |
ದುರ್ಗೇಷು ಚಾವ್ಯಾನ್ಮುಸಲೀ ಸದಾ ಮಾಂ
ವನೇಷು ಸಂಕರ್ಷಣ ಆದಿದೇವಃ || ೪ ||

ಕಲಿಂದಜಾವೇಗಹರೋ ಜಲೇಷು
ನೀಲಾಂಬರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾಗ್ನೌ |
ವಾಯೌ ಚ ರಾಮೋಽವತು ಖೇ ಬಲಶ್ಚ
ಮಹಾರ್ಣವೇಽನಂತವಪುಃ ಸದಾ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವೋಽವತು ಪರ್ವತೇಷು
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಚ ಮಹಾವಿವಾದೇ |
ರೋಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ರೌಹಿಣೇಯೋ
ಮಾಂ ಕಾಮಪಾಲೋಽವತು ವಾ ವಿಪತ್ಸು || ೬ ||

ಕಾಮಾತ್ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಧೇನುಕಾರಿಃ
ಕ್ರೋಧಾತ್ಸದಾ ಮಾಂ ದ್ವಿವಿದಪ್ರಹಾರೀ |
ಲೋಭಾತ್ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಬಲ್ವಲಾರಿಃ
ಮೋಹಾತ್ಸದಾ ಮಾಂ ಕಿಲ ಮಾಗಧಾರಿಃ || ೭ ||

ಪ್ರಾತಃ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೃಷ್ಣಿಧುರ್ಯಃ
ಪ್ರಾಹ್ಣೇ ಸದಾ ಮಾಂ ಮಥುರಾಪುರೇಂದ್ರಃ |
ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ಗೋಪಸಖಃ ಪ್ರಪಾತು
ಸ್ವರಾಟ್ ಪರಾಹ್ಣೇಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ || ೮ ||

ಸಾಯಂ ಫಣೀಂದ್ರೋಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ
ಪರಾತ್ಪರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಪ್ರದೋಷೇ |
ಪೂರ್ಣೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ದುರಂತವೀರ್ಯಃ
ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇಽವತು ಮಾಂ ಸದೈವ || ೯ ||

ವಿದಿಕ್ಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ರೇವತೀಪತಿಃ
ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಲಂಬಾರಿರಧೋ ಯದೂದ್ವಹಃ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಸದಾ ಮಾಂ ಬಲಭದ್ರ ಆರಾ-
-ತ್ತಥಾ ಸಮಂತಾದ್ಬಲದೇವ ಏವ ಹಿ || ೧೦ ||

ಅಂತಃ ಸದಾವ್ಯಾತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಬಹಿ-
-ರ್ನಾಗೇಂದ್ರಲೀಲೋಽವತು ಮಾಂ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸದಾಂತರಾತ್ಮಾ ಚ ವಸನ್ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ
ಪ್ರಪಾತು ಪೂರ್ಣಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ || ೧೧ ||

ದೇವಾಸುರಾಣಾಂ ಭಯನಾಶನಂ ಚ
ಹುತಾಶನಂ ಪಾಪಚಯೇಂಧನಾನಾಮ್ |
ವಿನಾಶನಂ ವಿಘ್ನಘಟಸ್ಯ ವಿದ್ಧಿ
ಸಿದ್ಧಾಸನಂ ವರ್ಮವರಂ ಬಲಸ್ಯ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗರ್ಗಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಬಲಭದ್ರಖಂಡೇ ಬಲರಾಮಕವಚಮ್ ||

narayana kavacham in sanskrit,kavacham,narayana kavacham,learn narayana kavacham,narayana kavacham audio,rudra kavacham in sanskrit,narayana kavacham audio download,rudra kavacham in telugu,narayana kavacha,narayana kavacham with meaning,narayana kavacham explanation,narayana kavacham with lyrics,narayana kavacham with hindi lyrics,balaram purnima,narayana kavacham with english meaning,narayana kavacham with english lyrics,balaram mantra,banalinga kavacham

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *