Bhagavat Pratah Smarana Stotram lyrics in kannada

Bhagavat Pratah Smarana Stotram lyrics in kannada

Bhagavat Pratah Smarana Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 21T121716.774 1

ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ಫಣಿರಾಜತನೌ ಶಯಾನಂ
ನಾಗಾಮರಾಸುರನರಾದಿಜಗನ್ನಿದಾನಂ |
ವೇದೈಸ್ಸಹಾಗಮಗಣೈರುಪಗೀಯಮಾನಂ
ಕಾಂ ತಾರಕೇತನವತಾಂ ಪರಮಂ ವಿಧಾನಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭವಸಾಗರವಾರಿಪಾರಂ
ದೇವರ್ಷಿಸಿದ್ಧನಿವಹೈರ್ವಿಹಿತೋಪಹಾರಂ |
ಸಂದೃಪ್ತದಾನವಕದಂಬಮದಾಪಹಾರಂ
ಸೌಂದರ್ಯರಾಶಿ ಜಲರಾಶಿ ಸುತಾವಿಹಾರಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಶರದಂಬರಕಾಂತಿಕಾಂತಂ
ಪಾದಾರವಿಂದಮಕರಂದಜುಷಾಂ ಭವಾಂತಮ್ |
ನಾನಾವತಾರಹೃತಭೂಮಿಭರಂ ಕೃತಾಂತಂ
ಪಾಥೋಜಕಂಬುರಥಪಾದಕರಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ || ೩ ||

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

pratah smarana stotram,pratha smarami stotram in telugu,pratah smaran mantra,pratah smaranam,pratah smarana,shiva pratah smarana stotram,prathah smarana stotram,pratah smaran stotram,shiva pratah smaran stotram,prathah smarami hrudi samspura stotram telugu lyrics,shiv pratah smaran stotram,pratah smaran,shiva pratah smaran stotram with lyrics,shri chandi pratah smaran stotra,stotram,pratha smarana stotram,pratha smarana shiva stotram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *