Brahma Stotram in tamil

Brahma Stotram in tamil

Brahma Stotram in tamil

images 12 2

தே³வா ஊசு꞉ ।
ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநது³க்³தோ⁴த³தி⁴ விதா⁴யிநே ।
ப்³ரஹ்மதத்த்வதி³த்³ருக்ஷூணாம் ப்³ரஹ்மதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 1 ॥

கஷ்டஸம்ஸாரமக்³நாநாம் ஸம்ஸாரோத்தாரஹேதவே ।
ஸாக்ஷிணே ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸாக்ஷிஹீநாய தே நம꞉ ॥ 2 ॥

ஸர்வதா⁴த்ரே விதா⁴த்ரே ச ஸர்வத்³வந்த்³வாபஹாரிணே ।
ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வேஷாம் ஸாக்ஷிணே வை நமோ நம꞉ ॥ 3 ॥

பராத்பரவிஹீநாய பராய பரமேஷ்டி²நே ।
பரிஜ்ஞாநவதாமாத்தஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ ॥ 4 ॥

பத்³மஜாய பவித்ராய பத்³மநாப⁴ஸுதாய ச ।
பத்³மபுஷ்பை꞉ ஸுபூஜ்யாய நம꞉ பத்³மத⁴ராய ச ॥ 5 ॥

ஸுரஜ்யேஷ்டா²ய ஸூர்யாதி³தே³வதா த்ருப்திகாரிணே ।
ஸுராஸுரநராதீ³நாம் ஸுக²தா³ய நமோ நம꞉ ॥ 6 ॥

வேத⁴ஸே விஶ்வநேத்ராய விஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநரூபிணே ।
வேத³வேத்³யாய வேதா³ந்தநித⁴யே வை நமோ நம꞉ ॥ 7 ॥

வித⁴யே விதி⁴ஹீநாய விதி⁴வாக்யவிதா⁴யிநே ।
வித்⁴யுக்த கர்மநிஷ்டா²நாம் நமோ வித்³யாப்ரதா³யிநே ॥ 8 ॥

விரிஞ்சாய விஶிஷ்டாய விஶிஷ்டார்திஹராய ச ।
விஷண்ணாநாம் விஷாதா³ப்³தி⁴விநாஶாய நமோ நம꞉ ॥ 9 ॥

நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ஹிரண்யகி³ரிவர்திநே ।
ஹிரண்யதா³நலப்⁴யாய ஹிரண்யாதிப்ரியாய ச ॥ 10 ॥

ஶதாநநாய ஶாந்தாய ஶங்கரஜ்ஞாநதா³யிநே ।
ஶமாதி³ஸஹிதாயைவ ஜ்ஞாநதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 11 ॥

ஶம்ப⁴வே ஶம்பு⁴ப⁴க்தாநாம் ஶங்கராய ஶரீரிணாம் ।
ஶாங்கரஜ்ஞாநஹீநாநாம் ஶத்ரவே வை நமோ நம꞉ ॥ 12 ॥

நம꞉ ஸ்வயம்பு⁴வே நித்யம் ஸ்வயம் பூ⁴ப்³ரஹ்மதா³யிநே ।
ஸ்வயம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ஸ்வதந்த்ராய பராத்மநே ॥ 13 ॥

த்³ருஹிணாய து³ராசாரநிரதஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
து³꞉க²தா³யாந்யஜந்தூநாம் ஆத்மதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 14 ॥

வந்த்³யஹீநாய வந்த்³யாய வரதா³ய பரஸ்ய ச ।
வரிஷ்டா²ய வரிஷ்டா²நாம் சதுர்வக்த்ராய வை நம꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரஜாபதிஸமாக்²யாய ப்ரஜாநாம் பதயே நம꞉ ।
ப்ராஜாபத்யவிரக்தஸ்ய நம꞉ ப்ரஜ்ஞாப்ரதா³யிநே ॥ 16 ॥

பிதாமஹாய பித்ராதி³கல்பநாரஹிதாய ச ।
பிஶுநாக³ம்யதே³ஹாய பேஶலாய நமோ நம꞉ ॥ 17 ॥

ஜக³த்கர்த்ரே ஜக³த்³கோ³ப்த்ரே ஜக³த்³த⁴ந்த்ரே பராத்மநே ।
ஜக³த்³த்³ருஶ்யவிஹீநாய சிந்மாத்ரஜ்யோதிஷே நம꞉ ॥ 18 ॥

விஶ்வோத்தீர்ணாய விஶ்வாய விஶ்வஹீநாய ஸாக்ஷிணே ।
ஸ்வப்ரகாஶைகமாநாய நம꞉ பூர்ணபராத்மநே ॥ 19 ॥

ஸ்துத்யாய ஸ்துதிஹீநாய ஸ்தோத்ரரூபாய தத்த்வத꞉ ।
ஸ்தோத்ருணாமபி ஸர்வேஷாம் ஸுக²தா³ய நமோ நம꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஸ்காந்த³புராணே ஸூதஸம்ஹிதாயாம் தே³வக்ருத ப்³ரஹ்மஸ்தோத்ரம் ।

brahma,brahma mantra,brahma stotra,lord brahma,brahma gayatri mantra,brahma stotram,brahma deva stotram,songs in tamil,brahma gayatri mantra in tamil,brahma stotram in hindi,guru brahma stotra,lord brahma stotra,brahma stotram in sanskrit,brahman,latest songs in tamil,gayatri mantra of lord brahma,tamil,brahma dev,brahma suktam,brahma gayatri mantra tamil,brahma murari stotram,brahma stotram pdf,sri brahma stotram,brahma stotram meaning

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *