Brahma Stotram in tamil

Brahma Stotram in tamil

Brahma Stotram in tamil தே³வா ஊசு꞉ ।ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநது³க்³தோ⁴த³தி⁴ விதா⁴யிநே ।ப்³ரஹ்மதத்த்வதி³த்³ருக்ஷூணாம் ப்³ரஹ்மதா³ய நமோ நம꞉ ॥ 1…