Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada

Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada

Deena Bandhu Ashtakam lyrics in kannada

images 2023 12 20T230829.722 1

ಯಸ್ಮಾದಿದಂ ಜಗದುದೇತಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಂ
ಯಸ್ಮಿನ್ನವಸ್ಥಿತಮಶೇಷಮಶೇಷಮೂಲೇ |
ಯತ್ರೋಪಯಾತಿ ವಿಲಯಂ ಚ ಸಮಸ್ತಮಂತೇ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೧ ||

ಚಕ್ರಂ ಸಹಸ್ರಕರಚಾರು ಕರಾರವಿಂದೇ
ಗುರ್ವೀ ಗದಾ ದರವರಶ್ಚ ವಿಭಾತಿ ಯಸ್ಯ |
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಪೃಷ್ಠಪರಿರೋಪಿತಪಾದಪದ್ಮೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೨ ||

ಯೇನೋದ್ಧೃತಾ ವಸುಮತೀ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಗ್ನಾ
ನಗ್ನಾ ಚ ಪಾಂಡವವಧೂಃ ಸ್ಥಗಿತಾ ದುಕೂಲೈಃ |
ಸಮ್ಮೋಚಿತೋ ಜಲಚರಸ್ಯ ಮುಖಾದ್ಗಜೇಂದ್ರೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟಿವಶತಸ್ತು ಸುರಾಸ್ಸಮೃದ್ಧಿಂ
ಕೋಪೇಕ್ಷಣೇನ ದನುಜಾ ವಿಲಯಂ ವ್ರಜಂತಿ |
ಭೀತಾಶ್ಚರಂತಿ ಚ ಯತೋಽರ್ಕಯಮಾನಿಲಾದ್ಯಾಃ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೪ ||

ಗಾಯಂತಿ ಸಾಮಕುಶಲಾ ಯಮಜಂ ಮಖೇಷು
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಧೀರಮತಯೋ ಯತಯೋ ವಿವಿಕ್ತೇ |
ಪಶ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿಪುರುಷಾಃ ಪುರುಷಂ ಶರೀರೇ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೫ ||

ಆಕಾರರೂಪಗುಣಯೋಗವಿವರ್ಜಿತೋಽಪಿ
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪನನಿಮಿತ್ತಗೃಹೀತಮೂರ್ತಿಃ |
ಯಸ್ಸರ್ವಗೋಽಪಿ ಕೃತಶೇಷಶರೀರಶಯ್ಯೋ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೬ ||

ಯಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಮನಿದ್ರಮುನೀಂದ್ರಬೃಂದೈ-
ರಾರಾಧ್ಯತೇ ಭವದವಾನಲದಾಹಶಾಂತ್ಯೈ |
ಸರ್ವಾಪರಾಧಮವಿಚಿಂತ್ಯ ಮಮಾಖಿಲಾತ್ಮಾ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೭ ||

ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಪರಃ ಶ್ವಪಚೋಽಪಿ ಮಾನಂ
ಹಿತ್ವಾಖಿಲಂ ಕಲಿಮಲಂ ಭುವನಂ ಪುನಾತಿ |
ದಗ್ಧ್ವಾ ಮಮಾಘಮಖಿಲಂ ಕರುಣೇಕ್ಷಣೇನ
ದೃಗ್ಗೋಚರೋ ಭವತು ಮೇಽದ್ಯ ಸ ದೀನಬಂಧುಃ || ೮ ||

ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇನ ಭಾಷಿತಂ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಮ್ |

dhanvantari stotram in kannada,deena bandhu shiva songs in telugu,kannada devotional,deena bandhu,he deena bandhu,ashtakam,kannada,deena bandhu special song,vishnu sahasra naama in kannada,shri dina bandhu ashtakam,dhanvatari mantra in kannada,ganesh mantra in kannada,annapoorneshwari songs in kannada,worship songs in kannada,kannada live,deena bandhu vittahla jai,subramanya ashtakam,sri subramanya ashtakam,bhajan deen bandhu kripa sindhu govind

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *