Durvasana Pratikara Dasakam in telugu

Durvasana Pratikara Dasakam in telugu

Durvasana Pratikara Dasakam in telugu

images 26

ప్రాతర్వైదికకర్మతః తత్తదనుసద్వేదాన్తసచ్చిన్తయా
పశ్చాద్భారతమోక్షధర్మకథయా వాసిష్ఠరామాయణాత్ |
సాయం భాగవతార్థతత్త్వకథయా రాత్రౌ నిదిధ్యాసనాత్
కాలో గచ్ఛతు నః శరీరభరణం ప్రారబ్ధకాన్తార్పితమ్ || ౧ ||

అజ్ఞానం త్యజ హే మనో మమ సదా బ్రహ్మాత్మసద్భావనాత్
సంకల్పానఖిలానపి త్యజ జగన్మిథ్యాత్వ సమ్భావనాత్ |
కామం సాధనసాధనాశ్రమ పరిధ్యానాదజస్రం త్యజ
క్రోధం తు క్షమయా సదా జహి బలాల్లోభం తు సన్తోషతః || ౨ ||

జిహ్వోపస్థసుఖ సభ్రమం త్యజ మనఃపర్యన్త దుఃఖేక్షణాత్
పారుష్యం మృదుభాషణాత్త్యజ వృథాలాపశ్రమం మౌనతః |
దుస్సఙ్గం త్యజ సాధుసఙ్గమబలాద్గర్వం తు భఙ్గేక్షణాత్
నిన్దాదుఃఖ అనిన్ద్యదేవమునిభిర్నిన్దా కథా సంస్కృతేః || ౩ ||

నిద్రాం సాత్విక వస్తు సేవనతయా స్వప్నం సదా జాగరాత్
రోగాన్ జీర్ణసితాశనాద్దైన్యం మహాధైర్యతః |
అర్థానర్థ పరిగ్రహం చ వృథా సంసర్గ సన్త్యాగతః
స్త్రీ వాఞ్ఛాం దోషదర్శనబలాద్దుఃఖం సుఖాత్మేక్షణాత్ || ౪ ||

దారాసక్తిమనాదరాత్సుతధనాసక్తిం త్వనిత్యత్వతః
స్నేహం మోహ విసర్జనాత్కరుణయా నైష్ఠుర్యమన్తస్త్యజ |
ఔదాసీన్య సమాశ్రయాత్త్యజ సుహ్రున్మిత్రారి దుర్వాసనా
సర్వానర్థకరాన్ దశేన్ద్రియరిపూనేకాన్తవాసాన్ జహి || ౫ ||

ఆలస్యం త్వరయా శ్రమం శ్రమధియా తన్ద్రీం సముత్థానతః
భేద భ్రాన్త్యభేదదర్శనబలాత్తాం మిథ్యాత్వతః సత్యతామ్ |
మర్మోక్తిం నిజ మర్మ కర్మ కథయా క్రోధం స్వసామ్యేక్షణాత్
ఆక్రోశం కుశలోక్తితస్య చ మనశ్ఛిన్ద్యప్రమాదో భయమ్ || ౬ ||

భూతార్థస్మరణం వృథా భ్రమ ధియా ప్రాప్తం తు హానేక్షణాత్
భవ్యార్థవ్యసనం సదా త్యజ ప్రారబ్ధ చోద్యేక్షణాత్ |
శిష్టాశిష్ట జనక్రియాం వృథా చ కష్టానుసన్ధానతః
స్నేహాద్వేషమతిం సదా త్యజ జనం భస్మాంస్తథా సంస్మృతేః || ౭ ||

అధ్యాత్మాది భవం సదా త్యజ మనస్తాపం స్వభావేక్షణాత్
వైషమ్యం సమభావతః పరకథా విక్షేపమక్షోభతః |
ధిక్కారాది భవన్తు దుఃఖమనిశం తద్యోగ్యతా భావనాత్
తజ్ఞాతజ్ఞ శిశూన్క్షమస్వ కృపయా కర్మక్షయా తాడనమ్ || ౮ ||

ఆయుర్గచ్ఛతి పేటికామివ జలం సన్త్యజ్యదేహం జవాత్
గచ్ఛన్తీన్ద్రియశక్తయోఽపి కులటా యద్వన్నరం నిర్ధనమ్ |
ప్రజ్ఞాం గచ్ఛతి ధావదాహ సమయే నీడం మృగీపక్షివత్
జ్ఞాత్వా సర్వరమాశ్రయమాత్మ పదవీం దేహ వృథా మా కృతాః || ౯ ||

ధైర్యైరావత శాన్తి ధేను దమనా మన్దార వృక్షం సదా
మైత్ర్యాద్యప్సరసం వివేక తురగం సన్తోష చిన్తామణిమ్ |
ఆత్మజ్ఞాన మహామృతం సమరసం వైరాగ్య చన్ద్రోదయం
వేదాన్తార్ణవమాశ్రయన్ననుదినం సేవస్వ ముక్తి శ్రియమ్ || ౧౦ ||

ప్రసాదాద్దక్షిణామూర్తేః శృత్యాచార్య ప్రసాదతః |
దుర్వాసనా ప్రతీకార దశకం రచితం మయా ||

ఇతి స్వామి విద్యారణ్యవిరచితం దుర్వాసనాప్రతికారదశకం సంపూర్ణమ్ |

durvasana prathikara dasakam,durvasana prathikara,durbasana pratikar stotram,durvasana,guru dasakam,guru dasakam on periyava,balaperiyava guru dasakam,namakam,guru dasakam ms subbulakshmi,#swamishravananandsaraswati,#swamiakhandanandsaraswati,sahasranama,chandrashekharendra saraswati,chandrashekharendra saraswati shloka,sahasranama bhashyam,lalitha sahasranamam,lalitha sahasranama stotram,udayalur kalyanaraman,samavedam shanmukha sarma latest prvachanam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *