Durvasana Pratikara Dasakam in kannada

Durvasana Pratikara Dasakam in kannada

Durvasana Pratikara Dasakam in kannada

images 26 1

ಪ್ರಾತರ್ವೈದಿಕಕರ್ಮತಃ ತತ್ತದನುಸದ್ವೇದಾನ್ತಸಚ್ಚಿನ್ತಯಾ
ಪಶ್ಚಾದ್ಭಾರತಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಕಥಯಾ ವಾಸಿಷ್ಠರಾಮಾಯಣಾತ್ |
ಸಾಯಂ ಭಾಗವತಾರ್ಥತತ್ತ್ವಕಥಯಾ ರಾತ್ರೌ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಾತ್
ಕಾಲೋ ಗಚ್ಛತು ನಃ ಶರೀರಭರಣಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕಾನ್ತಾರ್ಪಿತಮ್ || ೧ ||

ಅಜ್ಞಾನಂ ತ್ಯಜ ಹೇ ಮನೋ ಮಮ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಸದ್ಭಾವನಾತ್
ಸಂಕಲ್ಪಾನಖಿಲಾನಪಿ ತ್ಯಜ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಮ್ಭಾವನಾತ್ |
ಕಾಮಂ ಸಾಧನಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಪರಿಧ್ಯಾನಾದಜಸ್ರಂ ತ್ಯಜ
ಕ್ರೋಧಂ ತು ಕ್ಷಮಯಾ ಸದಾ ಜಹಿ ಬಲಾಲ್ಲೋಭಂ ತು ಸನ್ತೋಷತಃ || ೨ ||

ಜಿಹ್ವೋಪಸ್ಥಸುಖ ಸಭ್ರಮಂ ತ್ಯಜ ಮನಃಪರ್ಯನ್ತ ದುಃಖೇಕ್ಷಣಾತ್
ಪಾರುಷ್ಯಂ ಮೃದುಭಾಷಣಾತ್ತ್ಯಜ ವೃಥಾಲಾಪಶ್ರಮಂ ಮೌನತಃ |
ದುಸ್ಸಙ್ಗಂ ತ್ಯಜ ಸಾಧುಸಙ್ಗಮಬಲಾದ್ಗರ್ವಂ ತು ಭಙ್ಗೇಕ್ಷಣಾತ್
ನಿನ್ದಾದುಃಖ ಅನಿನ್ದ್ಯದೇವಮುನಿಭಿರ್ನಿನ್ದಾ ಕಥಾ ಸಂಸ್ಕೃತೇಃ || ೩ ||

ನಿದ್ರಾಂ ಸಾತ್ವಿಕ ವಸ್ತು ಸೇವನತಯಾ ಸ್ವಪ್ನಂ ಸದಾ ಜಾಗರಾತ್
ರೋಗಾನ್ ಜೀರ್ಣಸಿತಾಶನಾದ್ದೈನ್ಯಂ ಮಹಾಧೈರ್ಯತಃ |
ಅರ್ಥಾನರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಚ ವೃಥಾ ಸಂಸರ್ಗ ಸನ್ತ್ಯಾಗತಃ
ಸ್ತ್ರೀ ವಾಞ್ಛಾಂ ದೋಷದರ್ಶನಬಲಾದ್ದುಃಖಂ ಸುಖಾತ್ಮೇಕ್ಷಣಾತ್ || ೪ ||

ದಾರಾಸಕ್ತಿಮನಾದರಾತ್ಸುತಧನಾಸಕ್ತಿಂ ತ್ವನಿತ್ಯತ್ವತಃ
ಸ್ನೇಹಂ ಮೋಹ ವಿಸರ್ಜನಾತ್ಕರುಣಯಾ ನೈಷ್ಠುರ್ಯಮನ್ತಸ್ತ್ಯಜ |
ಔದಾಸೀನ್ಯ ಸಮಾಶ್ರಯಾತ್ತ್ಯಜ ಸುಹ್ರುನ್ಮಿತ್ರಾರಿ ದುರ್ವಾಸನಾ
ಸರ್ವಾನರ್ಥಕರಾನ್ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯರಿಪೂನೇಕಾನ್ತವಾಸಾನ್ ಜಹಿ || ೫ ||

ಆಲಸ್ಯಂ ತ್ವರಯಾ ಶ್ರಮಂ ಶ್ರಮಧಿಯಾ ತನ್ದ್ರೀಂ ಸಮುತ್ಥಾನತಃ
ಭೇದ ಭ್ರಾನ್ತ್ಯಭೇದದರ್ಶನಬಲಾತ್ತಾಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವತಃ ಸತ್ಯತಾಮ್ |
ಮರ್ಮೋಕ್ತಿಂ ನಿಜ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಥಯಾ ಕ್ರೋಧಂ ಸ್ವಸಾಮ್ಯೇಕ್ಷಣಾತ್
ಆಕ್ರೋಶಂ ಕುಶಲೋಕ್ತಿತಸ್ಯ ಚ ಮನಶ್ಛಿನ್ದ್ಯಪ್ರಮಾದೋ ಭಯಮ್ || ೬ ||

ಭೂತಾರ್ಥಸ್ಮರಣಂ ವೃಥಾ ಭ್ರಮ ಧಿಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತು ಹಾನೇಕ್ಷಣಾತ್
ಭವ್ಯಾರ್ಥವ್ಯಸನಂ ಸದಾ ತ್ಯಜ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಚೋದ್ಯೇಕ್ಷಣಾತ್ |
ಶಿಷ್ಟಾಶಿಷ್ಟ ಜನಕ್ರಿಯಾಂ ವೃಥಾ ಚ ಕಷ್ಟಾನುಸನ್ಧಾನತಃ
ಸ್ನೇಹಾದ್ವೇಷಮತಿಂ ಸದಾ ತ್ಯಜ ಜನಂ ಭಸ್ಮಾಂಸ್ತಥಾ ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ || ೭ ||

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾದಿ ಭವಂ ಸದಾ ತ್ಯಜ ಮನಸ್ತಾಪಂ ಸ್ವಭಾವೇಕ್ಷಣಾತ್
ವೈಷಮ್ಯಂ ಸಮಭಾವತಃ ಪರಕಥಾ ವಿಕ್ಷೇಪಮಕ್ಷೋಭತಃ |
ಧಿಕ್ಕಾರಾದಿ ಭವನ್ತು ದುಃಖಮನಿಶಂ ತದ್ಯೋಗ್ಯತಾ ಭಾವನಾತ್
ತಜ್ಞಾತಜ್ಞ ಶಿಶೂನ್ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕೃಪಯಾ ಕರ್ಮಕ್ಷಯಾ ತಾಡನಮ್ || ೮ ||

ಆಯುರ್ಗಚ್ಛತಿ ಪೇಟಿಕಾಮಿವ ಜಲಂ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯದೇಹಂ ಜವಾತ್
ಗಚ್ಛನ್ತೀನ್ದ್ರಿಯಶಕ್ತಯೋಽಪಿ ಕುಲಟಾ ಯದ್ವನ್ನರಂ ನಿರ್ಧನಮ್ |
ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಗಚ್ಛತಿ ಧಾವದಾಹ ಸಮಯೇ ನೀಡಂ ಮೃಗೀಪಕ್ಷಿವತ್
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವರಮಾಶ್ರಯಮಾತ್ಮ ಪದವೀಂ ದೇಹ ವೃಥಾ ಮಾ ಕೃತಾಃ || ೯ ||

ಧೈರ್ಯೈರಾವತ ಶಾನ್ತಿ ಧೇನು ದಮನಾ ಮನ್ದಾರ ವೃಕ್ಷಂ ಸದಾ
ಮೈತ್ರ್ಯಾದ್ಯಪ್ಸರಸಂ ವಿವೇಕ ತುರಗಂ ಸನ್ತೋಷ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮ್ |
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಹಾಮೃತಂ ಸಮರಸಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಚನ್ದ್ರೋದಯಂ
ವೇದಾನ್ತಾರ್ಣವಮಾಶ್ರಯನ್ನನುದಿನಂ ಸೇವಸ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧೦ ||

ಪ್ರಸಾದಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೇಃ ಶೃತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ದುರ್ವಾಸನಾ ಪ್ರತೀಕಾರ ದಶಕಂ ರಚಿತಂ ಮಯಾ ||

ಇತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯವಿರಚಿತಂ ದುರ್ವಾಸನಾಪ್ರತಿಕಾರದಶಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

durvasana prathikara dasakam,durvasana prathikara,durbasana pratikar stotram,durvasana,guru dasakam,guru dasakam on periyava,balaperiyava guru dasakam,namakam,guru dasakam ms subbulakshmi,#swamishravananandsaraswati,#swamiakhandanandsaraswati,sahasranama,chandrashekharendra saraswati,chandrashekharendra saraswati shloka,sahasranama bhashyam,lalitha sahasranamam,lalitha sahasranama stotram,udayalur kalyanaraman,samavedam shanmukha sarma latest prvachanam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *