Gajendra Moksha 3 lyrics in telugu

Gajendra Moksha 3 lyrics in telugu

Gajendra Moksha 3 lyrics in telugu

images 2023 12 18T215516.237

శ్రీశుక ఉవాచ –
తదా దేవర్షిగంధర్వా బ్రహ్మేశానపురోగమాః |
ముముచుః కుసుమాసారం శంసంతః కర్మ తద్ధరేః || ౧ ||

నేదుర్దుందుభయో దివ్యా గంధర్వా ననృతుర్జగుః |
ఋషయశ్చారణాః సిద్ధాస్తుష్టువుః పురుషోత్తమమ్ || ౨ ||

యోఽసౌ గ్రాహః స వై సద్యః పరమాశ్చర్యరూపధృక్ |
ముక్తో దేవలశాపేన హూహూగంధర్వసత్తమః || ౩ ||

ప్రణమ్య శిరసాధీశముత్తమశ్లోకమవ్యయమ్ |
అగాయత యశోధామ కీర్తన్యగుణసత్కథమ్ || ౪ ||

సోఽనుకంపిత ఈశేన పరిక్రమ్య ప్రణమ్య తమ్ |
లోకస్య పశ్యతో లోకం స్వమాగాన్ముక్తకిల్బిషః || ౫ ||

గజేంద్రో భగవత్స్పర్శాద్విముక్తోఽజ్ఞానబంధనాత్ |
ప్రాప్తో భగవతో రూపం పీతవాసాశ్చతుర్భుజః || ౬ ||

స వై పూర్వమభూద్రాజా పాండ్యో ద్రవిడసత్తమః |
ఇంద్రద్యుమ్న ఇతి ఖ్యాతో విష్ణువ్రతపరాయణః || ౭ ||

స ఏకదాఽఽరాధనకాల ఆత్మవాన్
గృహీతమౌనవ్రతమీశ్వరం హరిమ్ |
జటాధరస్తాపస ఆప్లుతోఽచ్యుత-
-స్తమర్చయామాస కులాచలాశ్రమః || ౮ ||

యదృచ్ఛయా తత్ర మహాయశా మునిః
సమాగమచ్ఛిష్యగణైః పరిశ్రితః |
తం వీక్ష్య తూష్ణీమకృతార్హణాదికం
రహస్యుపాసీనమృషిశ్చుకోప హ || ౯ ||

తస్మా ఇమం శాపమదాదసాధు-
-రయం దురాత్మాఽకృతబుద్ధిరత్ర |
విప్రావమంతా విశతాం తమిస్రం
యథా గజః స్తబ్ధమతిః స ఏవ || ౧౦ ||

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఏవం శప్త్వా గతోఽగస్త్యో భగవాన్ నృప సానుగః |
ఇంద్రద్యుమ్నోఽపి రాజర్షిర్దిష్టం తదుపధారయన్ || ౧౧ ||

ఆపన్నః కౌంజరీం యోనిమాత్మస్మృతివినాశినీమ్ |
హర్యర్చనానుభావేన యద్గజత్వేఽప్యనుస్మృతిః || ౧౨ ||

ఏవం విమోక్ష్య గజయూథపమబ్జనాభ-
-స్తేనాపి పారిషదతాం గమితేన యుక్తః |
గంధర్వసిద్ధవిబుధైరనుగీయమాన
కర్మాఽద్భుతం స్వభువనం గరుడాసనోఽగాత్ || ౧౩ ||

ఏవం మహారాజ తవేరితో మయా
కృష్ణానుభావో గజరాజమోక్షణమ్ |
స్వర్గ్యం యశస్యం కలికల్మషాపహం
దుఃస్వప్ననాశం కురువర్య శృణ్వతామ్ || ౧౪ ||

అథానుకీర్తయన్త్యేతచ్ఛ్రేయస్కామా ద్విజాతయః |
శుచయః ప్రాతరుత్థాయ దుఃస్వప్నాద్యుపశాంతయే || ౧౫ ||

ఇదమాహ హరిః ప్రీతో గజేంద్రం కురుసత్తమ |
శృణ్వతాం సర్వభూతానాం సర్వభూతమయో విభుః || ౧౬ ||

శ్రీభగవానువాచ –
యే మాం త్వాం చ సరశ్చేదం గిరికందరకాననమ్ |
వేత్ర కీచక వేణూనాం గుల్మాని సురపాదపాన్ || ౧౭ ||

శృంగాణీమాని ధిష్ణ్యాని బ్రహ్మణో మే శివస్య చ |
క్షీరోదం మే ప్రియం ధామ శ్వేతద్వీపం చ భాస్వరమ్ || ౧౮ ||

శ్రీవత్సం కౌస్తుభం మాలాం గదాం కౌమోదకీం మమ |
సుదర్శనం పాంచజన్యం సుపర్ణం పతగేశ్వరమ్ || ౧౯ ||

శేషం చ మత్కలాం సూక్ష్మాం శ్రియం దేవీం మదాశ్రయామ్ |
బ్రహ్మాణం నారదమృషిం ధృవం ప్రహ్లాదమేవ చ || ౨౦ ||

మత్స్యకూర్మవరాహాద్యైరవతారైః కృతాని మే |
కర్మాణ్యనంతపుణ్యాని సూర్యం సోమం హుతాశనమ్ || ౨౧ ||

ప్రణవం సత్యమవ్యక్తం గోవిప్రాన్ధర్మమవ్యయమ్ |
దాక్షాయణీం ధర్మపత్నీం సోమకశ్యపయోరపి || ౨౨ ||

గంగాం సరస్వతీం నందాం కాళిందీం సితవారణామ్ |
ధ్రువం బ్రహ్మఋషీన్సప్త పుణ్యశ్లోకాంశ్చ మానవాన్ || ౨౩ ||

ఉత్థాయాపరరాత్రాం తే ప్రయతాః సుసమాహితాః |
స్మరంతి మమ రూపాణి ముచ్యంతే తేఽంహసోఽఖిలాత్ || ౨౪ ||

యే మాం స్తువంత్యనేనాంగ ప్రతిబుద్ధ్య నిశాత్యయే |
తేషాం ప్రాణాత్యయే చాహం దదామి విపులాం మతిమ్ || ౨౫ ||

శ్రీశుక ఉవాచ –
ఇత్యాదిశ్య హృషీకేశః ప్రాధ్మాయ జలజోత్తమమ్ |
హర్షయన్విబుధానీకమారురోహ ఖగాధిపమ్ || ౨౬ ||

రాజన్నుదితమే తత్తే హరేః కర్మాఘనాశనమ్ |
గజేంద్రమోక్షణం దివ్యం రైవతం త్వంతరం శృణు || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే అష్టమస్కంధే చతుర్థోఽధ్యాయః || ౪ ||

gajendra moksham,gajendra moksham telugu,gajendra moksha,gajendra moksham in telugu,gajendra moksha stotram,gajendra moksha stotra,gajendra moksham story in telugu,gajendra moksham audio in telugu,gajendra moksh,gajendra moksham dance,gajendra moksham by chaganti,gajendra moksha stotra in hindi,gajendra mokesha stuti in telugu lyrics,gajendra moksha path,gajendra moksham stotram,gajendra,gajendra moksham story,gajendra moksham telugu padyalu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *