Nitya Parayana Slokas in telugu

Nitya Parayana Slokas in telugu

Nitya Parayana Slokas in telugu

images 43

(నిద్రలేవగానే)
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యే సరస్వతీ |
కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనమ్ ||
సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే ||

ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ |
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ||

బ్రహ్మా మురారిస్త్రిపురాంతకారీ |
భానుశ్శశీ భూమిసుతో బుధశ్చ ||
గురుశ్చ శుక్రః శని రాహు కేతవః |
కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతమ్ ||

కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే |
ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః ||

(స్నానం చేయునపుడు)
గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదవరి సరస్వతి |
నర్మదే సింధు కావేర్యౌ జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
గంగా గంగేతి యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి |
ముచ్యతే సర్వ పాపాభ్యో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ||
అంబ త్వద్దర్శనాన్ముక్తిః న జానే స్నానజం ఫలమ్ |
స్వర్గారోహణ సోపానం మహాపుణ్య తరంగిణీం |
వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికామ్ ||
గంగే మాం పునీహి |

(సూర్యుని దర్శించునపుడు)
బ్రహ్మ స్వరూపముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాయం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్ ||

(విదియ [ద్వితీయ] చంద్రుని దర్శించునపుడు)
క్షీరసాగర సంపన్న లక్ష్మీ ప్రియ సహోదర |
హిరణ్యమకుటాభాస్వద్బాలచంద్ర నమోఽస్తు తే ||

(తులసీమాతకు నమస్కరిస్తూ)
యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః |
యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసి త్వాం నమామ్యహమ్ ||
నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే |
నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సంపత్ప్రదాయిని ||

(తులసి దళములు గ్రహించునపుడు)
తులస్యమృతజన్మాసి సదా త్వం కేశవప్రియే |
కేశవార్థం చినోమి త్వాం క్షమస్వ హరివల్లభే

(అశ్వత్థవృక్షమునకు నమస్కరించునపుడు)
మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతః శివరూపాయ వృక్షరాజాయ తే నమః ||

(భోజనమునకు ముందు)
అహం వైశ్వానరోభూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |
ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా ||

(ఏకశ్లోకీ రామాయణం)
ఆదౌ రామ తపోవనాది గమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ |
వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ ||
వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ |
పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||

(ఏకశ్లోకీ భాగవతం)
ఆదౌ దేవకిదేవి గర్భజననం గోపీ గృహేవర్ధనం |
మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్ధారణమ్ ||
కంసచ్ఛేదన కౌరవాది హననం కుంతీసుతాపాలనం |
హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీకృష్ణలీలామృతమ్ ||

(ఏకశ్లోకీ భారతం)
ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహేదాహనం |
ద్యూతశ్రీహరణం వనే విచరణం మత్స్యాలయే వర్తనమ్ ||
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం |
భీష్మద్రోణసుయోధనాదిమథనం హ్యేతన్మహాభారతమ్ ||

(నాగస్తోత్రం)
నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే ధరణీధర |
నమస్తే సర్వనాగేంద్ర ఆదిశేష నమోఽస్తు తే ||

(యజ్ఞేశ్వర ప్రార్థన)
నమస్తే యజ్ఞభోక్త్రే చ నమస్తే హవ్యవాహన |
నమస్తే వీతిహోత్రాయ సప్తజిహ్వాయ తే నమః ||

(ఔషధమును సేవించునపుడు)
అచ్యుతానంద గోవింద నామోచ్ఛారణ భేషజాత్ |
నశ్యంతి సకలా రోగాః సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ ||
శరీరే జర్జరీ భూతే వ్యాధిగ్రస్తే కళేబరే |
ఔషధం జాహ్నవీతోయం వైద్యో నారాయణో హరిః ||

(ప్రయాణమునకు బయలుదేరునపుడు)
యః శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా |
తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయ మంగళమ్ ||
నారాయణ నారాయణ నారాయణ ||

(దీపం వెలిగించిన పిదప)
దీపం జ్యోతిః పరంబ్రహ్మ దీపం సర్వ తమోఽపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోఽస్తు తే ||

శుభం కరోతు కళ్యాణం ఆరోగ్యం సుఖ సంపదమ్ |
శత్రుబుద్ధివినాశం చ దీప జ్యోతిర్నమోఽస్తు తే ||

(నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు)
రామం స్కందం హనూమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యం దుఃస్వప్నం తస్య నశ్యతి ||
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతాః |
యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే
శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ||

(చెడు కల వచ్చినపుడు)
బ్రహ్మాణం శంకరం విష్ణుం యమం రామం దనుం బలిమ్ |
సప్తైతాన్ సంస్మరేన్నిత్యం దుఃస్వప్నం తస్య నశ్యతి ||

(కలిదోష నివారణం)
కర్కోటకస్య నాగస్య దమయంత్యా నలస్య చ |
ఋతుపర్ణస్య రాజర్షేః కీర్తనం కలి నాశనమ్ ||

(శమీ వృక్షమును దర్శించునపుడు)
శమీ శమయతే పాపం శమీ శతృవినాశినీ |
అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శినీ ||

(దారిద్ర్య దుఃఖ నివారణకు)
దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజంతోః |
స్వస్థైః స్మృతామతిమతీవ శుభాం దదాసి ||
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా |
సర్వోపకారకరణాయ సదార్ద్రచిత్తా ||

(ఆపద నివారణకు)
ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

(కలికల్మషనాశన మహామంత్రము)
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే |
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ||

nitya parayana slokas in telugu,slokas in telugu,#nitya parayana slokas in telugu,nitya parayana slokas,nithya parayana slokas,nityaparayana slokas in telugu,nitya parayana slokams,nitya parayana slokams in telugu,morning slokas in telugu,telugu mantras and slokas,nitya slokas in telugu,nitya parayanam in telugu,nitya parayana stotram in telugu,nitya pooja slokas in telugu,nitya slokas,slokas,narayana stotram in telugu,slokas and mantras in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *