February 21, 2024

Ruchi Kruta Pitru Stotram in tamil

images 10 2

ருசிருவாச ।
நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ப⁴க்த்யா யே வஸந்த்யதி⁴தே³வதா꞉ ।
தே³வைரபி ஹி தர்ப்யந்தே யே ஶ்ராத்³தே⁴ஷு ஸ்வதோ⁴த்தரை꞉ ॥ 1 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஸ்வர்கே³ யே தர்ப்யந்தே மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
ஶ்ராத்³தை⁴ர்மநோமயைர்ப⁴க்த்யா பு⁴க்திமுக்திமபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ॥ 2 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஸ்வர்கே³ ஸித்³தா⁴꞉ ஸந்தர்பயந்தி யாந் ।
ஶ்ராத்³தே⁴ஷு தி³வ்யை꞉ ஸகலைருபஹாரைரநுத்தமை꞉ ॥ 3 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ப⁴க்த்யா யே(அ)ர்ச்யந்தே கு³ஹ்யகைர்தி³வி ।
தந்மயத்வேந வாஞ்ச²த்³பி⁴ர்ருத்³தி⁴ர்யாத்யந்திகீம் பராம் ॥ 4 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் மர்த்யைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
ஶ்ராத்³தே⁴ஷு ஶ்ரத்³த⁴யாபீ⁴ஷ்டலோகபுஷ்டிப்ரதா³யிந꞉ ॥ 5 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் விப்ரைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
வாஞ்சி²தாபீ⁴ஷ்டலாபா⁴ய ப்ராஜாபத்யப்ரதா³யிந꞉ ॥ 6 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் யே வை தர்ப்யந்தே(அ)ரண்யவாஸிபி⁴꞉ ।
வந்யை꞉ ஶ்ராத்³தை⁴ர்யதாஹாரைஸ்தபோநிர்தூ⁴தகல்மஷை꞉ ॥ 7 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் விப்ரைர்நைஷ்டி²கைர்த⁴ர்மசாரிபி⁴꞉ ।
யே ஸம்யதாத்மபி⁴ர்நித்யம் ஸந்தர்ப்யந்தே ஸமாதி⁴பி⁴꞉ ॥ 8 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴ ராஜந்யாஸ்தர்பயந்தி யாந் ।
கவ்யைரஶேஷைர்விதி⁴வல்லோகத்³வயப²லப்ரதா³ந் ॥ 9 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் வைஶ்யைரர்ச்யந்தே பு⁴வி யே ஸதா³ ।
ஸ்வகர்மாபி⁴ரதைர்நித்யம் புஷ்பதூ⁴பாந்நவாரிபி⁴꞉ ॥ 10 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தே⁴ ஶூத்³ரைரபி ச ப⁴க்தித꞉ ।
ஸந்தர்ப்யந்தே ஜக³த்க்ருத்ஸ்நம் நாம்நா க்²யாதா꞉ ஸுகாளிந꞉ ॥ 11 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தே⁴ பாதாலே யே மஹாஸுரை꞉ ।
ஸந்தர்ப்யந்தே ஸுதா⁴ஹாராஸ்த்யக்தத³ம்ப⁴மதை³꞉ ஸதா³ ॥ 12 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴ரர்ச்யந்தே யே ரஸாதலே ।
போ⁴கை³ரஶேஷைர்விதி⁴வந்நாகை³꞉ காமாநபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

நமஸ்யே(அ)ஹம் பித்ரூந் ஶ்ராத்³தை⁴꞉ ஸர்பை꞉ ஸந்தர்பிதாந்ஸதா³ ।
தத்ரைவ விதி⁴வந்மந்த்ரபோ⁴க³ஸம்பத்ஸமந்விதை꞉ ॥ 14 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே நிவஸந்தி ஸாக்ஷா-
-த்³யே தே³வலோகே(அ)த² மஹீதலே வா ।
ததா²(அ)ந்தரிக்ஷே ச ஸுராரிபூஜ்யா-
-ஸ்தே மே ப்ரதீச்ச²ந்து மநோபநீதம் ॥ 15 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே பரமார்த²பூ⁴தா
யே வை விமாநே நிவஸந்த்யமூர்தா꞉ ।
யஜந்தி யாநஸ்தமலைர்மநோபி⁴-
-ர்யோகீ³ஶ்வரா꞉ க்லேஶவிமுக்திஹேதூந் ॥ 16 ॥

பித்ரூந்நமஸ்யே தி³வி யே ச மூர்தா꞉
ஸ்வதா⁴பு⁴ஜ꞉ காம்யப²லாபி⁴ஸந்தௌ⁴ ।
ப்ரதா³நஶக்தா꞉ ஸகலேப்ஸிதாநாம்
விமுக்திதா³ யே(அ)நபி⁴ஸம்ஹிதேஷு ॥ 17 ॥

த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதர꞉ ஸமஸ்தா
இச்சா²வதாம் யே ப்ரதி³ஶந்தி காமாந் ।
ஸுரத்வமிந்த்³ரத்வமிதோ(அ)தி⁴கம் வா
க³ஜாஶ்வரத்நாநி மஹாக்³ருஹாணி ॥ 18 ॥

ஸோமஸ்ய யே ரஶ்மிஷு யே(அ)ர்கபி³ம்பே³
ஶுக்லே விமாநே ச ஸதா³ வஸந்தி ।
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதரோ(அ)ந்நதோயை-
-ர்க³ந்தா⁴தி³நா புஷ்டிமிதோ வ்ரஜந்து ॥ 19 ॥

யேஷாம் ஹுதே(அ)க்³நௌ ஹவிஷா ச த்ருப்தி-
-ர்யே பு⁴ஞ்ஜதே விப்ரஶரீரஸம்ஸ்தா²꞉ ।
யே பிண்ட³தா³நேந முத³ம் ப்ரயாந்தி
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்பிதரோ(அ)ந்நதோயை꞉ ॥ 20 ॥

யே க²ட்³க³மாம்ஸேந ஸுரைரபீ⁴ஷ்டை꞉
க்ருஷ்ணைஸ்திலைர்தி³வ்ய மநோஹரைஶ்ச ।
காலேந ஶாகேந மஹர்ஷிவர்யை꞉
ஸம்ப்ரீணிதாஸ்தே முத³மத்ர யாந்து ॥ 21 ॥

கவ்யாந்யஶேஷாணி ச யாந்யபீ⁴ஷ்டா-
-ந்யதீவ தேஷாம் மம பூஜிதாநாம் ।
தேஷாஞ்ச ஸாந்நித்⁴யமிஹாஸ்து புஷ்ப-
-க³ந்தா⁴ம்பு³போ⁴ஜ்யேஷு மயா க்ருதேஷு ॥ 22 ॥

தி³நே தி³நே யே ப்ரதிக்³ருஹ்ணதே(அ)ர்சாம்
மாஸாந்தபூஜ்யா பு⁴வி யே(அ)ஷ்டகாஸு ।
யே வத்ஸராந்தே(அ)ப்⁴யுத³யே ச பூஜ்யா꞉
ப்ரயாந்து தே மே பிதரோ(அ)த்ர துஷ்டிம் ॥ 23 ॥

பூஜ்யா த்³விஜாநாம் குமுதே³ந்து³பா⁴ஸோ
யே க்ஷத்ரியாணாம் ஜ்வலநார்கவர்ணா꞉ ।
ததா² விஶாம் யே கநகாவதா³தா
நீலீப்ரபா⁴꞉ ஶூத்³ரஜநஸ்ய யே ச ॥ 24 ॥

தே(அ)ஸ்மிந்ஸமஸ்தா மம புஷ்பக³ந்த⁴-
-தூ⁴பாம்பு³போ⁴ஜ்யாதி³நிவேத³நேந ।
ததா²(அ)க்³நிஹோமேந ச யாந்தி த்ருப்திம்
ஸதா³ பித்ருப்⁴ய꞉ ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தேப்⁴ய꞉ ॥ 25 ॥

யே தே³வபூர்வாண்யபி⁴த்ருப்திஹேதோ-
-ரஶ்நந்தி கவ்யாநி ஶுபா⁴ஹ்ருதாநி ।
த்ருப்தாஶ்ச யே பூ⁴திஸ்ருஜோ ப⁴வந்தி
த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தேப்⁴ய꞉ ॥ 26 ॥

ரக்ஷாம்ஸி பூ⁴தாந்யஸுராம்ஸ்ததோ²க்³ரா-
-ந்நிர்நாஶயந்து த்வஶிவம் ப்ரஜாநாம் ।
ஆத்³யா꞉ ஸுராணாமமரேஶபூஜ்யா-
-ஸ்த்ருப்யந்து தே(அ)ஸ்மிந்ப்ரணதோ(அ)ஸ்மிதேப்⁴ய꞉ ॥ 27 ॥

அக்³நிஸ்வாத்தா ப³ர்ஹிஷத³ ஆஜ்யபா꞉ ஸோமபாஸ்ததா² ।
வ்ரஜந்து த்ருப்திம் ஶ்ராத்³தே⁴(அ)ஸ்மிந்பிதரஸ்தர்பிதா மயா ॥ 28 ॥

அக்³நிஸ்வாத்தா꞉ பித்ருக³ணா꞉ ப்ராசீம் ரக்ஷந்து மே தி³ஶம் ।
ததா² ப³ர்ஹிஷத³꞉ பாந்து யாம்யாம் மே பிதர꞉ ஸதா³ ।
ப்ரதீசீமாஜ்யபாஸ்தத்³வது³தீ³சீமபி ஸோமபா꞉ ॥ 29 ॥

ரக்ஷோபூ⁴தபிஶாசேப்⁴யஸ்ததை²வாஸுரதோ³ஷத꞉ ।
ஸர்வத꞉ பிதரோ ரக்ஷாம் குர்வந்து மம நித்யஶ꞉ ॥ 30 ॥

விஶ்வோ விஶ்வபு⁴கா³ராத்⁴யோ த⁴ர்மோ த⁴ந்ய꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருத்³பூ⁴தி꞉ பித்ரூணாம் யே க³ணா நவ ॥ 31 ॥

கல்யாண꞉ கல்யத³꞉ கர்தா கல்ய꞉ கல்யதராஶ்ரய꞉ ।
கல்யதாஹேதுரநக⁴꞉ ஷடி³மே தே க³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 32 ॥

வரோ வரேண்யோ வரத³ஸ்துஷ்டித³꞉ புஷ்டித³ஸ்ததா² ।
விஶ்வபாதா ததா² தா⁴தா ஸப்தைதே ச க³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 33 ॥

மஹாந்மஹாத்மா மஹிதோ மஹிமாவாந்மஹாப³ல꞉ ।
க³ணா꞉ பஞ்ச ததை²வைதே பித்ரூணாம் பாபநாஶநா꞉ ॥ 34 ॥

ஸுக²தோ³ த⁴நத³ஶ்சாந்யோ த⁴ர்மதோ³(அ)ந்யஶ்ச பூ⁴தித³꞉ ।
பித்ரூணாம் கத்²யதே சைவ ததா² க³ணசதுஷ்டயம் ॥ 35 ॥

ஏகத்ரிம்ஶத்பித்ருக³ணா யைர்வ்யாப்தமகி²லம் ஜக³த் ।
த ஏவாத்ர பித்ருக³ணாஸ்துஷ்யந்து ச மதா³ஹிதம் ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீ க³ருட³புராணே ஊநநவதிதமோ(அ)த்⁴யாயே ருசிக்ருத பித்ரு ஸ்தோத்ரம் ।

pitru stotra,ruchi kruta pitru stotram,pitru stotram,pitru paksha,pitru stotram in tamil,pitru stotra in hindi,pitru stotra in tamil,pitru stotra lyrics,pitru devata stotram,pitru dosh nivaran stotra,ruchi kruta pitru stotram (garuda puranam),pitru suktam,pitru stotram in hindi,pitru stotram in telagu,pitru stotram in telugu,pitru stotra marathi,ruchi krut pitru stotra,ruchi krit pitru stotra,pitru devatha stotram in telugu,pitru stotra path

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!