Saranagati Gadyam lyrics in tamil

Saranagati Gadyam lyrics in tamil

Saranagati Gadyam lyrics in tamil

images 2023 12 20T112438.037 2

யோ நித்யமச்யுதபதா³ம்பு³ஜயுக்³மருக்ம
வ்யாமோஹதஸ்ததி³தராணி த்ருணாய மேநே ।
அஸ்மத்³கு³ரோர்ப⁴க³வதோ(அ)ஸ்ய த³யைகஸிந்தோ⁴꞉
ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

வந்தே³ வேதா³ந்தகர்பூரசாமீகர கரண்ட³கம் ।
ராமாநுஜார்யமார்யாணாம் சூடா³மணிமஹர்நிஶம் ॥

ஓம் ॥ ப⁴க³வந்நாராயணாபி⁴மதாநுரூப ஸ்வரூபரூப கு³ணவிப⁴வைஶ்வர்ய ஶீலாத்³யநவதி⁴காதிஶய அஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணாம் பத்³மவநாலயாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரியம் தே³வீம் நித்யாநபாயிநீம் நிரவத்³யாம் தே³வதே³வதி³வ்யமஹிஷீம் அகி²லஜக³ந்மாதரம் அஸ்மந்மாதரம் அஶரண்யஶரண்யாம் அநந்யஶரண꞉ ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ॥

பாரமார்தி²க ப⁴க³வச்சரணாரவிந்த³ யுக³லைகாந்திகாத்யந்திக பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்திக்ருத பரிபூர்ணாநவரத நித்யவிஶத³தமாநந்ய ப்ரயோஜநாநவதி⁴காதிஶய ப்ரிய ப⁴க³வத³நுப⁴வஜநிதாநவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சித அஶேஷஶேஷதைகரதிரூப நித்யகைங்கர்யப்ராப்த்யபேக்ஷயா பாரமார்தி²கீ ப⁴க³வச்சரணாரவிந்த³ ஶரணாக³தி꞉ யதா²வஸ்தி²தா அவிரதா(அ)ஸ்து மே ॥

அஸ்து தே । தயைவ ஸர்வம் ஸம்பத்ஸ்யதே ॥

அகி²லஹேயப்ரத்யநீக கல்யாணைகதாந, ஸ்வேதர ஸமஸ்தவஸ்துவிலக்ஷணாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தை³கஸ்வரூப, ஸ்வாபி⁴மதாநுரூபைகரூபாசிந்த்ய தி³வ்யாத்³பு⁴த நித்யநிரவத்³ய நிரதிஶயௌஜ்ஜ்வல்ய ஸௌந்த³ர்ய ஸௌக³ந்த்⁴ய ஸௌகுமார்ய லாவண்ய யௌவநாத்³யநந்தகு³ணநிதி⁴ தி³வ்யரூப, ஸ்வாபா⁴விகாநவதி⁴காதிஶய ஜ்ஞாந ப³லைஶ்வர்ய வீர்ய ஶக்தி தேஜஸ்ஸௌஶீல்ய வாத்ஸல்ய மார்த³வார்ஜவ ஸௌஹார்த³ ஸாம்ய காருண்ய மாது⁴ர்ய கா³ம்பீ⁴ர்யௌதா³ர்ய சாதுர்ய ஸ்தை²ர்ய தை⁴ர்ய ஶௌர்ய பராக்ரம ஸத்யகாம ஸத்யஸங்கல்ப க்ருதித்வ க்ருதஜ்ஞதாத்³யஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணௌக⁴ மஹார்ணவ,
ஸ்வோசித விவித⁴ விசித்ராநந்தாஶ்சர்ய நித்ய நிரவத்³ய நிரதிஶய ஸுக³ந்த⁴ நிரதிஶய ஸுக²ஸ்பர்ஶ நிரதிஶயௌஜ்ஜ்வல்ய கிரீட மகுட சூடா³வதம்ஸ மகரகுண்ட³ல க்³ரைவேயக ஹார கேயூர கடக ஶ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துப⁴ முக்தாதா³மோத³ரப³ந்த⁴ந பீதாம்ப³ர காஞ்சீகு³ண நூபுராத்³யபரிமித தி³வ்யபூ⁴ஷண, ஸ்வாநுரூபாசிந்த்யஶக்தி ஶங்க²சக்ரக³தா³(அ)ஸி ஶார்ங்கா³த்³யஸங்க்²யேய
நித்யநிரவத்³ய நிரதிஶய கல்யாணதி³வ்யாயுத⁴,
ஸ்வாபி⁴மத நித்யநிரவத்³யாநுரூப ஸ்வரூபரூபகு³ண விப⁴வைஶ்வர்ய ஶீலாத்³யநவதி⁴காதிஶயாஸங்க்²யேய கல்யாணகு³ணக³ணஶ்ரீவல்லப⁴, ஏவம்பூ⁴த பூ⁴மிநீலாநாயக, ஸ்வச்ச²ந்தா³நுவர்தி ஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்திபே⁴தா³ஶேஷ ஶேஷதைகரதிரூப
நித்யநிரவத்³யநிரதிஶய ஜ்ஞாந க்ரியைஶ்வர்யாத்³யநந்த கல்யாணகு³ணக³ண ஶேஷ ஶேஷாஶந
க³ருட³ப்ரமுக² நாநாவிதா⁴நந்த பரிஜந பரிசாரிகா பரிசரித சரணயுக³ல, பரமயோகி³ வாங்மநஸா(அ)பரிச்சே²த்³ய ஸ்வரூப ஸ்வபா⁴வ ஸ்வாபி⁴மத விவித⁴விசித்ராநந்தபோ⁴க்³ய போ⁴கோ³பகரண போ⁴க³ஸ்தா²ந ஸம்ருத்³தா⁴நந்தாஶ்சர்யாநந்த மஹாவிப⁴வாநந்த பரிமாண நித்ய நிரவத்³ய நிரதிஶய ஶ்ரீவைகுண்ட²நாத², ஸ்வஸங்கல்பாநுவிதா⁴யி ஸ்வரூபஸ்தி²தி ப்ரவ்ருத்தி ஸ்வஶேஷதைகஸ்வபா⁴வ ப்ரக்ருதி புருஷ காலாத்மக விவித⁴ விசித்ராநந்த போ⁴க்³ய போ⁴க்த்ருவர்க³ போ⁴கோ³பகரண போ⁴க³ஸ்தா²நரூப
நிகி²லஜக³து³த³ய விப⁴வ லயலீல, ஸத்யகாம, ஸத்யஸங்கல்ப, பரப்³ரஹ்மபூ⁴த, புருஷோத்தம,மஹாவிபூ⁴தே,

ஶ்ரீமந் நாராயண, வைகுண்ட²நாத², அபார காருண்ய ஸௌஶீல்ய வாத்ஸல்யௌதா³ர்யைஶ்வர்ய ஸௌந்த³ர்ய மஹோத³தே⁴, அநாலோசிதவிஶேஷாஶேஷலோக ஶரண்ய, ப்ரணதார்திஹர, ஆஶ்ரித வாத்ஸல்யைகஜலதே⁴, அநவரதவிதி³த நிகி²லபூ⁴தஜாதயாதா²த்ம்ய, அஶேஷசராசரபூ⁴த நிகி²லநியமந நிரத, அஶேஷசித³சித்³வஸ்து ஶேஷிபூ⁴த, நிகி²லஜக³தா³தா⁴ர, அகி²லஜக³த்ஸ்வாமிந், அஸ்மத்ஸ்வாமிந், ஸத்யகாம,
ஸத்யஸங்கல்ப, ஸகலேதரவிலக்ஷண, அர்தி²கல்பக, ஆபத்ஸக², ஶ்ரீமந், நாராயண, அஶரண்யஶரண்ய, அநந்யஶரணஸ்த்வத்பாதா³ரவிந்த³ யுக³லம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ॥

அத்ர த்³வயம் ।

பிதரம் மாதரம் தா³ராந் புத்ராந் ப³ந்தூ⁴ந் ஸகீ²ந் கு³ரூந் ।
ரத்நாநி த⁴நதா⁴ந்யாநி க்ஷேத்ராணி ச க்³ருஹாணி ச ॥ 1

ஸர்வத⁴ர்மாம்ஶ்ச ஸந்த்யஜ்ய ஸர்வகாமாம்ஶ்ச ஸாக்ஷராந் ।
லோகவிக்ராந்தசரணௌ ஶரணம் தே(அ)வ்ரஜம் விபோ⁴ ॥ 2

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச கு³ருஸ்த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்³யா த்³ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வதே³வ ॥ 3

பிதா(அ)ஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய
த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச கு³ருர்க³ரீயாந் ।
ந த்வத்ஸமோ(அ)ஸ்த்யப்⁴யதி⁴க꞉ குதோ(அ)ந்யோ
லோகத்ரயே(அ)ப்யப்ரதிமப்ரபா⁴வ ॥ 4

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதா⁴ய காயம்
ப்ரஸாத³யே த்வாமஹமீஶமீட்³யம் ।
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகே²வ ஸக்²யு꞉
ப்ரிய꞉ ப்ரியாயார்ஹஸி தே³வ ஸோடு⁴ம் ॥

மநோவாக்காயைரநாதி³கால ப்ரவ்ருத்தாநந்தாக்ருத்யகரண க்ருத்யாகரண ப⁴க³வத³பசார பா⁴க³வதாபசாராஸஹ்யாபசாரரூப நாநாவிதா⁴நந்தாபசாராந் ஆரப்³த⁴கார்யாந் அநாரப்³த⁴கார்யாந் க்ருதாந் க்ரியமாணாந் கரிஷ்யமாணாம்ஶ்ச ஸர்வாநஶேஷத꞉ க்ஷமஸ்வ ।

அநாதி³காலப்ரவ்ருத்தவிபரீத ஜ்ஞாநமாத்மவிஷயம் க்ருத்ஸ்ந ஜக³த்³விஷயம் ச விபரீதவ்ருத்தம் சாஶேஷவிஷயமத்³யாபி வர்தமாநம் வர்திஷ்யமாணம் ச ஸர்வம் க்ஷமஸ்வ ।

மதீ³யாநாதி³கர்ம ப்ரவாஹப்ரவ்ருத்தாம் ப⁴க³வத்ஸ்வரூப திரோதா⁴நகரீம் விபரீதஜ்ஞாநஜநநீம் ஸ்வவிஷயாயாஶ்ச போ⁴க்³யபு³த்³தே⁴ர்ஜநநீம் தே³ஹேந்த்³ரியத்வேந போ⁴க்³யத்வேந ஸூக்ஷ்மரூபேண சாவஸ்தி²தாம் தை³வீம் கு³ணமயீம் மாயாம் தா³ஸபூ⁴தம் ஶரணாக³தோ(அ)ஸ்மி தவாஸ்மி தா³ஸ꞉ இதி வக்தாரம் மாம் தாரய ।

தேஷாம் ஜ்ஞாநீ நித்யயுக்த꞉ ஏகப⁴க்திர்விஶிஷ்யதே ।
ப்ரியோ ஹி ஜ்ஞாநிநோ(அ)த்யர்த²மஹம் ஸ ச மம ப்ரிய꞉ ॥

உதா³ரா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஜ்ஞாநீ த்வாத்மைவ மே மதம் ।
ஆஸ்தி²த꞉ ஸ ஹி யுக்தாத்மா மாமேவாநுத்தமாம் க³திம் ॥

ப³ஹூநாம் ஜந்மநாமந்தே ஜ்ஞாநவாந்மாம் ப்ரபத்³யதே ।
வாஸுதே³வ꞉ ஸர்வமிதி ஸ மஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴꞉ ॥

இதி ஶ்லோகத்ரயோதி³தஜ்ஞாநிநம் மாம் குருஷ்வ ।

புருஷ꞉ ஸ பர꞉ பார்த² ப⁴க்த்யா லப்⁴யஸ்த்வநந்யயா ।
ப⁴க்த்யா த்வநந்யயா ஶக்ய꞉ மத்³ப⁴க்திம் லப⁴தே பராம் ।
இதி ஸ்தா²நத்ரயோதி³த பரப⁴க்தியுக்தம் மாம் குருஷ்வ ।

பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்த்யேகஸ்வபா⁴வம் மாம் குருஷ்வ ।
பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்திக்ருத பரிபூர்ணாநவரத நித்யவிஶத³தமாநந்ய ப்ரயோஜநாநவதி⁴காதிஶய ப்ரிய ப⁴க³வத³நுப⁴வோ(அ)ஹம் ததா²வித⁴ ப⁴க³வத³நுப⁴வ ஜநிதாநவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சிதாஶேஷ ஶேஷதைகரதிரூப நித்யகிங்கரோ ப⁴வாநி ।

ஏவம்பூ⁴த மத்கைங்கர்யப்ராப்த்யுபாயதயா(அ)வக்லுப்தஸமஸ்த வஸ்துவிஹீநோ(அ)பி, அநந்த தத்³விரோதி⁴பாபாக்ராந்தோ(அ)பி, அநந்த மத³பசாரயுக்தோ(அ)பி, அநந்த மதீ³யாபசாரயுக்தோ(அ)பி, அநந்தாஸஹ்யாபசார யுக்தோ(அ)பி, ஏதத்கார்யகாரண பூ⁴தாநாதி³ விபரீதாஹங்கார விமூடா⁴த்ம ஸ்வபா⁴வோ(அ)பி, ஏதது³ப⁴யகார்யகாரணபூ⁴தாநாதி³ விபரீதவாஸநா ஸம்ப³த்³தோ⁴(அ)பி, ஏதத³நுகு³ண ப்ரக்ருதி விஶேஷஸம்ப³த்³தோ⁴(அ)பி, ஏதந்மூலாத்⁴யாத்மிகாதி⁴பௌ⁴திகாதி⁴தை³விக ஸுக²து³꞉க² தத்³தே⁴து
ததி³தரோபேக்ஷணீய விஷயாநுப⁴வ ஜ்ஞாநஸங்கோசரூப மச்சரணாரவிந்த³யுக³லைகாந்திகாத்யந்திக பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்தி விக்⁴நப்ரதிஹதோ(அ)பி, யேந கேநாபி ப்ரகாரேண த்³வயவக்தா த்வம் கேவலம் மதீ³யயைவ த³யயா நிஶ்ஶேஷவிநஷ்ட ஸஹேதுக மச்சரணாரவிந்த³யுக³லைகாந்திகாத்யந்திக பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்திவிக்⁴ந꞉ மத்ப்ரஸாத³லப்³த⁴ மச்சரணாரவிந்த³யுக³லைகாந்திகாத்யந்திக பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்தி꞉ மத்ப்ரஸாதா³தே³வ ஸாக்ஷாத்க்ருத யதா²வஸ்தி²த மத்ஸ்வரூபரூபகு³ணவிபூ⁴தி லீலோபகரணவிஸ்தார꞉ அபரோக்ஷஸித்³த⁴ மந்நியாம்யதா மத்³தா³ஸ்யைக ஸ்வபா⁴வாத்ம ஸ்வரூப꞉ மதே³காநுப⁴வ꞉ மத்³தா³ஸ்யைகப்ரிய꞉ பரிபூர்ணாநவரத நித்யவிஶத³தமாநந்ய ப்ரயோஜநாநவதி⁴காதிஶயப்ரிய மத³நுப⁴வஸ்த்வம் ததா²வித⁴ மத³நுப⁴வ ஜநிதாநவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சிதாஶேஷ ஶேஷதைகரதிரூப நித்யகிங்கரோ ப⁴வ ।

ஏவம்பூ⁴தோ(அ)ஸி । ஆத்⁴யாத்மிகாதி⁴பௌ⁴திகாதி⁴தை³விக து³꞉க²விக்⁴நக³ந்த⁴ரஹிதஸ்த்வம் த்³வயமர்தா²நுஸந்தா⁴நேந ஸஹ ஸதை³வம் வக்தா யாவச்ச²ரீரபாதமத்ரைவ ஶ்ரீரங்கே³ ஸுக²மாஸ்வ ॥

ஶரீரபாதஸமயே து கேவலம் மதீ³யயைவ த³யயா(அ)திப்ரபு³த்³த⁴꞉ மாமேவாவலோகயந் அப்ரச்யுத பூர்வஸம்ஸ்காரமநோரத²꞉ ஜீர்ணமிவ வஸ்த்ரம் ஸுகே²நேமாம் ப்ரக்ருதிம் ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மரூபாம் விஸ்ருஜ்ய ததா³நீமேவ மத்ப்ரஸாத³லப்³த⁴ மச்சரணாரவிந்த³ யுக³லைகாந்திகாத்யந்திக பரப⁴க்தி பரஜ்ஞாந பரமப⁴க்திக்ருத பரிபூர்ணாநவரத நித்யவிஶத³தமாநந்ய ப்ரயோஜநாநவதி⁴காதிஶய ப்ரிய மத³நுப⁴வஸ்த்வம் ததா²வித⁴ மத³நுப⁴வஜநிதாநவதி⁴காதிஶய ப்ரீதிகாரிதாஶேஷாவஸ்தோ²சிதாஶேஷஶேஷதைக ரதிரூப நித்யகிங்கரோ ப⁴விஷ்யஸி । மாதே(அ)பூ⁴த³த்ர ஸம்ஶய꞉ ।

அந்ருதம் நோக்தபூர்வம் மே ந ச வக்ஷ்யே கதா³சந ।
ராமோ த்³விர்நாபி⁴பா⁴ஷதே ।
ஸக்ருதே³வ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே ।
அப⁴யம் ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யோ த³தா³ம்யேதத்³வ்ரதம் மம ॥

ஸர்வத⁴ர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஶரணம் வ்ரஜ ।
அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச꞉ ॥

இதி மயைவ ஹ்யுக்தம் ।

அதஸ்த்வம் தவ தத்த்வதோ மத் ஜ்ஞாநத³ர்ஶந ப்ராப்திஷு நிஸ்ஸம்ஶய꞉ ஸுக²மாஸ்வ ॥

அந்த்யகாலே ஸ்ம்ருதிர்யாது தவ கைங்கர்யகாரிதா ।
தாமேநாம் ப⁴க³வந்நத்³ய க்ரியமாணாம் குருஷ்வ மே ॥

இதி ஶ்ரீப⁴க³வத்³ராமாநுஜ விரசிதம் ஶரணாக³தி க³த்³யம் ।

tamil meaning of saranagati gadyam,saranagati gadyam,saranagati gadyam tamil,saranagathi gadyam,saranagati gadya,saranagati gadyam meaning in tamil,saranagati,tamil meaning saranagati gadyam,saranagati gadyam. tamil meaning of saranagati gadyam,saranagathi gadyam by m a ventakrishnan,tamil meaning of saranagati gadyam. ramanuja,saranagathi,gadyam,sriranga gadyam,saranagati gadya by malola kanna,saranagathi gadyam by m a venkatakrishnan,sriranga gadya

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *