Saulabhya Choodamani Stotram lyrics in kannada

Saulabhya Choodamani Stotram lyrics in kannada

Saulabhya Choodamani Stotram lyrics in kannada

images 92 1

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಚಕ್ರಾಂಭೋಜೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಣಮ್ |
ಚಕ್ರರೂಪಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಚಕ್ರಮಂತ್ರೇಣ ಚಿಂತಯೇತ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಂ ಭಯಸ್ಯಾಪಿ ಭಯಂಕರಮ್ |
ಉಗ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕೇಶಾಗ್ನಿಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಮಾಕುಲಮ್ || ೨ ||

ಅಪ್ರಮೇಯಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪ್ತವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಯುಧಪರೀವಾರಂ ಅಷ್ಟಾಪದಸಮದ್ಯುತಿಮ್ || ೩ ||

ಅಷ್ಟಾರಚಕ್ರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣೈರ್ಬಾಹುಭಿಶ್ಚಕ್ರಮುಸಲಾಂಕುಶಪತ್ರಿಣಃ || ೪ ||

ದಧಾನಂ ವಾಮತಃ ಶಂಖಚಾಪಪಾಶಗದಾಧರಮ್ |
ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯೋಪಶೋಭಿತಮ್ || ೫ ||

ರಕ್ತಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತವರ್ಣಮಿವಾಂಬುದಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದೀಪ್ತಕುಂಡಲಧಾರಿಣಮ್ || ೬ ||

ಹಾರಕೇಯೂರಕಟಕಶೃಂಖಲಾದ್ಯೈರಲಂಕೃತಮ್ |
ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಕರ್ತಾರಂ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಮ್ || ೭ ||

ಏವಂ ಸೌದರ್ಶನಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇತ್ |
ಸೌಲಭ್ಯಚೂಡಾಮಣ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೀರಿತಮ್ || ೮ ||

ಚೂಡಾಯುಕ್ತಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ |
ಭಯಂ ಚ ನ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ದುರಿತಂ ಚ ಕದಾಚನ || ೯ ||

ಜಲೇ ವಾಽಪಿ ಸ್ಥಲೇ ವಾಽಪಿ ಚೋರದುಃಖಮಹಾಪದಿ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಾಜಸಂಮರ್ದೇ ಶತ್ರುಭಿಃ ಪರಿಪೀಡಿತೇ || ೧೦ ||

ಬಂಧನೇ ನಿಗಲೇ ವಾಽಪಿ ಸಂಕಟೇಽಪಿ ಮಹಾಭಯೇ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಚ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೌಲಭ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

saulabhya choodamani stotram,soulabhya choodamani,sudarshana stotram,sudarsana stotra,stotra,#dakshinamurthystotram,#sridakshinamurthystotram,sudarshana mantra,#sridakshinamurthystotramintelugu,mantra,powerful mantra,mahalakshmi mantra,vedic mantras,mantra to remove emotional problems,mantra for health,sri sudarshana stothranjali,lakshmi mantra to remove monetary problems,mantra (composition),mantra to remove miseries from life,sri lalitha neerajanam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *