Shodasayudha Stotram lyrics in kannada

Shodasayudha Stotram lyrics in kannada

Shodasayudha Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 20T173940.064 1

ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಲಾಕಲ್ಪೈರಾಯುಧೈರಾಯುಧೇಶ್ವರಃ |
ಜುಷ್ಟಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜುಷತಾಂ ವಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ || ೧ ||

ಯದಾಯತ್ತಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಪಾತು ವಸ್ತತ್ಪರಂ ಚಕ್ರಂ ಚಕ್ರರೂಪಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ || ೨ ||

ಯತ್ಪ್ರಸೂತಿಶತೈರಾಸನ್ ದ್ರುಮಾಃ ಪರಶುಲಾಂಛಿತಾಃ | [ರುದ್ರಾಃ]
ಸ ದಿವ್ಯೋ ಹೇತಿರಾಜಸ್ಯ ಪರಶುಃ ಪರಿಪಾತು ವಃ || ೩ ||

ಹೇಲಯಾ ಹೇತಿರಾಜೇನ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೈತ್ಯಾಃ ಸಮುದ್ಧೃತೇ |
ಶಕುಂತಾ ಇವ ಧಾವಂತಿ ಸ ಕುಂತಃ ಪಾಲಯೇತ ವಃ || ೪ ||

ದೈತ್ಯದಾನವಮುಖ್ಯಾನಾಂ ದಂಡ್ಯಾನಾಂ ಯೇನ ದಂಡನಮ್ |
ಹೇತಿದಂಡೇಶದಂಡೋಽಸೌ ಭವತಾಂ ದಂಡಯೇದ್ದ್ವಿಷಃ || ೫ ||

ಅನನ್ಯಾನ್ವಯಭಕ್ತಾನಾಂ ರುಂಧನ್ನಾಶಾಮತಂಗಜಾನ್ |
ಅನಂಕುಶವಿಹಾರೋ ವಃ ಪಾತು ಹೇತೀಶ್ವರಾಂಕುಶಃ || ೬ ||

ಸಂಭೂಯ ಶಲಭಾಯಂತೇ ಯತ್ರ ಪಾಪಾನಿ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸ ಪಾತು ಶತವಕ್ತ್ರಾಗ್ನಿಹೇತಿರ್ಹೇತೀಶ್ವರಸ್ಯ ವಃ || ೭ ||

ಅವಿದ್ಯಾಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೇನ ವಿದ್ಯಾರೂಪಶ್ಛಿನತ್ತಿ ಯಃ |
ಸ ಸುದರ್ಶನನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಸೌತು ವಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್ || ೮ ||

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗುಣೋವಿಷ್ಣೋರ್ಯೋ ಭವತ್ಯತಿಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಅಕುಂಠಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ಶಕ್ತಿರಶಕ್ತಿಂ ವಾರಯೇತ ವಃ || ೯ ||

ತಾರತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನೇ ಶಬ್ದೇ ಚ ಪರಿದೃಶ್ಯತೇ |
ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಹರಣೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯಃ ಸ ಪಾತು ವಃ || ೧೦ ||

ಯಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಮಹಂಕಾರಂ ಆಮನಂತ್ಯಕ್ಷಸಾಯಕಮ್ |
ಅವ್ಯಾದ್ವಶ್ಚಕ್ರರೂಪಸ್ಯ ತದ್ಧನುಃ ಶಾರ‍್ಙ್ಗಧನ್ವನಃ || ೧೧ ||

ಆಯುಧೇಂದ್ರೇಣ ಯೇನೈವ ವಿಶ್ವಸರ್ಗೋ ವಿರಚ್ಯತೇ |
ಸ ವಃ ಸೌದರ್ಶನಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪಾಶಃ ಪಾಶವಿಮೋಚನಮ್ || ೧೨ ||

ವಿಹಾರೋ ಯೇನ ದೇವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕೃಷೀವಲಃ |
ವ್ಯಜ್ಯತೇ ತೇನ ಸೀರೇಣ ನಾಸೀರವಿಜಯೋಽಸ್ತು ವಃ || ೧೩ ||

ಆಯುಧಾನಾಮಹಂ ವಜ್ರಂ ಇತ್ಯಗೀಯತ ಯಃ ಸ ವಃ |
ಅವ್ಯಾದ್ಧೇತೀಶವಜ್ರೋಽಸಾವದಧೀಚ್ಯಸ್ಥಿಸಂಭವಃ || ೧೪ ||

ವಿಶ್ವಸಂಹೃತಿಶಕ್ತಿರ್ಯಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ |
ಸಾ ವಃ ಸೌದರ್ಶನೀ ಭೂಯಾದ್ಗದಪ್ರಶಮನೀ ಗದಾ || ೧೫ ||

ಯಾತ್ಯತಿಕ್ಷೋದಶಾಲಿತ್ವಂ ಮುಸಲೋ ಯೇನ ತೇನ ವಃ |
ಹೇತೀಶಮುಸಲೇನಾಶು ಭಿದ್ಯತಾಂ ಮೋಹಮೌಸಲಮ್ || ೧೬ ||

ಶೂಲಿದೃಷ್ಟಮನೋರ್ವಾಚ್ಯೋ ಯೇನ ಶೂಲಯತಿ ದ್ವಿಷಃ |
ಭವತಾಂ ತೇನ ಭವತಾತ್ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿಶೂಲತಾ || ೧೭ ||

ಅಸ್ತ್ರಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿಂ ಯಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ |
ಸೋಽವ್ಯಾತ್ ಸುದರ್ಶನೋ ವಿಶ್ವಂ ಆಯುಧೈಃ ಷೋಡಶಾಯುಧಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥೇನ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ಸತಾಮ್ |
ಕೃತೇಯಮಾಯುಧೇಂದ್ರಸ್ಯ ಷೋಡಶಾಯುಧಸಂಸ್ತುತಿಃ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಾಂತದೇಶಿಕ ವಿರಚಿತಂ ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

shodasayudha stotram,shodasayudha stothram,shodashayudha stotram,shodasa ayudha stotram,desika stotram,shri shodasayudha stotram,desika stotras,shodasayudha stotram lyrics,vedanta desika shodasayudha stotram,shodasayudha stotram lyrics in sanskrit,shodashayudha,sudarsshana bhagavan shodasayudha stotram,shodasayudha stothram by malola kannan,dasavathara stotram,shodasayudha stothram by maalola kannan,maalola kannan recites shodasayudha stothram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *