Sri Balarama Stotram lyrics in hindi

Sri Balarama Stotram lyrics in hindi

Sri Balarama Stotram lyrics in hindi

images 2023 12 21T092940.335 3

श्रीः जय राम सदाराम सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अविद्यापङ्कगलितनिर्मलाकार ते नमः ॥ १ ॥

जयाऽखिलजगद्भारधारण श्रमवर्जित ।
तापत्रयविकर्षाय हलं कलयते सदा ॥ २ ॥

प्रपन्नदीनत्राणाय बलरामाय ते नमः ।
त्वमेवेश पराशेषकलुषक्षालनप्रभुः ॥ ३ ॥

प्रपन्नकरुणासिन्धो भक्तप्रिय नमोऽस्तु ते ।
चराचरफणाग्रेणधृता येन वसुन्धरा ॥ ४ ॥

मामुद्धरास्मद्दुष्पाराद्भवांभोधेरपारतः ।
परापराणां परमं परमेश नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥

इमं स्तवं यः पठति बलरामाधिदैवतम् ।
बलिष्ठः सर्वकार्येषु गरिष्ठः सोऽभिजायते ॥ ६ ॥

इति श्री बलराम स्तोत्रम् ।

balarama stotram,stotram,balarama stotram telugu,balarama kavaca stotram,balarama stotram in telugu,lord balarama,bala rama stotram,srirama raksha stotram,sri rama raksha stotram,lord balarama mantra,balaram mantra,bramarambika stotram,srisaila bramarambika stotram,shree rama rakshaa stotram,bramarambika stotram with lyrics,sri lakshmi narasimha stotram,lord balarama story,balaram,balarama stuti,dasavathara stotram,balarama kavacha,balaram purnima

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *