April 24, 2024

Sri Ganga Ashtakam lyrics in kannada

images 67 1

ಭಗವತಿ ತವ ತೀರೇ ನೀರಮಾತ್ರಾಶನೋಽಹಮ್
ವಿಗತವಿಷಯತೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾಧಯಾಮಿ |
ಸಕಲ ಕಲುಷಭಂಗೇ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಸಂಗೇ
ತರಲತರತರಂಗೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ || ೧ ||

ಭಗವತಿ ಭವಲೀಲಾ ಮೌಳಿಮಾಲೇ ತವಾಂಭಃ
ಕಣಮಣುಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯೇ ಸ್ಪೃಶಂತಿ |
ಅಮರನಗರನಾರೀ ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಂ
ವಿಗತ ಕಲಿಕಲಂಕಾತಂಕಮಂಕೇ ಲುಠಂತಿ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಖಂಡಯಂತೀ ಹರಶಿರಸಿ ಜಟಾವಲ್ಲಿಮುಲ್ಲಾಸಯಂತೀ
ಸ್ವರ್ಲೋಕಾದಾಪತಂತೀ ಕನಕಗಿರಿಗುಹಾಗಂಡಶೈಲಾತ್ ಸ್ಖಲಂತೀ |
ಕ್ಷೋಣೀಪೃಷ್ಠೇ ಲುಠಂತೀ ದುರಿತಚಯಚಮೂರ್ನಿರ್ಭರಂ ಭರ್ತ್ಸಯಂತೀ
ಪಾಥೋಧಿಂ ಪೂರಯಂತೀ ಸುರನಗರಸರಿತ್ಪಾವನೀ ನಃ ಪುನಾತು || ೩ ||

ಮಜ್ಜನ್ಮಾತಂಗ ಕುಂಭಚ್ಯುತ ಮದಮದಿರಾಮೋದಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ
ಸ್ನಾನೈಃ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಕುಚಯುಗ ವಿಲಸತ್ಕುಂಕುಮಾಸಂಗಪಿಂಗಮ್ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ಮುನೀನಾಂ ಕುಶಕುಸುಮಚಯೈಶ್ಛಿನ್ನತೀರಸ್ಥನೀರಂ
ಪಾಯಾನ್ನೋ ಗಾಂಗಮಂಭಃ ಕರಿಕಲಭ ಕರಾಕ್ರಾಂತ ರಂಗಸ್ತರಂಗಮ್ || ೪ ||

ಆದಾವಾದಿ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ನಿಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರೇ ಜಲಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ಪನ್ನಗಶಾಯಿನೋ ಭಗವತಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಮ್ |
ಭೂಯಃ ಶಂಭುಜಟಾವಿಭೂಷಣ ಮಣಿರ್ಜಹ್ನೋರ್ಮಹರ್ಷೇರಿಯಂ
ಕನ್ಯಾ ಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀ ಭಾಗೀರಥೀ ದೃಶ್ಯತೇ || ೫ ||

ಶೈಲೇಂದ್ರಾದವತಾರಿಣೀ ನಿಜಜಲೇ ಮಜ್ಜಜ್ಜನೋತ್ತಾರಿಣೀ
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀ ಭವಭಯಶ್ರೇಣೀ ಸಮುತ್ಸಾರಿಣೀ |
ಶೇಷಾಂಗೈರನುಕಾರಿಣೀ ಹರಶಿರೋವಲ್ಲೀದಳಾಕಾರಿಣೀ
ಕಾಶೀಪ್ರಾಂತವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ಗಂಗಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಕುತೋ ವೀಚಿರ್ವೀಚಿಸ್ತವ ಯದಿ ಗತಾ ಲೋಚನಪಥಂ
ತ್ವಮಾಪೀತಾ ಪೀತಾಂಬರಪುರವಾಸಂ ವಿತರಸಿ |
ತ್ವದುತ್ಸಂಗೇ ಗಂಗೇ ಪತತಿ ಯದಿ ಕಾಯಸ್ತನುಭೃತಾಂ
ತದಾ ಮಾತಃ ಶಾಂತಕ್ರತವಪದಲಾಭೋಽಪ್ಯತಿಲಘುಃ || ೭ ||

ಗಂಗೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಸಕಲಸುರವಧೂಧೌತವಿಸ್ತೀರ್ಣತೋಯೇ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಹರಿಚರಣರಜೋಹಾರಿಣಿ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ |
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ತವ ಜಲಕಣಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೇ
ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ರಿಜಗದಘಹರೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ || ೮ ||

ಮಾತರ್ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಭುಸಂಗಮಿಲಿತೇ ಮೌಳೌ ನಿಧಾಯಾಂಜಲಿಂ
ತ್ವತ್ತೀರೇ ವಪುಷೋಽವಸಾನಸಮಯೇ ನಾರಾಯಣಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಮ್ |
ಸಾನಂದಂ ಸ್ಮರತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ
ಭೂಯಾದ್ಭಕ್ತಿರವಿಚ್ಯುತಾ ಹರಿಹರಾದ್ವೈತಾತ್ಮಿಕಾ ಶಾಶ್ವತೀ || ೯ ||

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೧೦ ||

ganga,ganga ashtottara in kannada,ganga mantra in kannada,ganga stotram,ganga ashtottara shatanamavali in kannada,ashtakam,ganga mantra in hindi,ganga gayatri mantra,ganga ashtakam mantra in sanskrit with lyrics,ganga mantra,ganga astottara kannada,ganga ashtottara shatanamavali,ganga stotram kannada,vishnu sahasra naama in kannada,ganga ashtakam,ganga songs kannada,ganga ashtakam mantra,kannada bhakti songs,ganga devi songs kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!