Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram lyrics in kannada

images 2023 12 20T185745.122 1

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾನಿಧೇ |
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗರುಡನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ ಪ್ರಣವೋ ಬೀಜಂ ವಿದ್ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ವೇದಾದಿಃ ಕೀಲಕಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಂ ಕಾಂತಿಸಂಪೂರ್ಣದೇಹಂ
ಸಕಲವಿಬುಧವಂದ್ಯಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೈರಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಕನಕರುಚಿರಪಕ್ಷೋದ್ಧೂಯಮಾನಾಂಡಗೋಲಂ
ಸಕಲವಿಷವಿನಾಶಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಪಕ್ಷಿರಾಜಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ವೈನತೇಯಃ ಖಗಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪೇಯೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಭಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಹರಿವಾಹನಃ || ೧ ||

ಛಂದೋಮಯೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಶ್ಚ ಕುಂದೇಂದುಧವಳಾನನಃ || ೨ ||

ಚಕ್ರಪಾಣಿಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಗಾರಿರ್ನಾಗಭೂಷಣಃ |
ವಿದ್ವನ್ಮಯೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞಃ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿರನಾಮಯಃ || ೩ ||

ಭೂತಿದೋ ಭುವನತ್ರಾತಾ ಭಯಹಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಸಪ್ತಛಂದೋಮಯಃ ಪಕ್ಷಿಃ ಸುರಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಭುಜಂಗಭುಕ್ ಕಚ್ಛಪಾಶೀ ದೈತ್ಯಹಂತಾಽರುಣಾನುಜಃ |
ನಿಗಮಾತ್ಮಾ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ || ೫ ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರತರಃ ಪರಃ |
ಶುಭಾಂಗಃ ಶುಭದಃ ಶೂರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೀ ಬೃಹತ್ತನುಃ || ೬ ||

ವಿಷಾಶೀ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಚ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ |
ಅಜಾಸ್ಯೋ ಜಗದೀಶಶ್ಚ ಜನಾರ್ದನಮಹಾಧ್ವಜಃ || ೭ ||

ಘನಸಂತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ |
ಕಳ್ಯಾಣದಃ ಕಳಾತೀತಃ ಕಳಾಧರಸಮಪ್ರಭಃ || ೮ ||

ಸೋಮಪಃ ಸುರಸಂಘೇಶಃ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಭೂಷಣಃ |
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವರದೋ ವಂದ್ಯೋ ವಾಯುವೇಗೋ ವರಪ್ರದಃ || ೯ ||

ಮಹಾಜವೋ ವಿದಾರೀ ಚ ಮನ್ಮಥಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಃ |
ಯಜುರ್ನಾಮಾನುಷ್ಟಭಜಃ ಮಾರಕೋಽಸುರಭಂಜನಃ || ೧೦ ||

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಮಲೇಷ್ಟಶ್ಚ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಣಃ |
ಸ್ತೋಮಾತ್ಮಾ ಚ ತ್ರಿವೃನ್ಮೂರ್ಧಾ ಭೂಮಾ ಗಾಯತ್ರಿಲೋಚನಃ || ೧೧ ||

ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಸ್ವಚ್ಛಂದಗತಿರಗ್ರಣೀಃ |
ವಿನತಾನಂದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಿತಾರಾತಿಸಂಕುಲಃ || ೧೨ ||

ಪತದ್ವರಿಷ್ಠಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಪಾಪಹಾ ಪಾಪಮೋಚಕಃ |
ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತವಪುಃ ಆನಂದಗತಿರಗ್ರಣೀಃ || ೧೩ ||

ಸುಧಾಕುಂಭಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದುರ್ಧರೋಽಸುರಭಂಜನಃ |
ಅಗ್ರಿಜಿಜ್ಜಯಗೋಪಶ್ಚ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಕಃ || ೧೪ ||

ಗರುಡೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಃ ಸ್ತೋಭಸ್ಸ್ವರ್ಣವಪು ಸ್ವರಾಟ್ |
ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭೋ ವಿಶಾಲಾಂಗೋ ವಿನತಾದಾಸ್ಯಮೋಚಕಃ || ೧೫ ||

ಇತೀದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ಗೀಯಮಾನಂ ಮಯಾ ಗೀತಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಮುದೀರಿತಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಮನೋಜ್ಞತ್ವಂ ಕಾಮರೂಪತ್ವಮೇವ ವಾ || ೧೭ ||

ಅಮರತ್ವಂ ಋಷಿತ್ವಂ ವಾ ಗಂಧರ್ವತ್ವಮಥಾಪಿ ವಾ |
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಂ ಚೈವ ಅಷ್ಟಭೋಗಂ ತಥಾ ಭವೇತ್ || ೧೮ ||

ಇದಂ ತು ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಂ ರಹಸ್ಯಂ
ಸದಾ ಸುಜಪ್ಯಂ ಪರಮತ್ಮಯೋಗಿಭಿಃ |
ಮನೋಹರಂ ಹರ್ಷಕರಂ ಸುಖಪ್ರದಂ
ಫಲಪ್ರದಂ ಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಂ ಚ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


garuda ashtottara shatanama stotram,garuda stotram,sri garuda ashtottaram lyrics in telugu,sri garuda ashtottara shatanaama stotram,garuda ashtottara shatanaama stotram,garuda mantra,garuda,sri garuda ashtottara,garuda ashtottara,sri garuda ashtottara stotram,sri lakshmi ashtothara shatanama stotram,sri lakshmi ashtothara shatanama stotram by malola kannan,sri garuda ashtottara shatanamavali,stotram,sri garuda ashtottara sata namavali,garuda dandakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *