Sri Garuda Dandakam lyrics in kannada

Sri Garuda Dandakam lyrics in kannada

Sri Garuda Dandakam lyrics in kannada

images 2023 12 22T190506.769 1

ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ |
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾಹೃದಿ ||

ನಮಃ ಪನ್ನಗನದ್ಧಾಯ ವೈಕುಂಠವಶವರ್ತಿನೇ |
ಶ್ರುತಿಸಿಂಧುಸುಧೋತ್ಪಾದಮಂದರಾಯ ಗರುತ್ಮತೇ ||

ಗರುಡಮಖಿಲವೇದನೀಡಾಧಿರೂಢಂ ದ್ವಿಷತ್ಪೀಡನೋತ್ಕಂಠಿತಾಕುಂಠ ವೈಕುಂಠಪೀಠೀಕೃತ ಸ್ಕಂಧಮೀಡೇ ಸ್ವನೀಡಾ ಗತಿಪ್ರೀತರುದ್ರಾ ಸುಕೀರ್ತಿಸ್ತನಾಭೋಗ ಗಾಢೋಪಗೂಢಂ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಟಕ ವ್ರಾತ ವೇಧವ್ಯಥಾ ವೇಪಮಾನ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಾಧಿಪಾ ಕಲ್ಪವಿಷ್ಫಾರ್ಯಮಾಣ ಸ್ಫಟಾವಾಟಿಕಾ ರತ್ನರೋಚಿಶ್ಛಟಾ ರಾಜಿನೀರಾಜಿತಂ ಕಾಂತಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ರಾಜಿತಮ್ || ೧ ||

ಜಯ ಗರುಡ ಸುಪರ್ಣ ದರ್ವೀಕರಾಹಾರ ದೇವಾಧಿಪಾ ಹಾರಹಾರಿನ್ ದಿವೌಕಸ್ಪತಿ ಕ್ಷಿಪ್ತದಂಭೋಳಿ ಧಾರಾಕಿಣಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತ ವಾತೂಲ ಕಲ್ಪೋದಯಾನಲ್ಪ ವೀರಾಯಿತೋದ್ಯತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ದೈತ್ಯಾರಿ ಜೈತ್ರಧ್ವಜಾರೋಹ ನಿರ್ಧಾರಿತೋತ್ಕರ್ಷ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮನ್ ಗರುತ್ಮನ್ ಮರುತ್ಪಂಚಕಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾದಿಮೂರ್ತೇ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮಃ || ೨ ||

ನಮ ಇದಮಜಹತ್ ಸಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯನಿರ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಾನಿಲಾಸ್ಫಾಲನೋದ್ವೇಲಪಾಥೋಧಿ ವೀಚೀ ಚಪೇಟಾಹತಾ ಗಾಧ ಪಾತಾಳ ಭಾಂಕಾರ ಸಂಕ್ರುದ್ಧ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪೀಡಾ ಸೃಣೀಭಾವ ಭಾಸ್ವನ್ನಖಶ್ರೇಣಯೇ ಚಂಡ ತುಂಡಾಯ ನೃತ್ಯದ್ಭುಜಂಗಭ್ರುವೇ ವಜ್ರಿಣೇ ದಂಷ್ಟ್ರಯಾ ತುಭ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಧೇಯಾ ವಿಧೇಯಾ ಭವದ್ದಾಸ್ಯಮಾಪಾದಯೇಥಾ ದಯೇಥಾಶ್ಚ ಮೇ || ೩ ||

ಮನುರನುಗತ ಪಕ್ಷಿವಕ್ತ್ರ ಸ್ಫುರತ್ತಾರಕಸ್ತಾವಕಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಶೇಖರಸ್ತ್ರಾಯತಾಂ ನಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ಪ್ರಸೂತಿಃ ಪರವ್ಯೋಮಧಾಮನ್ ವಲದ್ವೇಷಿದರ್ಪ ಜ್ವಲದ್ವಾಲಖಿಲ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವತೀರ್ಣ ಸ್ಥಿರಾಂ ತತ್ತ್ವಬುದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಧೇನುಂ ಜಗನ್ಮೂಲಕಂದೇ ಮುಕುಂದೇ ಮಹಾನಂದದೋಗ್ಧ್ರೀಂ ದಧೀಥಾ ಮುಧಾ ಕಾಮಹೀನಾಮಹೀನಾಮಹೀನಾಂತಕ || ೪ ||

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದ್ಗಣಚರಣೋ ನರಪರಿಪಾಟೀನವೀನಗುಂಭಗಣಃ |
ವಿಷ್ಣುರಥದಂಡಕೋಽಯಂ ವಿಘಟಯತು ವಿಪಕ್ಷವಾಹಿನೀವ್ಯೂಹಮ್ || ೫ ||

ವಿಚಿತ್ರಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೋಽಯಂ ವೇಂಕಟೇಶವಿಪಶ್ಚಿತಾ |
ಗರುಡಧ್ವಜತೋಷಾಯ ಗೀತೋ ಗರುಡದಂಡಕಃ || ೬ ||

ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಸಿಂಹಾಯ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೇ |
ಶ್ರೀಮತೇ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದಂಡಕಮ್ |

garuda dandakam,garuda,garuda mantra,sri garuda dandakam,garuda dandaka,sri garuda kavacham in tamil,garuda slogam in tamil,garuda panchami,dandakam,garuda dandakam lyrics,garuda gayatri mantra,garuda kavacham,garuda dandakam with lyrics,garuda dandakam lyrics sanskrit,garuda gamana tava,garuda kavach,discourse in kannada,garuda kavacham in telugu,garuda stotram,garuda gayatri,gayatri mantra of garuda,garuda gayatri mantra in tamil

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *