Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram lyrics in telugu

Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram lyrics in telugu

Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram lyrics in telugu

images 2023 12 20T182853.146

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ |
జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧

గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ |
ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స్నానే వా శయనేఽపి వా |
విషం నాక్రామతే తస్య న చ హింసంతి హింసకాః || ౩

సంగ్రామే వ్యవహారే చ విజయస్తస్య జాయతే |
బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి యాత్రాయాం సిద్ధిరేవ చ ||

garuda mantram in telugu,sri krishna dwadasa nama stotram in telugu,garuda mantram telugu,sri krishna dwadasa nama stotram telugu,garuda dwadasa nama stotram,garuda mantra for snakes in telugu,kanakadhara stotram telugu lyrics,sri krishna dwadasa nama stotram telugu with lyrics,telugu lyrics,garuda dwadasa nama,garuda mantra for protection,sri laxmi narasimha stotram in telugu,narasimha swamy gadyam in telugu,telugu,narasimha swamy mahatyam in telugu

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *