Sri Garuda Kavacham lyrics in kannada

Sri Garuda Kavacham lyrics in kannada

images 2023 12 20T221802.660 1

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ ವೈನತೇಯೋ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಮಮ ಗರುಡ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಶಿರೋ ಮೇ ಗರುಡಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ವಿನತಾಸುತಃ |
ನೇತ್ರೇ ತು ಸರ್ಪಹಾ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ || ೧ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಪಾತು ಸರ್ಪಾರಿಃ ವದನಂ ವಿಷ್ಣುವಾಹನಃ |
ಸೂರ್ಯಸೂತಾನುಜಃ ಕಂಠಂ ಭುಜೌ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ || ೨ ||

ಹಸ್ತೌ ಖಗೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕರಾಗ್ರೇ ತರುಣಾಕೃತಿಃ |
ನಖಾನ್ ನಖಾಯುಧಃ ಪಾತು ಕಕ್ಷೌ ಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ || ೩ ||

ಸ್ತನೌ ಮೇ ವಿಹಗಃ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ಪಹಾ | [*ಸರ್ವದಾ*]
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಸುಧಾಹರಃ || ೪ ||

ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಃ ಜಾನುನೀ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ |
ಜಂಘೇ ದಂಡಾಯುಧಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ವಿಷ್ಣುರಥಃ ಸದಾ || ೫ ||

ಸುವರ್ಣಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ಪಾದಾಂಗುಲೀ ತಥಾ |
ರೋಮಕೂಪಾನಿ ಮೇ ವೀರಃ ತ್ವಚಂ ಪಾತು ಭಯಾಪಹಃ || ೬ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ದಿವ್ಯಕವಚಂ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ವಿಷದೋಷಂ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || ೭ ||

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಬಂಧನಾತ್ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ |
ದ್ವಾದಶಾಹಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ಶತ್ರುಬಂಧನಾತ್ || ೮ ||

ಏಕವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
ವಜ್ರಪಂಜರನಾಮೇದಂ ಕವಚಂ ಬಂಧಮೋಚನಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಗರುಡ ಸಂವಾದೇ ಗರುಡಕವಚಂ |

garuda kavacham,garuda,garuda kavacham in telugu,sri garuda kavacham,garuda mantra,sri garuda kavacham in tamil,garuda dandakam,kavacham,garuda kavacham song,garuda kavacha stotram,garuda panchami,garuda gayatri mantra,garuda gamana,garuda kavacham with lyrics,garuda kavacham telugu,garuda kavacham stotram,garuda kavacham benefits,garuda gamana tava,garuda kavacham in telugu lyrics,garuda gayatri mantra in kannada,garuda kavacham lyrics in sanskrit

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *