Sri Hari Stuti lyrics in kannada

Sri Hari Stuti lyrics in kannada

Sri Hari Stuti lyrics in kannada

images 3 2

ಸ್ತೋಷ್ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಮನಾದಿಂ ಜಗದಾದಿಂ
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತತ್ಸಂಸೃತಿಚಕ್ರಂ ಭ್ರಮತೀತ್ಥಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಸಂಸೃತಿಚಕ್ರಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧ ||

ಯಸ್ಯೈಕಾಂಸಾದಿತ್ಥಮಶೇಷಂ ಜಗದೇತತ್
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಂ ಯೇನ ಪಿನದ್ಧಂ ಪುನರಿತ್ಥಮ್ |
ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ವಿಬುದ್ಧಂ ಸುಖದುಃಖೈ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಯೋ ಯಶ್ಚ ಹಿ ಸರ್ವಃ ಸಕಲೋ ಯೋ
ಯಶ್ಚಾನನ್ದೋಽನನ್ತಗುಣೋ ಯೋ ಗುಣಧಾಮಾ |
ಯಶ್ಚಾಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತಃ ಸದಸದ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩ ||

ಯಸ್ಮಾದನ್ಯಂ ನಾಸ್ತ್ಯಪಿ ನೈವಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ
ದೃಶ್ಯಾದನ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಷಯಜ್ಞಾನಮಯತ್ವಾತ್ |
ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯವಿಹೀನೋಽಪಿ ಸದಾ ಜ್ಞ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪ ||

ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ಲಬ್ಧಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಚ್ಯುತತತ್ತ್ವಾ
ವೈರಾಗ್ಯೇಣಾಽಭ್ಯಾಸಬಲಾಚ್ಚೈವ ದ್ರಢಿಮ್ನಾ |
ಭಕ್ತ್ಯೈಕಾಗ್ರಧ್ಯಾನಪರಾ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೫ ||

ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯೋಮಿತಿ ಚಿತ್ತಂ ಹೃದಿ ರುದ್ಧ್ವಾ
ನಾನ್ಯತ್ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತತ್ಪುನರತ್ರೈವ ವಿಲಾಪ್ಯ |
ಕ್ಷೀಣೇ ಚಿತ್ತೇ ಭಾದೃಶಿರಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೬ ||

ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಂ ದೇವಮನನ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ
ಹೃತ್ಸ್ಥಂ ಭಕ್ತೈರ್ಲಭ್ಯಮಜಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತರ್ಕ್ಯಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೭ ||

ಮಾತ್ರಾತೀತಂ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಕಾಸಾತ್ಮವಿಬೋಧಂ
ಜ್ಞೇಯಾತೀತಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಹೃದ್ಯುಪಲಭ್ಯಮ್ |
ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಾನನ್ದಮನನ್ಯಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೮ ||

ಯದ್ಯದ್ವೇದ್ಯಂ ವಸ್ತುಸತತ್ತ್ವಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯಂ
ತತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೈವೇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ತದಹಂ ಚ |
ಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯೇವಂ ಯಂ ಸನಕಾದ್ಯಾ ಮುನಯೋಽಜಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೯ ||

ಯದ್ಯದ್ವೇದ್ಯಂ ತತ್ತದಹಂ ನೇತಿ ವಿಹಾಯ
ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಯಾನನ್ದಮವಾಪ್ಯ |
ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮವಿದೋ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೦ ||

ಹಿತ್ವಾಹಿತ್ವಾ ದೃಶ್ಯಮಶೇಷಂ ಸವಿಕಲ್ಪಂ
ಮತ್ವಾ ಶಿಷ್ಟಂ ಭಾದೃಶಿಮಾತ್ರಂ ಗಗನಾಭಮ್ |
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಯಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತ್ಯಚ್ಯುತಭಕ್ತಾ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೧ ||

ಸರ್ವತ್ರಾಸ್ತೇ ಸರ್ವಶರೀರೀ ನ ಚ ಸರ್ವಃ
ಸರ್ವಂ ವೇತ್ತ್ಯೇವೇಹ ನ ಯಂ ವೇತ್ತಿ ಚ ಸರ್ವಃ |
ಸರ್ವತ್ರಾನ್ತರ್ಯಾಮಿತಯೇತ್ಥಂ ಯಮನನ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಜಗದೇತ-
-ದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಚೈವಮಜಂ ಸರ್ವಜನೇಷು |
ಸರ್ವಾತ್ಮೈಕೋಽಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ ಜನಹೃತ್ಸ್ಥಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೩ ||

ಸರ್ವತ್ರೈಕಃ ಪಶ್ಯತಿ ಜಿಘ್ರತ್ಯಥ ಭುಂಕ್ತೇ
ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಬುಧ್ಯತಿ ಚೇತ್ಯಾಹುರಿಮಂ ಯಮ್ |
ಸಾಕ್ಷೀ ಚಾಸ್ತೇ ಕರ್ತೃಷು ಪಶ್ಯನ್ನಿತಿ ಚಾನ್ಯೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೪ ||

ಪಶ್ಯನ್ ಶೃಣ್ವನ್ನತ್ರ ವಿಜಾನನ್ ರಸಯನ್ ಸನ್
ಜಿಘ್ರನ್ ಬಿಭ್ರದ್ದೇಹಮಿಮಂ ಜೀವತಯೇತ್ಥಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ ವಿಷಯಜ್ಞಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೫ ||

ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ಥೂಲಪದಾರ್ಥಾನಥ ಮಾಯಾಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೇಽಥಾಽಪಿ ಸುಷುಪ್ತೌ ಸುಖನಿದ್ರಾಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮುದಾಸ್ತೇ ಚ ತುರೀಯೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೬ ||

ಪಶ್ಯನ್ ಶುದ್ಧೋಽಪ್ಯಕ್ಷರ ಏಕೋ ಗುಣಭೇದಾ-
-ನ್ನಾನಾಕಾರಾನ್ ಸ್ಫಾಟಿಕವದ್ಭಾತಿ ವಿಚಿತ್ರಃ |
ಭಿನ್ನಶ್ಛಿನ್ನಶ್ಚಾಯಮಜಃ ಕರ್ಮಫಲೈರ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣೂ ರುದ್ರಹುತಾಶೌ ರವಿಚನ್ದ್ರಾ-
ವಿನ್ದ್ರೋ ವಾಯುರ್ಯಜ್ಞ ಇತೀತ್ಥಂ ಪರಿಕಲ್ಪ್ಯ |
ಏಕಂ ಸನ್ತಂ ಯಂ ಬಹುಧಾಹುರ್ಮತಿಭೇದಾತ್
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೮ ||

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಶುದ್ಧಮನನ್ತಂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ
ಶಾನ್ತಂ ಗೂಢಂ ನಿಷ್ಕಲಮಾನನ್ದಮನನ್ಯಮ್ |
ಇತ್ಯಾಹಾದೌ ಯಂ ವರುಣೋಽಸೌ ಭೃಗವೇಽಜಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೧೯ ||

ಕೋಶಾನೇತಾನ್ಪಂಚರಸಾದೀನತಿಹಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ದೃಶಿಸ್ಥಃ |
ಪಿತ್ರಾ ಶಿಷ್ಟೋ ವೇದ ಭೃಗುರ್ಯಂ ಯಜುರಂತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೦ ||

ಯೇನಾವಿಷ್ಟೋ ಯಸ್ಯ ಚ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯದಧೀನಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಯಂ ಕಾರಯಿತಾ ಜಂತುಷು ಕರ್ತುಃ |
ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾತ್ಮಾತ್ರ ಹಿ ಯಚ್ಛಕ್ತ್ಯಧಿರೂಢ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೧ ||

ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಾತ್ಮತಯೈವೇತ್ಥಮತರ್ಕ್ಯಂ
ವ್ಯಾಪ್ಯಾಥಾನ್ತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಮಿದಂ ಸೃಷ್ಟಮಶೇಷಮ್ |
ಸಚ್ಚತ್ಯಚ್ಚಾಭೂತ್ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸ ಯ ಏಕ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೨ ||

ವೇದಾನ್ತೈಶ್ಚಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಶಾಸ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಪುರಾಣೈಃ
ಶಾಸ್ತ್ರೈಶ್ಚಾನ್ಯೈಃ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಯಮೀಶಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಥಾನ್ತಶ್ಚೇತಸಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ ವಿವಿಶುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೩ ||

ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಧ್ಯಾನಶಮಾದ್ಯೈರ್ಯತಮಾನೈ-
-ರ್ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯೋ ದೇವ ಇಹೈವಾಶು ಯ ಈಶಃ |
ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಜನ್ಮಶತೈಶ್ಚಾಽಪಿ ವಿನಾ ತೈ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೪ ||

ಯಸ್ಯಾತರ್ಕ್ಯಂ ಸ್ವಾತ್ಮವಿಭೂತೇಃ ಪರಮಾರ್ಥಂ
ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿತ್ಯತ್ರ ನಿರುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿವಿದ್ಭಿಃ |
ತಜ್ಜಾತಿತ್ವಾದಬ್ಧಿತರಙ್ಗಾಭಮಭಿನ್ನಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೫ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗೀತಾಸ್ವಕ್ಷರತತ್ತ್ವಂ ವಿಧಿನಾಜಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರ್ವ್ಯಾಽಽಲಭ್ಯ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ದೃಶಿಮಾತ್ರಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಮ್ಯಹಮಿತ್ಯತ್ರ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೬ ||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಭುಃ ಪಞ್ಚಮುಖೈರ್ಯೋ
ಭುಙ್ಕ್ತೇಽಜಸ್ರಂ ಭೋಗ್ಯಪದಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಃ |
ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷ್ವಿನ್ದುವದೇಕೋ ಬಹುಧಾಸ್ತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೭ ||

ಯುಕ್ತ್ಯಾಲೋಡ್ಯ ವ್ಯಾಸವಚಾಂಸ್ಯತ್ರ ಹಿ ಲಭ್ಯಃ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ್ತರವಿದ್ಭಿಃ ಪುರುಷಾಖ್ಯಃ |
ಯೋಽಹಂ ಸೋಽಸೌ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೮ ||

ಏಕೀಕೃತ್ಯಾನೇಕಶರೀರಸ್ಥಮಿಮಂ ಜ್ಞಂ
ಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯೇಹೈವ ಸ ಏವಾಶು ಭವನ್ತಿ |
ಯಸ್ಮಿಂಲ್ಲೀನಾ ನೇಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಲಭನ್ತೇ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೨೯ ||

ದ್ವನ್ದ್ವೈಕತ್ವಂ ಯಚ್ಚ ಮಧುಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯೈಃ
ಕೃತ್ವಾ ಶಕ್ರೋಪಾಸನಮಾಸಾದ್ಯ ವಿಭೂತ್ಯಾ |
ಯೋಽಸೌ ಸೋಽಹಂ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೦ ||

ಯೋಽಯಂ ದೇಹೇ ಚೇಷ್ಟಯಿತಾಽನ್ತಃಕರಣಸ್ಥಃ
ಸೂರ್ಯೇ ಚಾಸೌ ತಾಪಯಿತಾ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮೈಕ್ಯೋಪಾಸನಯಾ ಯಂ ವಿದುರೀಶಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೧ ||

ವಿಜ್ಞಾನಾಂಶೋ ಯಸ್ಯ ಸತಶ್ಶಕ್ತ್ಯಧಿರೂಢೋ
ಬುದ್ಧಿರ್ಬುಧ್ಯತ್ಯತ್ರ ಬಹಿರ್ಬೋಧ್ಯಪದಾರ್ಥಾನ್ |
ನೈವಾನ್ತಸ್ಥಂ ಬುಧ್ಯತಿ ಯಂ ಬೋಧಯಿತಾರಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೨ ||

ಕೋಽಯಂ ದೇಹೇ ದೇವ ಇತೀತ್ಥಂ ಸುವಿಚಾರ್ಯ
ಜ್ಞಾತಾ ಶ್ರೋತಾಽಽನನ್ದಯಿತಾ ಚೈಷ ಹಿ ದೇವಃ |
ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಜ್ಞಾಂಶ ಇಹಾಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೩ ||

ಕೋ ಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾದಾತ್ಮನಿ ನ ಸ್ಯಾದಯಮೇಷ
ಹ್ಯೇವಾನನ್ದಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಚಾಪಾನಿತಿ ಚೇತಿ |
ಇತ್ಯಸ್ತಿತ್ವಂ ವಕ್ತ್ಯುಪಪತ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರೇಷಾ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೪ ||

ಪ್ರಾಣೋ ವಾಽಹಂ ವಾಕ್ ಶ್ರವಣಾದೀನಿ ಮನೋ ವಾ
ಬುದ್ಧಿರ್ವಾಹಂ ವ್ಯಸ್ತ ಉತಾಹೋಽಪಿ ಸಮಸ್ತಃ |
ಇತ್ಯಾಲೋಚ್ಯ ಜ್ಞಪ್ತಿರಿಹಾಸ್ಮೀತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೫ ||

ನಾಹಂ ಪ್ರಾಣೋ ನೈವ ಶರೀರಂ ನ ಮನೋಽಹಂ
ನಾಹಂ ಬುದ್ಧಿರ್ನಾಹಮಹಙ್ಕಾರಧಿಯೌ ಚ |
ಯೋಽತ್ರ ಜ್ಞಾಂಶಃ ಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವೇತಿ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೬ ||

ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಂ ಕೇವಲವಿಜ್ಞಾನಮಜಂ ಸತ್
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ತ್ವಮಸೀತ್ಯಾತ್ಮಸುತಾಯ |
ಸಾಮ್ನಾಮನ್ತೇ ಪ್ರಾಹ ಪಿತಾ ಯಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೭ ||

ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ವಮಪೋಹ್ಯಾಥ ಸಮಾಧೌ
ದೃಶ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ನೇತಿ ಚ ನೇತೀತಿ ವಿಹಾಯ |
ಚೈತನ್ಯಾಂಶೇ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೮ ||

ಓತಂ ಪ್ರೋತಂ ಯತ್ರ ಚ ಸರ್ವಂ ಗಗನಾನ್ತಂ
ಯಸ್ಸ್ಥೂಲಾಽನಣ್ವಾದಿಷು ಸಿದ್ಧೋಽಕ್ಷರಸಂಜ್ಞಃ |
ಜ್ಞಾತಾಽತೋಽನ್ಯೋ ನೇತ್ಯುಪಲಭ್ಯೋ ನ ಚ ವೇದ್ಯ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೩೯ ||

ತಾವತ್ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಮಿವಾಭಾತಿ ಯದೇತ-
-ದ್ಯಾವತ್ಸೋಽಸ್ಮೀತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯೋ ಜ್ಞೋ ನ ಹಿ ದೃಷ್ಟಃ |
ದೃಷ್ಟೇ ಯಸ್ಮಿನ್ಸರ್ವಮಸತ್ಯಂ ಭವತೀದಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೦ ||

ರಾಗಾಮುಕ್ತಂ ಲೋಹಯುತಂ ಹೇಮ ಯಥಾಗ್ನೌ
ಯೋಗಾಷ್ಟಾಙ್ಗೇರುಜ್ಜ್ವಲಿತಜ್ಞಾನಮಯಾಗ್ನೌ |
ದಗ್ಧ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಂ ಚ ವಿದುರ್ಯಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೧ ||

ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಷಮಾದ್ಯಂ ಸುವಿಭಾನ್ತಂ
ಹೃದ್ಯರ್ಕೇನ್ದ್ವಗ್ನ್ಯೋಕಸಮೀಡ್ಯಂ ತಡಿದಾಭಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾಽಽರಾಧ್ಯೇಹೈವ ವಿಶನ್ತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ
ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೨ ||

ಪಾಯಾದ್ಭಕ್ತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸನ್ತಂ ಪುರುಷಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತೌತೀತ್ಯಾಙ್ಗಿರಸಂ ವಿಷ್ಣುರಿಮಂ ಮಾಮ್ |
ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸಂಹೃತ್ಯ ಸದೈಕ-
-ಸ್ತಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತವಿನಾಶಂ ಹರಿಮೀಡೇ || ೪೩ ||

ಇತ್ಥಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಜನೇಡ್ಯಂ ಭವಭೀತಿ-
-ಧ್ವಾನ್ತಾರ್ಕಾಭಂ ಭಗವತ್ಪಾದೀಯಮಿದಂ ಯಃ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ಲೋಕಂ ಪಠತಿ ಶೃಣೋತಿ ವ್ರಜತಿ ಜ್ಞೋ
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಚಾಪ್ನೋತಿ ಮನುಷ್ಯಃ || ೪೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಿರಚಿತಂ ಹರಿಮೀಡೇಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

shree hari stotram lyrics,jagajjalapalam lyrics,vayu stuti lyrics,vayu stuti kannada lyrics,vayu stuti kannada,vayu stuti in kannada,vayu stuti benefits in kannada,vishnu stuti with lyrics,vayu stuti meaning in kannada,vayu stuti,sri hari stotram in kannada,narayana stotram kannada lyrics,narayana stotram with kannada lyrics,discourse in kannada,jagajjalapalam kachad kanda malam lyrics in malayalam,vayu stuti with lyrics,narayana stotram kannada

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *