Sri Hari Stuti lyrics in tamil

Sri Hari Stuti lyrics in tamil

Sri Hari Stuti lyrics in tamil

images 3 3

ஸ்தோஷ்யே ப⁴க்த்யா விஷ்ணுமநாதி³ம் ஜக³தா³தி³ம்
யஸ்மின்னேதத்ஸம்ஸ்ருதிசக்ரம் ப்⁴ரமதீத்த²ம் |
யஸ்மின் த்³ருஷ்டே நஶ்யதி தத்ஸம்ஸ்ருதிசக்ரம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 1 ||

யஸ்யைகாம்ஸாதி³த்த²மஶேஷம் ஜக³தே³தத்
ப்ராது³ர்பூ⁴தம் யேன பினத்³த⁴ம் புனரித்த²ம் |
யேன வ்யாப்தம் யேன விபு³த்³த⁴ம் ஸுக²து³꞉கை²-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 2 ||

ஸர்வஜ்ஞோ யோ யஶ்ச ஹி ஸர்வ꞉ ஸகலோ யோ
யஶ்சானந்தோ³(அ)னந்தகு³ணோ யோ கு³ணதா⁴மா |
யஶ்சா(அ)வ்யக்தோ வ்யஸ்தஸமஸ்த꞉ ஸத³ஸத்³ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 3 ||

யஸ்மாத³ன்யம் நாஸ்த்யபி நைவம் பரமார்த²ம்
த்³ருஶ்யாத³ன்யோ நிர்விஷயஜ்ஞானமயத்வாத் |
ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞானஜ்ஞேயவிஹீனோ(அ)பி ஸதா³ ஜ்ஞ-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 4 ||

ஆசார்யேப்⁴யோ லப்³த⁴ஸுஸூக்ஷ்மா(அ)ச்யுததத்த்வா
வைராக்³யேணா(அ)ப்⁴யாஸப³லாச்சைவ த்³ரடி⁴ம்னா |
ப⁴க்த்யைகாக்³ரத்⁴யானபரா யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 5 ||

ப்ராணானாயம்யோமிதி சித்தம் ஹ்ருதி³ ருத்³த்⁴வா
நான்யத்ஸ்ம்ருத்வா தத்புனரத்ரைவ விலாப்ய |
க்ஷீணே சித்தே பா⁴த்³ருஶிரஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 6 ||

யம் ப்³ரஹ்மாக்²யம் தே³வமனன்யம் பரிபூர்ணம்
ஹ்ருத்ஸ்த²ம் ப⁴க்தைர்லப்⁴யமஜம் ஸூக்ஷ்மமதர்க்யம் |
த்⁴யாத்வாத்மஸ்த²ம் ப்³ரஹ்மவிதோ³ யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 7 ||

மாத்ராதீதம் ஸ்வாத்மவிகாஸாத்மவிபோ³த⁴ம்
ஜ்ஞேயாதீதம் ஜ்ஞானமயம் ஹ்ருத்³யுபலப்⁴யம் |
பா⁴வக்³ராஹ்யானந்த³மனன்யம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 8 ||

யத்³யத்³வேத்³யம் வஸ்துஸதத்த்வம் விஷயாக்²யம்
தத்தத்³ப்³ரஹ்மைவேதி விதி³த்வா தத³ஹம் ச |
த்⁴யாயந்த்யேவம் யம் ஸனகாத்³யா முனயோ(அ)ஜம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 9 ||

யத்³யத்³வேத்³யம் தத்தத³ஹம் நேதி விஹாய
ஸ்வாத்மஜ்யோதிர்ஜ்ஞானமயானந்த³மவாப்ய |
தஸ்மின்னஸ்மீத்யாத்மவிதோ³ யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 10 ||

ஹித்வாஹித்வா த்³ருஶ்யமஶேஷம் ஸவிகல்பம்
மத்வா ஶிஷ்டம் பா⁴த்³ருஶிமாத்ரம் க³க³நாப⁴ம் |
த்யக்த்வா தே³ஹம் யம் ப்ரவிஶந்த்யச்யுதப⁴க்தா-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 11 ||

ஸர்வத்ராஸ்தே ஸர்வஶரீரீ ந ச ஸர்வ꞉
ஸர்வம் வேத்த்யேவேஹ ந யம் வேத்தி ச ஸர்வ꞉ |
ஸர்வத்ராந்தர்யாமிதயேத்த²ம் யமனன்ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 12 ||

ஸர்வம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வாத்மனி யுக்த்யா ஜக³தே³த-
-த்³த்³ருஷ்ட்வாத்மானம் சைவமஜம் ஸர்வஜனேஷு |
ஸர்வாத்மைகோ(அ)ஸ்மீதி விது³ர்யம் ஜனஹ்ருத்ஸ்த²ம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 13 ||

ஸர்வத்ரைக꞉ பஶ்யதி ஜிக்⁴ரத்யத² பு⁴ங்க்தே
ஸ்ப்ருஷ்டா ஶ்ரோதா பு³த்⁴யதி சேத்யாஹுரிமம் யம் |
ஸாக்ஷீ சாஸ்தே கர்த்ருஷு பஶ்யன்னிதி சான்யே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 14 ||

பஶ்யன் ஶ்ருண்வன்னத்ர விஜானன் ரஸயன் ஸன்
ஜிக்⁴ரன் பி³ப்⁴ரத்³தே³ஹமிமம் ஜீவதயேத்த²ம் |
இத்யாத்மானம் யம் விது³ரீஶம் விஷயஜ்ஞம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 15 ||

ஜாக்³ரத்³த்³ருஷ்ட்வா ஸ்தூ²லபதா³ர்தா²னத² மாயாம்
த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வப்னே(அ)தா²(அ)பி ஸுஷுப்தௌ ஸுக²நித்³ராம் |
இத்யாத்மானம் வீக்ஷ்ய முதா³ஸ்தே ச துரீயே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 16 ||

பஶ்யன் ஶுத்³தோ⁴(அ)ப்யக்ஷர ஏகோ கு³ணபே⁴தா³-
-ந்னானாகாரான் ஸ்பா²டிகவத்³பா⁴தி விசித்ர꞉ |
பி⁴ன்னஶ்சி²ன்னஶ்சாயமஜ꞉ கர்மப²லைர்ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 17 ||

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணூ ருத்³ரஹுதாஶௌ ரவிசந்த்³ரா-
விந்த்³ரோ வாயுர்யஜ்ஞ இதீத்த²ம் பரிகல்ப்ய |
ஏகம் ஸந்தம் யம் ப³ஹுதா⁴ஹுர்மதிபே⁴தா³த்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 18 ||

ஸத்யம் ஜ்ஞானம் ஶுத்³த⁴மனந்தம் வ்யதிரிக்தம்
ஶாந்தம் கூ³ட⁴ம் நிஷ்கலமானந்த³மனன்யம் |
இத்யாஹாதௌ³ யம் வருணோ(அ)ஸௌ ப்⁴ருக³வே(அ)ஜம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 19 ||

கோஶானேதான்பஞ்சரஸாதீ³னதிஹாய
ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி ஸ்வாத்மனி நிஶ்சித்ய த்³ருஶிஸ்த²꞉ |
பித்ரா ஶிஷ்டோ வேத³ ப்⁴ருகு³ர்யம் யஜுரந்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 20 ||

யேனாவிஷ்டோ யஸ்ய ச ஶக்த்யா யத³தீ⁴ன꞉
க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)யம் காரயிதா ஜந்துஷு கர்து꞉ |
கர்தா போ⁴க்தாத்மாத்ர ஹி யச்ச²க்த்யதி⁴ரூட⁴-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 21 ||

ஸ்ருஷ்ட்வா ஸர்வம் ஸ்வாத்மதயைவேத்த²மதர்க்யம்
வ்யாப்யாதா²ந்த꞉ க்ருத்ஸ்னமித³ம் ஸ்ருஷ்டமஶேஷம் |
ஸச்சத்யச்சாபூ⁴த்பரமாத்மா ஸ ய ஏக-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 22 ||

வேதா³ந்தைஶ்சாத்⁴யாத்மிகஶாஸ்த்ரைஶ்ச புராணை꞉
ஶாஸ்த்ரைஶ்சான்யை꞉ ஸாத்வததந்த்ரைஶ்ச யமீஶம் |
த்³ருஷ்ட்வாதா²ந்தஶ்சேதஸி பு³த்³த்⁴வா விவிஶுர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 23 ||

ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தித்⁴யானஶமாத்³யைர்யதமானை-
-ர்ஜ்ஞாதும் ஶக்யோ தே³வ இஹைவாஶு ய ஈஶ꞉ |
து³ர்விஜ்ஞேயோ ஜன்மஶதைஶ்சா(அ)பி வினா தை-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 24 ||

யஸ்யாதர்க்யம் ஸ்வாத்மவிபூ⁴தே꞉ பரமார்த²ம்
ஸர்வம் க²ல்வித்யத்ர நிருக்தம் ஶ்ருதிவித்³பி⁴꞉ |
தஜ்ஜாதித்வாத³ப்³தி⁴தரங்கா³ப⁴மபி⁴ன்னம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 25 ||

த்³ருஷ்ட்வா கீ³தாஸ்வக்ஷரதத்த்வம் விதி⁴னாஜம்
ப⁴க்த்யா கு³ர்வ்யா(ஆ)லப்⁴ய ஹ்ருதி³ஸ்த²ம் த்³ருஶிமாத்ரம் |
த்⁴யாத்வா தஸ்மின்னஸ்ம்யஹமித்யத்ர விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 26 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞத்வம் ப்ராப்ய விபு⁴꞉ பஞ்சமுகை²ர்யோ
பு⁴ங்க்தே(அ)ஜஸ்ரம் போ⁴க்³யபதா³ர்தா²ன் ப்ரக்ருதிஸ்த²꞉ |
க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரேஷ்விந்து³வதே³கோ ப³ஹுதா⁴ஸ்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 27 ||

யுக்த்யாலோட்³ய வ்யாஸவசாம்ஸ்யத்ர ஹி லப்⁴ய꞉
க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞாந்தரவித்³பி⁴꞉ புருஷாக்²ய꞉ |
யோ(அ)ஹம் ஸோ(அ)ஸௌ ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 28 ||

ஏகீக்ருத்யானேகஶரீரஸ்த²மிமம் ஜ்ஞம்
யம் விஜ்ஞாயேஹைவ ஸ ஏவாஶு ப⁴வந்தி |
யஸ்மிம்ல்லீனா நேஹ புனர்ஜன்ம லப⁴ந்தே
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 29 ||

த்³வந்த்³வைகத்வம் யச்ச மது⁴ப்³ராஹ்மணவாக்யை꞉
க்ருத்வா ஶக்ரோபாஸனமாஸாத்³ய விபூ⁴த்யா |
யோ(அ)ஸௌ ஸோ(அ)ஹம் ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 30 ||

யோ(அ)யம் தே³ஹே சேஷ்டயிதா(அ)ந்த꞉கரணஸ்த²꞉
ஸூர்யே சாஸௌ தாபயிதா ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவ |
இத்யாத்மைக்யோபாஸனயா யம் விது³ரீஶம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 31 ||

விஜ்ஞானாம்ஶோ யஸ்ய ஸதஶ்ஶக்த்யதி⁴ரூடோ⁴
பு³த்³தி⁴ர்பு³த்⁴யத்யத்ர ப³ஹிர்போ³த்⁴யபதா³ர்தா²ன் |
நைவாந்தஸ்த²ம் பு³த்⁴யதி யம் போ³த⁴யிதாரம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 32 ||

கோ(அ)யம் தே³ஹே தே³வ இதீத்த²ம் ஸுவிசார்ய
ஜ்ஞாதா ஶ்ரோதா(ஆ)நந்த³யிதா சைஷ ஹி தே³வ꞉ |
இத்யாலோச்ய ஜ்ஞாம்ஶ இஹாஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 33 ||

கோ ஹ்யேவான்யாதா³த்மனி ந ஸ்யாத³யமேஷ
ஹ்யேவானந்த³꞉ ப்ராணிதி சாபானிதி சேதி |
இத்யஸ்தித்வம் வக்த்யுபபத்த்யா ஶ்ருதிரேஷா
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 34 ||

ப்ராணோ வா(அ)ஹம் வாக் ஶ்ரவணாதீ³னி மனோ வா
பு³த்³தி⁴ர்வாஹம் வ்யஸ்த உதாஹோ(அ)பி ஸமஸ்த꞉ |
இத்யாலோச்ய ஜ்ஞப்திரிஹாஸ்மீதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 35 ||

நாஹம் ப்ராணோ நைவ ஶரீரம் ந மனோ(அ)ஹம்
நாஹம் பு³த்³தி⁴ர்னாஹமஹங்காரதி⁴யௌ ச |
யோ(அ)த்ர ஜ்ஞாம்ஶ꞉ ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவேதி விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 36 ||

ஸத்தாமாத்ரம் கேவலவிஜ்ஞானமஜம் ஸத்
ஸூக்ஷ்மம் நித்யம் தத்த்வமஸீத்யாத்மஸுதாய |
ஸாம்நாமந்தே ப்ராஹ பிதா யம் விபு⁴மாத்³யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 37 ||

மூர்தாமூர்தே பூர்வமபோஹ்யாத² ஸமாதௌ⁴
த்³ருஶ்யம் ஸர்வம் நேதி ச நேதீதி விஹாய |
சைதன்யாம்ஶே ஸ்வாத்மனி ஸந்தம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 38 ||

ஓதம் ப்ரோதம் யத்ர ச ஸர்வம் க³க³னாந்தம்
யஸ்ஸ்தூ²லா(அ)னண்வாதி³ஷு ஸித்³தோ⁴(அ)க்ஷரஸஞ்ஜ்ஞ꞉ |
ஜ்ஞாதா(அ)தோ(அ)ன்யோ நேத்யுபலப்⁴யோ ந ச வேத்³ய-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 39 ||

தாவத்ஸர்வம் ஸத்யமிவாபா⁴தி யதே³த-
-த்³யாவத்ஸோ(அ)ஸ்மீத்யாத்மனி யோ ஜ்ஞோ ந ஹி த்³ருஷ்ட꞉ |
த்³ருஷ்டே யஸ்மின்ஸர்வமஸத்யம் ப⁴வதீத³ம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 40 ||

ராகா³முக்தம் லோஹயுதம் ஹேம யதா²க்³னௌ
யோகா³ஷ்டாங்கே³ருஜ்ஜ்வலிதஜ்ஞானமயாக்³னௌ |
த³க்³த்⁴வாத்மானம் ஜ்ஞம் பரிஶிஷ்டம் ச விது³ர்யம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 41 ||

யம் விஜ்ஞானஜ்யோதிஷமாத்³யம் ஸுவிபா⁴ந்தம்
ஹ்ருத்³யர்கேந்த்³வக்³ன்யோகஸமீட்³யம் தடி³தா³ப⁴ம் |
ப⁴க்த்யா(ஆ)ராத்⁴யேஹைவ விஶந்த்யாத்மனி ஸந்தம்
தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 42 ||

பாயாத்³ப⁴க்தம் ஸ்வாத்மனி ஸந்தம் புருஷம் யோ
ப⁴க்த்யா ஸ்தௌதீத்யாங்கி³ரஸம் விஷ்ணுரிமம் மாம் |
இத்யாத்மானம் ஸ்வாத்மனி ஸம்ஹ்ருத்ய ஸதை³க-
-ஸ்தம் ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தவிநாஶம் ஹரிமீடே³ || 43 ||

இத்த²ம் ஸ்தோத்ரம் ப⁴க்தஜனேட்³யம் ப⁴வபீ⁴தி-
-த்⁴வாந்தார்காப⁴ம் ப⁴க³வத்பாதீ³யமித³ம் ய꞉ |
விஷ்ணோர்லோகம் பட²தி ஶ்ருணோதி வ்ரஜதி ஜ்ஞோ
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் ஸ்வாத்மனி சாப்னோதி மனுஷ்ய꞉ || 44 ||

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்ய ஸத்³கு³ருவிரசிதம் ஹரிமீடே³ஸ்தோத்ரம் |

vishnu stuti with lyrics,vayu stuti lyrics,shree hari stotram lyrics,jagajjalapalam lyrics,vayu stuti,stuti,lyrics,vayu stuti kannada lyrics,vishnu stuti,hari vayu stuti,sri hari stotram lyrics,aigiri nandini lyrics,vayu stuti benefits in kannada,vayu stuti in kannada,tamil sivasri,vishnu stuti mantra,mahalakshmi astakam telugu lyrics,adityahridayam with lyrics,nakha stuti,vayu stuti meaning in kannada,om namo bhagavate narasimhaya lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *